نمایه نویسندگان

آ

 • آقا عباسی، ناصر ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 400-383]
 • آگهی، حسین بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا (مورد مطالعه: شهرستان هرسین- دهستان شیرز) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • آگهی، حسین بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 397-406]

ا

 • ابراهیمی، محمدصادق تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • ابراهیمی، محمدصادق تأثیر روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-1]
 • ابراهیمی، محمد صادق بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 337-350]
 • ابراهیم خانی، فاطمه رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 363-382]
 • ابراهیمی کوهبنه، محمد صادق تحلیل پیامدهای توسعة گردشگری برتوسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان کسلیان استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-83]
 • ابراهیمی کوهبنه، محمد صادق عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • ابراهیمی کوهبنه، محمد صادق نقش و اهمیت کشاورزی در جلوگیری از مهاجرت روستایی – مطالعه موردی شهرستان بهمئی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 87-104]
 • اثنی عشری، هاجر برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-25]
 • اجلی، جلیل بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 407-424]
 • احدزاده، جواد نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • احمدی، افسانه تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-19]
 • احمدی، سجاد اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-84]
 • احمدپور، امیر واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • احمدپور، محمود برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • احمدپوربرازجانی، محمود اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای کالری خانوار روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 355-364]
 • احمدپور برازجانی، محمود تعیین برنامه زراعی به منظور تولید محصولات ارگانیک در مناطق منتخب استان کرمان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 455-476]
 • احمدی زاده، سید سعید رضا اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 379-395]
 • احمدوند، مصطفی واکاوی راهبردی جنگلداری اجتماعی با استفاده از روش‌شناسی تحلیلی سوات – آنتروپی: مطالعه موردی روستاهای مارگون در شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 299-318]
 • احمدوند، مصطفی تبیین راهبردهای بهبود معیشت عشایر در شهرستان گچساران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]
 • ارسلان بد، محمدرضا بررسی مسیرهای بازاررسانی ماهی در روستاهای شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 139-153]
 • ایزد، اسماعیل تحلیل پیامدهای توسعة گردشگری برتوسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان کسلیان استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-83]
 • ایزدی، نسیم سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 2-2]
 • ایزدی، نسیم تعیین کارکرد سازمان‌ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • اسپهبدی نیا، نجمه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 61-74]
 • استحکام، حسن بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • اسحاقی میلاسی، فاطمه ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 217-232]
 • اسدی، رضا بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • اسدی، علی تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • اسدالهی، محمد بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 397-406]
 • اسعدی خوب، سید حسن نقش و اهمیت کشاورزی در جلوگیری از مهاجرت روستایی – مطالعه موردی شهرستان بهمئی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 87-104]
 • اسفرم، یعقوب تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 405-426]
 • اسفرم، یعقوب بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • اسفنجاری کناری، رضا تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • اسکندری، مصطفی تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • اسکندری دامنه، حامد امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 287-298]
 • اسکندری دامنه، حامد بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 251-265]
 • اسماعیلی، آسیه شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری در راستای توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 195-212]
 • اسماعیلی، عبدالکریم تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 335-353]
 • اشراقی، فرشید تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 447-454]
 • اشرفی، علی مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 155-172]
 • اشرفی، مرتضی بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 51-68]
 • اطهری، زهرا بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 397-406]
 • اعظمی، موسی تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 41-56]
 • اعظمی، موسی تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 108-121]
 • اعظمی، موسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی مناطق روستایی: مورد مطالعه دهستان بالادربند کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 469-489]
 • افراخته، حسن مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 435-446]
 • افراخته، حسن تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 193-214]
 • افراخته، حسن تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 415-441]
 • اکبری، مرتضی واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]
 • اکبراقلی، فرحناز واکاوی کاهش نقش تولیدی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 99-110]
 • اکبریان رونیزی، سعیدرضا ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان خیر(شهرستان استهبان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-140]
 • اکبریان رونیزی، سعیدرضا ظرفیت تحمل توسعه‌ گردشگری روستایی و تدوین برنامه راهبردی روستای قلات (شهرستان شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 481-495]
 • اللهیاری، محمدصادق تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • اللهیاری، محمدصادق الویت بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکز جهادکشاورزی استان گیلان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 93-104]
 • امامی، نیر بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 371-389]
 • ایمانی، بهرام دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش‌برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 247-264]
 • ایمانی، بهرام ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاری ها با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 51-62]
 • امیدی، مالک امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 223-265]
 • امیریان، شهناز بررسی آسیب پذیری آبزی پروران نسبت به تغییرات آب وهوایی مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-50]
 • امیری کچمی، سمیه واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 515-534]
 • امینی، امیر مظفر عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • امینی، هادی تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 441-453]
 • انصاری، محمدحسین تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • انوری، آرزو تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 415-441]

