داوران

فایل PDF آموزش داوری مقالات سامانه

 

آموزش تصویری داوری مقالات (فلش)

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Arezou Babajani ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد آقاپورصباغی اقتصاد کشاورزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محسن آقایاری هیر جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. دانشگاه تبریز
حسین آگهی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی، داتشکده کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی
حسین آگهی ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
تیمور آمارحاجی شیرکیائی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.ایران
محمد صادق ابراهیمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا احدی اقتصاد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی #مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی
امیر احمدپور ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری
محمود احمدپور برازجانی اقتصاد کشاورزی مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
محمود احمدپور برازجانی اقتصاد کشاورزی عضو هیأت علمی/ دانشگاه زابل
مصطفی احمدوند ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار دانشگاه یاسوج
منیژه احمدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه زنجان
احمد احمدیان استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه
مهری احمدی جاوید اقتصاد کشاورزی دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
سمین ارمغان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران
ندا اسد فلسفی زاده اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
علی اسدی رشته مکانیک سیالات-تبدیل انرژی
علی اسدی ترویج و آموزش کشاورزی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ، دانشکده اقتصاد و توسه کشاورزی ،دانشگاه تهران
رضا اسفنجاری کناری اقتصاد کشاورزی استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی‬، دانشگاه گیلان
رویا اشراقی سامانی اقتصاد کشاورزی هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
ابراهیم اصغری کلجاهی دانشیار گروه علوم زمین دانشگاه تبریز
صادق اصغری لفمجانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، ایران
سید محمد جعفر اصفهانی توسعه روستایی بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
موسی اعظمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حسن افراخته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
مهدی افشاری دکتری زراعت دانشگاه فردوسی
فرحناز اکبراقلی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
سید محمد رضا اکبری اقتصاد کشاورزی مدیرعامل/ مرکز پژوهش های اقتصاد و کارآفرینی اندیشه
سعیدرضا اکبریان رونیزی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار بخش جغرافیاـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
محمد صادق اللهیاری ترویج و آموزش کشاورزی استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدصادق اللهیاری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
جمیل امان اللهی دکترای تخصصی مرتع و ابخیزداری / حفاظت و کیفیت محیط زیست دانشگاه منابع طبیعی کردستان
شهرام امیرانتخابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور
افسانه امین غفوری دانشگاه فردوسی مشهد
وحیده انصاری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران - گروه اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی
محمود رضا انوری جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه ازاد زاهدان
بهرام ایمانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد بادسار ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی گروه ترویج، ارتباط ات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
حمیدرضا باغیانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار- گروه جغرافیا دانشگاه یزد
مهرداد باقری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور
رضا باقریان ترویج و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی خراسان رضوی. عضو هیات علمی. استادیار
سیدعلی بدری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حمید برقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
مهدی بشیری گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
مهدی بهرامی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه آب دانشگاه فسا
خدیجه بوزرجمهری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود بیژنی ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
عیسی پور رمضان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت
علیرضا پورسعید ترویج و آموزش کشاورزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
سیداحمدرضا پیش بین ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
احمد تقدیسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاددانشگاه اصفهان
ابوالفضل توسلی استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، زاهدان، ایران
مصطفی تیموری ترویج و آموزش کشاورزی مدرس دانشگاه
محمدجواد ثقه الاسلامی مرکز تحقیقات کشاورزی، گیاهان دارویی و علوم دامی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
حمید جلالیان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فرهاد جوان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مهدی چرمچیان لنگرودی ترویج و آموزش کشاورزی ساری- کیلومتر7 جاده دریا- مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری- صندوق پستی 194-48164- گروه ترویج و آموزش کشاورزی
مهدی چرمچیان لنگرودی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
حامد چهارسوقی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام
شهلا چوبچیان ترویج و آموزش کشاورزی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید داود حاجی میررحیمی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی / موسسه علمی و کاربردی جهاد / مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
سید هادی حسینی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پدرام حصاری معماری
ایمان حقیان اقتصاد منابع طبیعی
داریوش حیاتی ترویج و آموزش کشاورزی استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
وکیل حیدری ساربان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر خدابخشی اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا-گروه اقتصاد
محمد خداوردیزاده اقتصاد کشاورزی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمد امین خراسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار
محمدامین خراسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران
فروغ خزاعی نژاد استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر
معروف خلیلی توسعه روستایی پیام نور
الهام خواجه پور اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان
غلامرضا خوش فر جامعه شناسی روستایی عضو هیآت علمی/ دانشگاه گلستان
مژگان خوش مرام ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه ایلام
ژیلا دانشورعامری اقتصاد کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه دانشگاه تهران
