دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، مهر 1398 (پاییز 98) 
بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهان

صفحه 265-278

10.22048/rdsj.2020.206263.1823

مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مسلم سواری؛ مهسا معتقد؛ مسیب بقائی؛ سمیرا افشاری