راهبردهای توسعه روستایی (RDSJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله