نشریه علمی راهبردهای توسعه روستایی دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن علمی توسعه روستایی ایران به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می­شوند، نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به ­طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند.

 

نشر نظریه‌ها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه­­ های:

1-  اقتصاد تعاونی های تولید و مصرف کشاورزی

2-  بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی در روستا

3-  بیمه محصولات کشاورزی

4-  ترویج کشاورزی و تولید مصرف

5-  توسعه روستایی و سیاست کشاورزی

6- توسعه و عمران روستایی

7- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

8- کشاورزی و توسعه پایدار روستایی

9- سایر موضوعات مرتبط

 شناسه فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربت حیدریه

مدیر مسئول: دکتر مسعود علی پناه

سردبیر: دکتر علیرضا کرباسی

دبیر تخصصی: دکتر فاطمه رستگاری پور

مدیر داخلی: مهندس فائزه قراری 

محل انتشار: دانشگاه تربت حیدریه

سایت اختصاصی: rdsj.torbath.ac.ir

نشانی الکترونیکی: torbath.journals@gmail.com 

تلفن: 05151240000 داخلی 131

نمابر: 05152299601

نشانی: خراسان رضوی- تربت حیدریه- کلیومتر 7 جاده مشهد_ تربت حیدریه- دانشگاه تربت حیدریه

 کد پستی: 9516168595