راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرمابا رویکرد کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان بم استان کرمان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا توسعه کشاورزی ، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه توسعه کشاورزی ، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه ازاد اسلامی کرج، ایران

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.22048/rdsj.2020.189742.1807

چکیده

یکی از راهکارهای توسعه کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف جلوگیری از ضایعات محصولات در جهت توسعة کشاورزی و کارآفرینی روستایی می­باشد .با توجه به اینکه یکی از مشکلاتی که هم­اکنون صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان کرمان با آن مواجه است، عدم نوآوری در این صنایع و به دنبال آن نداشتن سهم کافی در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی است که نتوانسته سهمی در اشتغال و کارآفرینی برای منطقه داشته باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی به شیوة  SWOTبه ارائة راهبرد کانونی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی  در مناطق روستایی شهرستان بم پرداخته شده است.  نتایج نشان داد که استراتژی تدافعی (WT) در الویت استراتژی­ها در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار دارد. به دلیل توانمندی­ها و ظرفیت­­ها بالای منطقه، آستانة نوآوری و خلاقیت در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی  مناطق روستایی نیازمند بازنگری و ارائة سیاست­های مناسب برای رفع محدودیت­ها و استفاده از توان­های موجود روستایی و کشاورزی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development Strategies for Development and Conversion of Date Industries by the Entrepreneurship Approach in Rural Areas (Case Study: Bam Townships in Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • Neda Baniasadi 1
  • Davoud Samari 2
  • Seyyed Jamal Farajollah Hosseini 3
  • Maryam Omidi Najafabadi 4
1 Ph.D Candidate, Agricultural Development, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Associate Professor, Agricultural Development Department, Islamic Azad University, Karaj Branch
3 Associate Professor, Agricultural Development and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
4 Associate Professor, Agricultural Development and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

One of the solutions for agricultural development is the creation of conversion and complementary industries with the aim of preventing crop waste in agricultural development and rural entrepreneurship. Considering that one of the problems currently faced by date conversion and complementary industries in the Kerman province is the lack of innovation in these industries and the consequent lack of sufficient market share in the domestic and global markets has failed to contribute to employment and entrepreneurship for the region. For this purpose, the present study presents a focal strategy for development of conversion and complementary industries in the rural areas of Bam by using the SWOT method, survey and field studies. The results show that defense strategy (WT) is at the top of strategies in the development of conversion and complementary industries. Because of the region's high capacities, the threshold of innovation and creativity in the rural conversion sector needs to be revised and appropriate policies must be developed to address the constraints and use of existing rural and agricultural capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Packaging
  • Processed Products
  • innovation management
  • Rural Development