شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار توسعه روستایی، دانشگاه پیام

3 استادیار توسعه روستایی، دانشگاه پیام نور

10.22048/rdsj.2020.204571.1820

چکیده

گردشگری یکی از فعالیت‌های مهمی است که در دهه‌های اخیر از جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی برخی کشورها برخوردار بوده است. گسترش گردشگری می‌تواند باعث توزیع عادلانه درآمد در سطح ملی به‌خصوص در روستاها شود و تا حدودی با پرکردن شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور (بخصوص در روستاها) به توسعه پایدار در تمام نواحی کشور کمک کند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین انجام گرفته است . دیدگاه کلی حاکم براین پژوهش با توجه به ماهیت و نوع پژوهش دیدگاه کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 400 نفر از فعالان حوزه گردشگری روستایی بوده که با استفاده از آماره کوکران و نمونه گیری تصادفی، 112 نفر مورد پرسشگری قرار گرفتند. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری داده‎ها، پرسشنامه بوده است که روایی صوری آن توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت و مقدار آن یرای بخش‎های مختلف پرسشنامه بین 61/0 و 94/0 بدست آمد. در تحلیل داده‎ها با استفاده از آماره کای دو به بررسی گویه‎های هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری پرداخته شد و همجنین با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی آزمون فرضیات و میزان تأثیرگذاری هر یک متغیرها بر توسعه پایدار گردشگری روستا پرداخته شد. نتایج نشان داد که تمامی شاخص‌های مورد نظر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی دارای تأثیر معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Investigating Factors Affecting Sustainable Development of Rural Tourism (Case Study: Zarrabad Village, East Alamut Section of Qazvin)

نویسندگان [English]

  • Karim Mohammadi 1
  • Mahnaz Mohammadzadeh Nasirabadi 2
  • Tahereh Sharghi 3
1 MSc in Rural Development, Payame Noor University
2 Assistant Professor of Payame Noor University
3 Assistant Professor Payame Noor University
چکیده [English]

Tourism is one of the most important activities that have played a special role in the economic development of some countries in recent decades. The expansion of tourism can lead to a fair distribution of income at the national level, especially in the countryside. This can also somewhat contribute to sustainable development in all parts of the country by filling the development gap between different regions of the country (especially in the villages). The purpose of this study is to identify factors affecting sustainable development of rural tourism in the Zorabad village in the eastern Alamut district of Qazvin. The statistical population of this study consists of 400 rural tourism activists. 112 individuals were selected using Cochran statistic and random sampling. In the present study, the main instrument for data collection was a questionnaire whose face validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.89). According to the results, five factors of rural potential, public participation, employment development, and governmental, cultural and social support for sustainable tourism development were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Rural tourism
  • Zarabad Village