اهداف فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی که توسط دانشگاه تربت‌حیدریه و با همکاری انجمن علمی توسعه روستایی ایران، چاپ و منتشر می‌شود عبارت است از:

گشودن فضای جدید در عرصه فعالیت های علمی کشور در حوزه مسائل روستا و توسعه،

ایجاد زمینه های اجرایی و عملی برنامه های توسعه روستایی

 ترویج و اشاعه علم توسعه روستایی و تبیین جایگاه آن در توسعه کشاورزی وتوسعه ملی کشور

ارائه دیدگاه‌های آینده پژوهی و روش‌شناسی در حوزه‌های مربوط به تمرکز جمعیت روستایی

 انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستا، تقویت کردن و تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا

 کاهش مهاجرت‌های روستاییان، توسعه تعاونی‌های زراعی و دامداری

کمک به اصلاح رویکردها و راهبردهای گذشته و استفاده از راهبرد نوین در راستای توسعه‌ی همه‌جانبه و پایدار در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ی روستایی کشور.