ب

 • باباجانی، آرزو تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • باباذکری، فاطمه تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل سوات (SWOT) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 63-73]
 • بیات، مقصود بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 173-196]
 • باختر، سهیلا دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش‌برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 247-264]
 • باختر، سهیلا نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی گندمکاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 563-577]
 • باختر، سهیلا تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 383-395]
 • بادسار، محمد نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • بارانی، حسین مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 497-508]
 • بایزیدی، شادی تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 329-346]
 • باقری، اصغر بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 371-389]
 • باقرعطاران، مرضیه تحلیل عدم تعادل فضایی توزیع خدمات اقتصادی، اجتماعی دهستان های استان قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 267-285]
 • بخشی، محمدرضا بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-8]
 • بخشی، محمدرضا مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 155-172]
 • بذرافشان مقدم، بهادر الگوی بهینه حمل و نقل صیفی‌جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • برآبادی، سید ابوالقاسم برآورد ارزش اقتصادی کاربرد رواناب های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 247-258]
 • برادران، مسعود تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 109-126]
 • برادران، مسعود شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 4-4]
 • بیرانوندزاده، مریم اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-84]
 • براهوئی اول، مهدی بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایه‌گذاری کشاورزان در مدیریت پایدار زمین‌های کشاورزی (‌موردمطالعه: دهستان میانکوه‌شرقی در استان لرستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 493-513]
 • بینائیان، اکرم بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا (مورد مطالعه: شهرستان هرسین- دهستان شیرز) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • بهبودی، داود برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • بهروز، زهرا تحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشک‌سالی در مناطق روستایی به محصول زعفران در روستاهای دهستان زبرخان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-59]
 • بورتن، رابرت بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 237-253]
 • بوزرجمهری، خدیجه بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 443-459]
 • بوزرجمهری، خدیجه بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 157-180]

پ

 • پاپ‌زن، عبدالحمید تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-100]
 • پاپ‌زن، عبدالحمید تحلیلی بر آسیب‌پذیری نظام‌ بهره‌برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • پرهیزکاری، ابوذر بررسی وضعیت توزیع درآمد و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی منطقه الموت) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 91-108]
 • پرهیزکاری، ابوذر تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 477-496]
 • پرهیزکاری، رویا بررسی وضعیت توزیع درآمد و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی منطقه الموت) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 91-108]
 • پیروزیان، مهدی بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 407-424]
 • پژوهان، علی تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 365-378]
 • پژوهان، علی بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 525-533]
 • پیکانی، غلامرضا ارزش‌گذاری اقتصادی عرضة آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالیکاری استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • پورابراهیمی، فاطمه مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-7]
 • پورجاوید، سهیلا شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 299-315]
 • پورجعفرآبادی، مهدیه مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-7]
 • پورعلیمردان، سودابه سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]

ت

 • تاجری مقدم، مریم سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]
 • تفویضی، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده‌ کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 76-90]
 • تقدیسی، احمد شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 133-149]
 • تقدیسی، احمد تحلیل و اولویت‌بندی واحدهای اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 397-414]
 • تقی زاده رنجبری، حسین تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 477-496]
 • تقی زاده طوسی، احسان امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 223-265]
 • تیموری، محمود شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-61]
 • تیموری، مصطفی شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-61]
 • توفیقیان اصل، سید امیر تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 193-214]

ج

 • جعفری، سعید دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش‌برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 247-264]
 • جعفر زاده، حسین بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 121-135]
 • جلالیان، حمید تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 415-441]
 • جلالیان، حمید سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‏های روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسنلو، آذربایجان غربی، ایران) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 427-452]
 • جلالیان، حمید تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-19]
 • جماعتی، راضیه نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی کشاورزان استان یزد [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 549-561]
 • جمشیدی، امید بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 267-285]
 • جمشیدی، علیرضا بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی؛ مطالعة موردی: کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-117]
 • جمشیدی، علیرضا شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 133-149]
 • جمشیدی، معصومه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی؛ مطالعة موردی: کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-117]
 • جمینی، داود بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی؛ مطالعة موردی: کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-117]
 • جمینی، داود شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 133-149]
 • جوانشیری، مهدی بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 157-180]
 • جولایی، رامتین تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 447-454]