محمود دانشور کاخکی اقتصاد کشاورزی عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا دربان آستانه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران
قادر دشتی اقتصاد کشاورزی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی / دانشگاه تبریز
رضا دهقانی بیدگلی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کاشان
مجید دهمرده اقتصاد کشاورزی استادیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه پیام نور
آرش دوراندیش اقتصاد کشاورزی عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا دین پناه ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
حسین راحلی اقتصاد کشاورزی هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
نادر رازقی جامعه شناسی روستایی عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه مازندران
مهدی رحیمیان توسعه روستایی عضو هیئت علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان
فاطمه رستگاری پور اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
فرحناز رستمی ترویج و آموزش کشاورزی معاون آموزشی و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
اعظم رضایی اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
روح اله رضایی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
عبدالمطلب رضایی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
محسن رفعتی اقتصاد کشاورزی استادیار و عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
مهدی رفیعی جامعه شناسی روستایی استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
مهدی رمضان زاده جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه مازندران
هادی رمضانی اعتدالی گروه مهندسی ، آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
کوروش روستا ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی بیرجند
وحید ریاحی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
هاشم زارع اقتصاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
محمدرضا زارع مهرجردی اقتصاد کشاورزی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی / دانشگاه شهید باهنر کرمان
یعقوب زارعی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کیومرث زرافشانی اقتصاد کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
رحمان زندی دره غیبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی زنگنه عضو هیت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
محمدرضا ساسولی اقتصاد کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان
مهدیه ساعی استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات،
امیر سالاری استادیار دانشگاه تربت حیدریه
حمید سپهردوست اقتصاد کشاورزی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمداله سجاسی قیداری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- استادیار گروه جغرافیا
علی سردار شهرکی اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه اقتصاد کشاورزی
حشمت اله سعدی ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
شهره سلطانی ترویج و آموزش کشاورزی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و ... وزارت جهاد کشاورزی
حسین سلیمانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
مجتبی سوختانلو ترویج و آموزش کشاورزی عضوهیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی شاه نظری توسعه روستایی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
منصور شاه ولی ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی-شیراز
حمید شایان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات- استاد گروه جغرافیا -
مریم شریف زاده ترویج و آموزش کشاورزی استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
محمدشریف شریفزاده ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زینب شریفی دانشگاه یاسوج
فاطمه شفیعی ترویج و آموزش کشاورزی
علی شماعی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
علی شمس ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
علی شمس الدینی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سمیه شیرزادی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- گروه اقتصاد کشاورزی
نعمت اله شیری ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام
طاهره صادقلو جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات - استادیار گروه جغرافیا
علیرضا صالحان استادیار گروه کامپیوتر، دانشگاه تربت حیدریه
صادق صالحی جامعه شناسی روستایی عضو هیات علمی/ دانشگاه مازندران
حسین صحابی استادیار تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه
بهمن صحنه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
سامان ضیایی اقتصاد کشاورزی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
مهدی طالب جامعه شناسی روستایی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
عنایت عباسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی
غلامحسین عبدالله زاده ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا عراقچیان معماری روستایی استادیار معماری دانشگاه همدان
فرهاد عزیزپور جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
نورالدین عظیمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
محمد عفتی جامعه شناسی روستایی موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی
سید محمود عقیلی جامعه شناسی روستایی عضو هیأت علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر علم بیگی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه روستایی دانشگاه تهران
سید امیر محمد علوی زاده جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی گروه جغرافیا - دانشگاه پیام نور
امیرحسین علی بیگی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی
مسعود علی پناه دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
حسن علی پور ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار
فاطمه علیجانی اقتصاد کشاورزی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
ندا علیزاده ترویج و آموزش کشاورزی استادیار سازمان تحقیقات و اموزش کشاورزی
احمد رضا عمانی ترویج و آموزش کشاورزی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه ترویج کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
علی اکبر عنابستانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
جمشید عینالی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی / دانشگاه زنجان
سید رامین غفاری توسعه روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور
سعید غلامرضایی ترویج و آموزش کشاورزی لرستان
حسام الدین غلامی ترویج و آموزش کشاورزی سازمان، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
منصور غنیان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه ترویج و آموزش کشاورزی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
منصور فاضلی رستم پور ترویج و آموزش کشاورزی رئیس مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان زاهدان-وابسته به موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
احدالله فتاحی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
احمد فتاحی اردکانی اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.
