درباره نشریه

 نشریه علمی راهبردهای توسعه روستایی دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن علمی توسعه روستایی ایران به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می­شوند، نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به ­طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند.

 

نشر نظریه‌ها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه­­ های:

1-  اقتصاد تعاونی های تولید و مصرف کشاورزی

2-  بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی در روستا

3-  بیمه محصولات کشاورزی

4-  ترویج کشاورزی و تولید مصرف

5-  توسعه روستایی و سیاست کشاورزی

6- توسعه و عمران روستایی

7- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

8- کشاورزی و توسعه پایدار روستایی

9- سایر موضوعات مرتبط

 شناسه فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربت حیدریه

مدیر مسئول: دکتر مسعود علی پناه

سردبیر: دکتر علیرضا کرباسی

دبیر تخصصی: دکتر فاطمه رستگاری پور

مدیر داخلی: مهندس فائزه قراری 

محل انتشار: دانشگاه تربت حیدریه

سایت اختصاصی: rdsj.torbath.ac.ir

نشانی الکترونیکی: torbath.journals@gmail.com 

تلفن: 05151240000 داخلی 131

نمابر: 05152299601

نشانی: خراسان رضوی- تربت حیدریه- کلیومتر 7 جاده مشهد_ تربت حیدریه- دانشگاه تربت حیدریه

 کد پستی: 9516168595