اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود علی پناه

دکتری کشاورزی، ژنتیک و اصلاح دام معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه

massod.alipanahgmail.com

سردبیر

دکتر علیرضا کرباسی

اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Department of Agricultural Economics Faculty of Agriculture
arkarbasi2002yahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر فاطمه رستگاری پور

دکتری اقتصاد کشاورزی استادیار دانشگاه تربت حیدریه

rastegaripourgmail.com
051-51240000 - داخلی 145

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد چیذری

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس

chizar-amodares.ac.ir

دکتر داریوش حیاتی

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز

hayatishirazu.ac.ir

دکتر محمد قربانی

استاد گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه فردوسی دانشگاه فردوسی

ghorbanium.ac.ir

دکتر علیرضا کرباسی

اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

arkarbasi2002yahoo.com

دکتر محمد‌حسین کریم

اقتصاد کشاورزی دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی تهران

karimsistani482gmail.com

دکتر خدیجه بوزرجمهری

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد

azar1334gmail.com

دکتر کوروش روستا

دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

khourosh.roostayahoo.com

دکتر فاطمه رستگاری پور

اقتصاد کشاورزی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

rastegaripourgmail.com
051-51240000 - داخلی 145

دکتر تکتم محتشمی

اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

t.mohtashamigmail.com
051-51240000 - داخلی 186

مدیر داخلی

مهندس فائزه قراری

مهندسی کشاورزی، گرایش ژتیک و اصلاح مدیر داخلی

torbath.journalsgmail.com
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 -- 09157227818