چ

 • چام چام، جیران تحلیل پایداری مساکن نوساز روستایی در روستای پل‌بابا حسین [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • چیذری، محمد اولویت‌بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 3-3]
 • چیذری، محمد بررسی سازه ‏های مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 289-309]
 • چراغی، مهدی بررسی نقش فعالیت‌های غیر زراعی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه: دهستان فضل، شهرستان نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 51-66]
 • چرخ تابیان، طاهره تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 41-56]
 • چرمچیان لنگرودی، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 61-74]
 • چرمچیان لنگرودی، مهدی نقش نگرش روستائیان نسبت به طرح‌های آبخیزداری بر مشارکت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخیز سعیدآباد کیاسر) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 75-87]
 • چرمچیان لنگرودی، مهدی نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • چگینی، سمیه عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 271-286]
 • چوبچیان، شهلا واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 515-534]
 • چوبچیان، شهلا بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 15-32]
 • چوبچیان، شهلا بررسی سازه ‏های مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 289-309]

ح

 • حیاتی، باب اله تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 351-365]
 • حیاتی، داریوش سازه‌های مؤثر بر تمایل به بیمة محصول انار: مطالعة موردی انارکاران شهرستان نطنز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 101-117]
 • حیاتی، داریوش تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-124]
 • حیاتی، داریوش سازه‌های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی بین خانوارهای روستایی شهرستان کوار در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 3-14]
 • حاتمی، مهدی ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • حاجیان، محمد هادی شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-61]
 • حاجی فتحعلی، فرشته تحلیل عدم تعادل فضایی توزیع خدمات اقتصادی، اجتماعی دهستان های استان قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 267-285]
 • حاجی میررحیمی، سید داود بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 267-285]
 • حافظی، فرشته سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران‏شهر در استان لرستان) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 333-347]
 • حبیبی قهفرخی، نوید بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 525-533]
 • حیدری، قدرت اله مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 497-508]
 • حیدری ساربان، وکیل تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 137-156]
 • حیدری ساربان، وکیل نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی گندمکاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 563-577]
 • حیدری ساربان، وکیل تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 383-395]
 • حیدری ساربان، وکیل مدل‌سازی ارتقای دانش زیست‌محیطی جوامع محلی در روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی: محور توریستی قلعه چایی شهرستان عجب‌شیر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 21-36]
 • حیدری‌مکرر، حمید مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-7]
 • حسینی، سید محمود شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-40]
 • حسینی، سیده پروین تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 329-346]
 • حسینی، کلسوم ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • حشمتی، غلام علی مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 497-508]
 • حفاری، فاطمه سازه‌های مؤثر بر تمایل به بیمة محصول انار: مطالعة موردی انارکاران شهرستان نطنز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 101-117]
 • حقی، صالح تأثیر روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-1]
 • حقیان، ایمان مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 497-508]
 • حقیقتیان، منصور بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 461-479]

خ

 • خاتون‌آبادی، سیداحمد تأثیر روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-1]
 • خادمی، حسین بررسی عوامل موثر برایجاد تعاونی های زنان روستایی (مطالعه موردی : سکونتگاههای روستایی بخش نیر و شهرستان ابرکوه استان یزد) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • خدایی استیار، حسن شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 455-467]
 • خداپرست مشهدی، مهدی مقایسة معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال‌های 1390-1384 [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-50]
 • خدادادی حسینی، مهدی تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 477-496]
 • خداوردیان، مجیدرضا تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 197-215]
 • خداوردیزاده، صابر تعیین عامل‌های مؤثر بر تقاضای بیمۀ دام روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مرند) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • خداوردیزاده، صابر برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • خداوردیزاده، محمد تعیین عامل‌های مؤثر بر تقاضای بیمۀ دام روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مرند) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • خداوردیزاده، محمد برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • خیری، شقایق بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 141-163]
 • خیراندیش، مسعود تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 441-453]
 • خسروی، احسان واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]
 • خسروی، حسن امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 287-298]
 • خسروی، مهدی برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-32]
 • خسروانی، فرهاد بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 141-163]
 • خسروی پور، بهمن شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 105-118]
 • خسروی پور، بهمن شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 4-4]
 • خسروی پور، بهمن بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 231-246]
 • خسروی پور، بهمن شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 299-315]
 • خسروجردی، مدینه تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در بخش درودزن شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 303-316]
 • خوران، مسعود ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT در دهستان سرکل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 415-434]
 • خوش رفتار، عبدالرضا تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 383-395]
 • خوش مرام، مژگان عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]

