راهبردهای توسعه روستایی (RDSJ) - فرایند پذیرش مقالات