راهبردهای توسعه روستایی (RDSJ) - واژه نامه اختصاصی