ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی استقرار صنایع بر توسعه روستایی پیرامونی در شرکت‌های سرب و روی انگوران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و علوم برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران

10.22048/rdsj.2020.209241.1827

چکیده

ایجاد صنعت در مکان­های روستایی که پتانسیل آن را دارا می­باشند، می­تواند بهترین استراتژی برای توانمندسازی مناطق روستایی محسوب شود. صنعت از طریق ایجاد اشتغال، درآمدزائی و رفاه باعث توسعه مناطق روستایی می­شود. بخش انگوران بخاطر داشتن بزرگ‌ترین و غنی­ترین معدن سرب و روی خاورمیانه شرایطی را ایجاد کرده تا چند شرکت تولید و فرآوری این مواد فلزی در منطقه ایجاد شود. این شرکت‌ها جزء صنایع بزرگ محسوب و اشتغا­ل­زائی خوبی را در منطقه ایجاد کرده­اند.هدف پژوهش ارزیابی اثرات شرکت­های سرب و روی انگوران در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش انگوران می­باشد،برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی استفاده و نحوه جمع‌آوری داده­ها بصورت میدانی  بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه  سرپرستان خانوار روستایی بخش انگوران می­باشد. ابزار تحقیق  پرسشنامه‌ای )300  پرسشنامه) و داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.  براساس نتایج بدست آمده این شرکت­ها تأثیرات بسزائی در افزایش سطح سواد، افزایش خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی در بعد اجتماعی و افزایش درآمد و پس انداز، ایجاد فرصت­های جدید شغلی و جذب سرمایه­های شهری در بعد اقتصادی داشته است. از پیامدهای منفی این شرکت­ها در بعد اجتماعی کاهش علاقه جوانان به کشاورزی و کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی و در بعد اقتصادی مصرف­گرائی خانوارها و افزایش قیمت زمین بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluations of economic and social impacts of industrial establishments on peripheral rural development in Angouran lead and zinc companies

نویسندگان [English]

  • Zoleikha Naderkhan 1
  • Skandar Seidaiy 2
1 PhD student in Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Creating industry in rural areas that have potential can be the best strategy for empowering rural areas. Industry is capable of developing rural areas through employment, income generation and welfare. Since the Angouran section has the largest lead and zinc mines in the Middle East, it has created the necessary conditions for the establishment of several companies in the region which excavate and process these metal materials. These companies are big industries and have created a lot of employment opportunities in the region. The purpose of this study is to evaluate the impacts of lead and zinc companies on the economic and social development of rural Angouran. To achieve this goal, descriptive-analytical method was used and the method of data collection was field work. The statistical population of the study is all of the rural heads of households in the Angouran region. The research tool is a questionnaire that consists of 300 questions and the data were analyzed using the SPSS software package. According to the results, these companies have a significant impact on increasing literacy, health and social welfare in the social dimension and increasing income and savings, creating new job opportunities and attracting urban capital in the economic dimensions of life. The negative consequences of these companies have been in the social dimension, i.e. decline of young people's interest in agriculture and decline of labor force in the agricultural sector. Its negative impacts in the economic dimension is increased consumerism of households and rising land prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural industries
  • Lead and Zinc Companies
  • Rural Development
  • Angoran Division