اندازه‌گیری بهره‌وری تولید سویا (Glycine max) در شهرستان گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22048/rdsj.2020.214830.1830

چکیده

امروزه تمام کشورهای جهان در پی به‌دست آوردن پیشرفت‌هایی در زمینه بهره‌وری هستند، به‌طوری که دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود. هدف از این مطالعه، اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل تولید و بررسی عوامل مؤثر بر آن در مزارع محصول سویای شهرستان گرگان به‌عنوان یکی از مناطق اصلی تولید محصول سویا می‌باشد. بدین منظور، ابتدا بهره‌وری کل عوامل از طریق شاخص ترنکویست محاسبه و سپس، رابطه‌ی بین سن، تجربه، تحصیلات و متغیر مجازی عضویت در تعاونی با بهره‌وری کل عوامل تولید و به‌روش تحلیل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده که داده‌های آن به وسیله پرسشنامه از میان 60 بهره‌بردار محصول سویا گرد آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص TFP در میان مزارع از 37/0 تا 82/1 واحد متغیر می-باشد. 46 درصد از مزارع نمونه دارای بهره‌وری پایین‌تر از بهره‌وری متوسط مزارع بوده و بقیه مزارع دارای بهره‌وری بالاتر از بهره‌وری متوسط مزارع می‌باشند. همچنین، طبق نتایج، تجربه، تحصیلات و متغیر مجازی عضویت در تعاونی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهره‌وری کل عوامل تولید داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring productivity of soybean (Glycine max) production in Gorgan county

نویسندگان [English]

  • Zahra Golzari 1
  • Farshid Eshraghi 2
  • Ali Keramatzadeh 2
1 Former MSc student of Agricultural Economics department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Assistant professor of Agricultural Economics dept. of Agricultural Sciences & Natural Resources University of Gorgan
چکیده [English]

Today, one of the most important goals for all countries is to get productivity improvement and then getting economic growth via improving productivity. The aim of this study was measuring total factor productivity and its determinants for soybean farms in Gorgan county as a one of the main soybean production regions in Iran. To this end, first, total factor productivity (TFP) index was calculated by using Tornqvist index and then, the relationship between TFP and age, experience, education and membership in cooperatives was estimated by the regression approach. This study was done as a survey and data were gathered by using questionnaires from 60 soybean farmers. The results showed that TFP index varies between 0.37 to 1.82. About 46% of the farms had productivity less than mean. Also, the factors experience, education and membership in cooperative had a positive and significant effect on TFP and so improving them could increase soybean production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil seeds
  • Tornqvist index
  • TFP