دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1398 
2. بررسی عوامل اثرگذار بر کارایی شالیکوبی‌های استان مازندران

صفحه 381-393

سید مجتبی مجاوریان؛ رقیه زاهدیان تجنکی؛ سید علی حسینی یکانی