بررسی وضعیت کشاورزی و نقش آن در مهاجرت روستایی با استفاده از روش‌های آماری ناپارامتری (مطالعه موردی روستاییان شهرستان چاراویماق)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد کشاورزی

3 استادیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

10.22048/rdsj.2020.221644.1837

چکیده

به منظور مطالعه عوامل مؤثر در مهاجرت روستاییان شهرستان چاراویماق با تمرکز بر نقش کشاورزی، پژوهشی به روش پیمایشی از نوع مشاهده مستقیم که در آن از تکنیک پرسشنامه با پاسخ باز و بسته استفاده می‌شود، انجام شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی بود و در مجموع بر اساس آزمون کوکران تعداد نمونه آماری برابر 200 نفر مشخص شد. بعد از جمع‌آوری داده‌های پرسشنامه‌ها، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. طبق نتایج آزمون‌های ناپارامتری برای بررسی تأثیر تفاوت متغیرهای مربوط به مشخصات افراد، شامل سن افراد، جنس، تحصیلات و شغل قبلی مهاجران روی وضعیت مهاجرت، مشخص شد که همه متغیرها معنی‌دار هستند و به عبارت دیگر، این عوامل در میزان مهاجرت تأثیر معنی‌داری داشتند که با توجه به نتایج بدست آمده عمده دلیل همه افراد از نظر متغیرهای مختلف، مشکلات حوزه کشاورزی و سختی‌های کار و نبود جنبه‌های حمایتی در این حوزه بود. از طرف دیگر، با اینکه مهاجرت در مردان (53 درصد) بیشتر از زنان (7/16 درصد) بود ولی درصد علاقه به مهاجرت در میان مردان (3/21 درصد) کمتر از زنان (7/41 درصد) مشاهده شد که این نتایج بعلت این است که به نظر زنان، سختی‌های زندگی در روستا و کشاورزی (از نوع سنتی) بیشتر از زندگی شهری است. بر طبق نتایج مهمترین دلایل مهاجرت روستاییان چاراویماق به شهرها بیکاری و درآمد پایین در روستا (5/38 درصد)، عدم وجود امکانات رفاهی، بهداشتی و تحصیلی (5/33 درصد) و نداشتن زمین و سرمایه کافی برای کشاورزی (10 درصد) بودند. بر اساس آزمون فریدمن برای بررسی میزان تأثیر هر یک از عوامل موثر بر مهاجرت که صرفنظر از طبقه‌بندی در قالب عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، جمعیتی و محیطی به طور کلی در 47 رتبه قرار گرفتند و فرصت اشتغال بیشتر در رتبه اول این عوامل قرار گرفت و خشکسالی و کمبود آب در منطقه هم جزو عوامل موثر قرار گرفت و بنظر میرسد بیکاری بیشتر در روستا، به عدم مدیریت مناسب در حوزه کشاورزی برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the agricultural situation and its role in rural migration using non-parametric statistical methods (Case study of villagers in Charoymaq county)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Naghavi 1
  • Mortea Alahyari 2
  • Abolfazl Tavassoli 3
1 Assistant Professor of Agriculture, Payame Noor University, Iran
2 Master of agriculture
3 Assistant Professor of Agriculture, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

In order to study the factors influencing the migration of villagers in Charoymaq county, Iran by focusing on the role of agriculture, a research with direct observational survey was used in which the open-ended and closed-ended questionnaire technique was used. The sampling method in this study was random cluster sampling and the total number of statistical samples was 200 according to Cochran's test. After collecting the data from the questionnaires, descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. According to the results of non-parametric tests to investigate the effect of differences in variables related to individual characteristics, including age, sex, education and previous occupation of immigrants on the migration status, it was found that all variables are significant and in other words, these factors in migration rate, had a significant effect, which according to the obtained results was the main reason for all people in terms of different variables, problems in the field of agriculture and labor difficulties and the lack of supportive aspects. On the other hand, although migration in men (53%) was higher than women (16.7%), but the percentage of interest in migration among men (21.3%) was lower than women (41.7%), which these results are due to the fact that, according to women opinion, the hardships of life in the countryside and agriculture (traditional) are greater than in urban life. According to the results, the main reasons for the migration of Charoymaq villagers to the cities were unemployment and low income in the village (38.5%), lack of welfare, health and education facilities (33.5%) and lack of land and sufficient capital for agriculture (10%). According to Friedman test, in order to assess the effect of each factor on immigration, regardless of the classification in terms of economic, social, cultural, infrastructural, demographic and environmental factors, in general, they were ranked 47 and overall, more employment opportunities ranked first and among these factors, drought and water scarcity in the region have also been cited as important factors, and more unemployment in the village appears to be due to a lack of proper agricultural management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charoymaq
  • county
  • migration
  • Motivation
  • Villagers