احمد فتاحی اردکانی اقتصاد کشاورزی استادیار/ دانشگاه یزد
ابوالفضل فراهانی توسعه روستایی استاد دانشگاه پیام نور
جمال فرج الله حسینی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیر گروه دکترای ترویچ و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
صفا فرخی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
همایون فرهادیان ترویج و آموزش کشاورزی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
همایون فرهادیان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
معصومه فروزانی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار دانشگاه رامین خوزستان
اسماعیل فلاحی اقتصاد کشاورزی استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
ملیحه فلکی ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند گروه ترویج و آموزش کشاورزی
مسعود فهرستی ثانی اقتصاد کشاورزی استادیار
حسن فیضی گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه
محمد قاسمی خوزانی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری توسعه روستایی- گردشگری
عفت قربانیان اقتصاد کشاورزی دانشجوی دکترا
محمدرضا قریب دانشگاه تربت حیدریه
حیدر قلی‌زاده اقتصاد کشاورزی عضو هیأت علمی / دانشگاه زنجان
سیروس قنبری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان وبلوچستان،ایران،زاهدان.
یوسف قنبری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
رضوان قنبری موحد ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی توسعه روستایی، کارآفرینی کشاورزی و روستایی- دانشگاه لرستان
علی کارشناسان اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس
محمد کاوسی کلاشمی اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه گیلان
حامد کاوه دانشگاه تربت حیدریه
علی اصغر کدیور جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغزافیا، علوم احتماعی، دانشگاه پیام نور، فریمان، ایران
علیرضا کرباسی اقتصاد کشاورزی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ریاست دانشگاه تربت حیدریه
آیت اله کرمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه یاسوج
آصف کریمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
حمید کریمی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
سعید کریمی ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا کهنسال اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین کوهستانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضوهیات علمی گروه ترویج وتوسعه روستایی ومدیراموراجتماعی دانشگاه تبریز
صدیقه کیانی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه کاشان
علی گلی جامعه شناسی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
سید مجتبی مجاوریان اقتصاد کشاورزی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
غلامرضا مجردی ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیئت علمی دانشکاه زنجان
تکتم محتشمی اقتصاد کشاورزی استادیار مهندسی اقتصادکشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
مینا محتشمی اقتصاد دانشگاه مازندران
سید حسین محمدزاده اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی
محمود محمدقاسمی اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منالع طبیعی سیستان
بهرام محمدی گلرنگ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
روح اله مرادی گروه زراعت. دانشگاه باهنر کرمان
مصطفی مردانی نجف ابادی عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
پگاه مریدسادات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین،گروه جغرافیای انسانی
امیر حسین مزینی اقتصاد دانشگاه
احمد مستعان موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
مهدیه مسنن مظفری اقتصاد کشاورزی دکترای اقتصاد کشاورزی
سید حسن مطیعی لنگرودی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
محمد مهدی مظفری جامعه شناسی روستایی دانشیار گروه مدیریت -دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمد مظهری اقتصاد کشاورزی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
ایرج ملک محمدی ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه تهران
عاطفه ملکیان اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی Assistant Professor, Agricultural Extension and Education Dept., University of Nahavand, Nahavand, Hamedan Province, Iran Tel: 00988143213209 Fax:00988143213210
محمد مهتری آرانی توسعه روستایی استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدجواد مهدوی جامعه شناسی روستایی گروه منابع طبیعی دانشگاه پیام نور تهران
رضا موحدی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سید محمد موسوی پارسایی دانشگاه تربیت مدرس
نصراله مولائی هشجین جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه آموزشی جغرافیا،دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت،رشت ،ایران
مرتضی مولایی اقتصاد کشاورزی دانشگاه
سیدمهدی میردامادی ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه
محمود رضا میرلطفی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی دانشگاه زابل
کریم نادری ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
محبوبه ناصری استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه
راضیه نامدار ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی-شیراز
صدیقه نبی ئیان اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار نصابیان اقتصاد کشاورزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکزی
پرویز نصیرخانی اقتصاد دانشگاه پیام نور زاهدان-مدیر گروه
عباس نوروزی ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی
مهدی نوری پور ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه یاسوج
مهرداد نیک نامی ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
صدیقه هاشمی بناب اقتصاد کشاورزی هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
بهزاد وثیق دانشکده معماری و شهرسازی / گروه معماری
محمد حسن وکیل‌پور اقتصاد کشاورزی استادیار -مدرس گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فرزاد ویسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور استان کردستان
داریوش یاراحمدی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گروه اقلیم شناسی و علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان
نبی الله یارعلی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهرکرد
مسعود یزدان پناه ترویج و آموزش دانشکده کشاورزی رامین
جعفر یعقوبی ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
مرتضی یعقوبی استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
احمد یعقوبی فرانی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بو علی سینا
مصطفی یوسف الهی دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران