مدیر مسئول


دکتر مسعود علی پناه دانشیار دانشگاه تربت حیدریه

دکتری کشاورزی، ژنتیک و اصلاح دام

 • massod.alipanahgmail.com

سردبیر


دکتر علیرضا کرباسی استاد اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی توکلی دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد چیذری دانشگاه تربیت مدرس

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 • chizar-amodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر داریوش حیاتی دانشگاه شیراز

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

 • hayatishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر شیدا رستگاری دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا

استاد گروه اقتصاد کشاورزی

 • rastegariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کوروش روستا دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

 • khourosh.roostayahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سید حسین سقاییان نژاد استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کنتاکی امریکا

استاد گروه اقتصاد کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیروس سلمان‌زاده استاد جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز/ عضو وابسته فرهنگستان علوم

جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود علی پناه دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

کشاورزی، علوم دامی

 • massod.alipanahgmail.com
 • 051-51240000

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد‌حسن فتحی استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

کشاورزی، علوم دامی

 • mhfathigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن فیضی دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه

کشاورزی، زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی

 • hasanfeiziyahoo.com
 • 051-51240000

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد قربانی دانشگاه فردوسی

استاد گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه فردوسی

 • ghorbanium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا کرباسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی

 • arkarbasi2002yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر امید گیلانپور دانشیار موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

اقتصاد کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مهدی میردامادی دانشیار، آموزش کشاورزی و برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

آموزش، برنامه ریزی و توسعه کشاورزی

دبیر تخصصی


دکتر فاطمه رستگاری پور استادیار دانشگاه تربت حیدریه

دکتری اقتصاد کشاورزی

 • rastegaripourgmail.com
 • 051-51240000 - داخلی 145

مدیر داخلی


مهندس فائزه قراری مدیر داخلی

مهندسی کشاورزی، گرایش ژتیک و اصلاح

 • torbath.journalsgmail.com
 • 051-51240131