اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود علی پناه

دکتری کشاورزی، ژنتیک و اصلاح دام دانشیار دانشگاه تربت حیدریه

massod.alipanahgmail.com

سردبیر

دکتر علیرضا کرباسی

اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی استاد اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

Department of Agricultural Economics Faculty of Agriculture
arkarbasi2002yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی توکلی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

m-tavakolimodares.ac.ir
0000-0002-5347-9559

دکتر محمد چیذری

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس

chizar-amodares.ac.ir

دکتر داریوش حیاتی

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز

hayatishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر شیدا رستگاری

استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا

rastegariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر کوروش روستا

دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

khourosh.roostayahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید حسین سقاییان نژاد

استاد گروه اقتصاد کشاورزی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کنتاکی امریکا

ssaghaianuky.edu
0000-0002-8309-1213

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیروس سلمان‌زاده

جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی استاد جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز/ عضو وابسته فرهنگستان علوم

c_salmanzadehyahoo.com
0000-0002-9328-6807

دکتر مسعود علی پناه

کشاورزی، علوم دامی دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

massod.alipanahgmail.com
051-51240000

دکتر محمد‌حسن فتحی

کشاورزی، علوم دامی استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

mhfathigmail.com

دکتر حسن فیضی

کشاورزی، زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه

hasanfeiziyahoo.com
051-51240000

دکتر محمد قربانی

استاد گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه فردوسی دانشگاه فردوسی

ghorbanium.ac.ir

دکتر علیرضا کرباسی

اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

arkarbasi2002yahoo.com

دکتر امید گیلانپور

اقتصاد کشاورزی دانشیار موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

omid.gilanpourgmail.com
0000-0002-3209-0587

دکتر سید مهدی میردامادی

آموزش، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی دانشیار، آموزش کشاورزی و برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

agriculture.srbiau.ac.ir/fa/page/1064/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87
mirdamadi.mehdigmail.com

دبیر تخصصی

دکتر فاطمه رستگاری پور

دکتری اقتصاد کشاورزی استادیار دانشگاه تربت حیدریه

rastegaripourgmail.com
051-51240000 - داخلی 145

مدیر داخلی

مهندس فائزه قراری

مهندسی کشاورزی، گرایش ژتیک و اصلاح مدیر داخلی

torbath.journalsgmail.com
051-51240131