دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تیر 1398 (تابستان 98 راهبردهای توسعه روستایی)