دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1398 
2. بررسی عوامل اثرگذار بر کارایی شالیکوبی‌های استان مازندران

صفحه 2-2

رقیه زاهدیان تجنکی؛ سید علی حسینی یکانی