سنجش اثر بالقوه طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی مناطق پیراشهری (مطالعه موردی شهرستان اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.22048/rdsj.2020.213786.1828

چکیده

اجرای طرح هادی باهدف فراهم کردن بستر تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست-محیطی و با تأمین عدالت در امکانات و تسهیلات مناسب، درصدد آن است که رفاه نسبی و بالا بردن کیفیت زندگی را برای روستاییان فراهم آورد. این پژوهش در سال 1398 با هدف اصلی از انجام این پژوهش، سنجش اثرات طرح‌های هادی روستایی در کیفیت زندگی خانوار‌های روستایی شهرستان اردبیل می‌باشد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه سرپرستان خانوار‌های ساکن در روستاهای شهرستان اردبیل (به تعداد 6881 خانوار) می‌باشند که با استفاده از فرمول جدول مرگان 125 نفر سرپرست خانوار به‌عنوان نمونه، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و موردسنجش قرار گرفتند. روایی ظاهری پرسشنامه توسط کارشناسان ذی‌ربط تأیید و پایایی آن با انجام پیش‌آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (74/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌های پژوهش با استفاده از بسته نرم‌افزاری آماری (SPSS) و آزمون‌های آماری تحلیل عاملی و تحلیل همبستگی انجام‌گرفته است. به‌منظور سنجش عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی روستاییان، با استفاده از مدل تحلیل عاملی، تعداد 15 متغیر در قالب سه مؤلفه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل آزمون تحلیل عاملی نشان می‌دهد، درمجموع 49/68 درصد از واریانس کل به بٌعد اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی روستاییان به خود اختصاص داده است همچنین نتایج حاصل از چرخش عامل‌ها به روش واریماکس نشان می‌دهد، دسترسی به خدمات اعتباری و مالی، احساس امنیت در برابر سوانح طبیعی، کاهش احساس فقر و ایجاد انگیزه جهت پیشرفت شغلی بعنوان چهار عامل اصلی اثرگذار بر روی کیفیت زندگی خانوار محدوده مورد مطالعه می‌باشد در نتیجه می‌توان در نهایت پیشنهاد نمود که در بخش‌های اختصاص یافته شده به طرح هادی نباید تنها به کالبد روستاها توجه نمود بلکه با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی روستاهای متفاوت طرح‌ هادی متفاوتی برای آن تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the Potential Impact of Rural (Hadi) Plan on Quality of Life in Suburban Areas

نویسنده [English]

  • yosef darvishi
Faculty member
چکیده [English]

Implementation of the Hadi project with the aim of providing a platform for rural revitalization and social, economic, physical and environmental aspects and equity and appropriate facilities, aims to provide relative prosperity and quality of life for the villagers. The purpose of this study was to evaluate the effects of rural conductor plans on the quality of life of rural households in Ardabil city. The research method in this study is descriptive-analytical and the statistical population of this study includes all household heads living in rural areas of Ardebil city (6881 households). Simple random sampling method was selected and evaluated. The validity of the questionnaire was confirmed by the relevant experts and its reliability was confirmed by pre-test and Cronbach's alpha coefficient (0.74). Statistical analysis of research data was performed using statistical software package (SPSS) and statistical tests of factor analysis and correlation analysis. In order to evaluate the factors affecting the quality of rural life, using factor analysis model, 15 variables were tested in three components. The results of factor analysis showed that 68.49% of the total variance was attributed to the social and economic dimension affecting the quality of life of the villagers. Credit and financial services, security against natural disasters, poverty alleviation and motivation for career development are the four main factors affecting the quality of life in the study area. The lines dedicated to the conductor design should not only focus on the autopsy of the villages but also on the The social, economic and environmental conditions of different villages formulated a different conductor plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Hadi Plan
  • Quality of Life
  • Rural Households
  • Ardebil City