دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1398 (تابستان 98 راهبردهای توسعه روستایی) 
4. بررسی و تحلیل چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب

صفحه 4-4

حمداله سجاسی قیداری؛ سیدرضا حسینی کهنوج؛ فاطمه نارویی امیری