د

 • داودیان، جواد اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 379-395]
 • داورپناه، سید علی اصغر نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مناطق روستایی؛مطالعه موردی دهستان دشت روم [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 39-53]
 • درانی، منا بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 231-246]
 • درخشان، الهام اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 427-440]
 • درویشی، هدایت اله اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-84]
 • دهقانی، کیومرث مکان‌یابی بهینة روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم‌‌گیری TOPSIS (مطالعة موردی: بخش دشمن‌زیاری- شهرستان ممسنی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-79]
 • دهقانی الوار، سید علی نادر اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-84]
 • دهقانی بیدگلی، رضا بررسی اثرات طرح‌های‌منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره‌برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 347-362]
 • دهیوری، سحر بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه‌ای در دشت ورامین [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 537-554]
 • دوستی مقدم، فاطمه بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایه‌گذاری کشاورزان در مدیریت پایدار زمین‌های کشاورزی (‌موردمطالعه: دهستان میانکوه‌شرقی در استان لرستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 493-513]
 • دولت‌آبادی، اعظم ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]

ر

 • ریاحی، وحید تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه‌‌های روستایی در شهرستان خرمدره [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 155-173]
 • ریاحی، وحید بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 173-196]
 • ریاحی، وحید تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلانشهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 37-49]
 • ریاحی، وحید تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-19]
 • راحلی، حسین سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]
 • راحلی، حسین شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 455-467]
 • راستی، محمد امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 223-265]
 • راشدنسب، خداعفو تبیین راهبردهای بهبود معیشت عشایر در شهرستان گچساران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]
 • رجایی، عباس ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان خیر(شهرستان استهبان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-140]
 • رجبی تهرانی، نرگس بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه‌ای در دشت ورامین [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 537-554]
 • رجبی جنبه دراز، سمیه اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-69]
 • ریحانی همدانی، حسن شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-61]
 • رحیمی، فاطمه بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 237-253]
 • رحیمیان، مهدی واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]
 • رحیمیان، مهدی سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران‏شهر در استان لرستان) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 333-347]
 • رحیمی راد، زهره بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 215-235]
 • رحیم زاده، حسین نقش نگرش روستائیان نسبت به طرح‌های آبخیزداری بر مشارکت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخیز سعیدآباد کیاسر) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 75-87]
 • رستگاری، حمید شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی: کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 547-565]
 • رستگاری پور، فاطمه کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت‌ حیدریه [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 259-270]
 • رستگاری پور، فاطمه ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط‌زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان‌رضوی) [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-1]
 • رستمی، فرحناز تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • رستمی، فرحناز شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 311-327]
 • رستمی، نیره ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 265-279]
 • رستمی قبادی، فرحناز تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-100]
 • رسولی آذر، سلیمان بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 121-135]
 • رشیدپور، لقمان بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 121-135]
 • رضائی، روح اله شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-40]
 • رضوانی، محمد ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • رعنایی، مجید بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-8]
 • رفیعی، حامد امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 287-298]
 • رکنی، رستم نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانی، لیلا تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 109-126]
 • رمضان زاده لسبویی، مهدی ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان خیر(شهرستان استهبان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-140]
 • رهبری، مهناز تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 405-426]
 • رومیانی، احمد شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری در راستای توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 195-212]
 • رئیسی، نوشین آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 13-24]

ز

 • زارعی، نسیبه برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-32]
 • زارعی، نسیبه بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 401-414]
 • زرافشانی، کیومرث تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-132]
 • زرافشانی، کیومرث بررسی موانع و مشکلات توسعه فن آوری ورمی کمپوست (مورد مطالعه: سایت‌های فعال ورمی کمپوست استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 319-336]
 • زرافشانی، کیومرث بررسی آسیب پذیری آبزی پروران نسبت به تغییرات آب وهوایی مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-50]
 • زمانی پور، اسدالله بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-8]
 • زمانی شبخانه، صابر بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 29-39]
 • زند، آزیتا بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 453-473]

س

 • سارانی، ولی‌الله برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • ساسولی، محمدرضا برآورد ارزش اقتصادی کاربرد رواناب های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 247-258]
 • ساسولی، محمدرضا برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • سالاری، امیر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت‌حیدریه) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 531-546]
 • سالاری، فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر نیت پسته‌کاران در مناطق روستایی سیرجان نسبت به مقابله با آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقادات سلامت [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 509-524]
 • سپهردوست، حمید بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 29-39]
 • سجاسی، حمدالله تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 405-426]
 • سجاسی قیداری، حمدالله تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 137-156]
 • سجاسی قیداری، حمداله اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-69]
 • سجاسی قیداری، حمداله تحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشک‌سالی در مناطق روستایی به محصول زعفران در روستاهای دهستان زبرخان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-59]
 • سرخی، علی شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 105-118]
 • سعدی، حشمت اله تأثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهار) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 43-59]
 • سفاهن، پریسا تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 108-121]
 • سلطانی مقدس، ریحانه ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT در دهستان سرکل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 415-434]
 • سلیمانی، رفعت مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 435-446]
 • سلیمانی، عادل مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 435-446]
 • سلمانزاده، سیروس تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 365-378]
 • سنجابی، محمدرضا شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-107]
 • سورانی، فاطمه تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]

ش

 • شاطری، مفید مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 155-172]
 • شاطریان، محسن تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 60-75]
 • شامانیان، مریم بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • شاهرخی ساردو، صالح ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 400-383]
 • شیبانی، ملیحه ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط‌زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان‌رضوی) [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-1]
 • شجاعی مزدی، حبیب شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 455-467]
 • شیخ بیگلو، رعنا ظرفیت تحمل توسعه‌ گردشگری روستایی و تدوین برنامه راهبردی روستای قلات (شهرستان شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 481-495]
 • شیری، نعمت اله عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]
 • شرفی، لیلا عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]
 • شریفی، حمید تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 351-365]
 • شریفی، زینب نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مناطق روستایی؛مطالعه موردی دهستان دشت روم [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 39-53]
 • شریفی، زینب اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 427-440]
 • شریفی، زینب تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل سوات (SWOT) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 63-73]
 • شریف زاده، مریم شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی: کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 547-565]
 • شریف‌زاده، مریم بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 119-135]
 • شعبانعلی فمی، حسین شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-107]
 • شمس، علی نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • شمس، علی تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • شمس، علی عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 271-286]
 • شمس‌الدینی، علی مکان‌یابی بهینة روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم‌‌گیری TOPSIS (مطالعة موردی: بخش دشمن‌زیاری- شهرستان ممسنی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-79]
 • شهبازی، آذر بررسی مسیرهای بازاررسانی ماهی در روستاهای شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 139-153]
 • شهبازی، سمیه بررسی سلامت اجتماعی و چالش‌های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه‌شاهین در استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 349-370]
 • شهریاران، فرحناز بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-28]
 • شهرکی، محبوبه بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 119-135]

ص

 • صادق‌زاده، مینا تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • صارمی، مریم برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • صالحی، صادق رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 363-382]
 • صالح پور، شمسی سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‏های روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسنلو، آذربایجان غربی، ایران) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 427-452]
 • صحرایی، ماریه بررسی موانع و مشکلات توسعه فن آوری ورمی کمپوست (مورد مطالعه: سایت‌های فعال ورمی کمپوست استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 319-336]
 • صدیقی، حسن تعیین سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان های کشور [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-71]
 • صدیقی، حسن اولویت‌بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 3-3]
 • صدیقی، حسن واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 515-534]
 • صدیقی، حسن بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 15-32]
 • صفری الموتی، پروانه تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • صفرپور، نیما مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-7]

ط

 • طاهری، فاطمه بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب‌شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 317-334]
 • طاهری ریکنده، عمران امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 287-298]
 • طولابی نژاد، مهرشاد بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایه‌گذاری کشاورزان در مدیریت پایدار زمین‌های کشاورزی (‌موردمطالعه: دهستان میانکوه‌شرقی در استان لرستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 493-513]

ظ

 • ظریفیان، شاپور سنجش و تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 281-298]
 • ظریفیان، شاپور عوامل بازدارنده توسعه کسب‌وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه‌بئل بخش مرکزی شهرستان اهر) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 317-333]

ع

 • عابدی سروستانی، احمد کارکردهای اجتماعی مزرعه‌های خانوادگی در فرآیند توسعة پایدار روستایی: سنجش گرایش کارشناسان کشاورزی استان گلستان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 97-111]
 • عادلی ساردویی، محسن تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 351-365]
 • عادلی ساردویی، محسن بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 251-265]
 • عالمیان، معصومه تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 447-454]
 • عبیات، محمود کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 391-403]
 • عبادی پور، حسین اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای کالری خانوار روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 355-364]
 • عباسی، علیرضا نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • عباسی، عنایت خوشه‌بندی انگور‌کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع‌یابی آنان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • عباسی، عنایت تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 197-215]
 • عبدالله زاده، غلامحسین ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • عربی، روناک تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-132]
 • عربی، مصطفی مقایسة معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال‌های 1390-1384 [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-50]
 • عزیزی، آسیه بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیر بخش‌های کشاورزی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-11]
 • عزیزپور، فرهاد تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه‌‌های روستایی در شهرستان خرمدره [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 155-173]
 • عیسی پور، سید سینا بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 407-424]
 • عشقی چهاربرج، علی تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 475-492]
 • عطائی، پوریا سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 2-2]
 • علی‌آبادی، وحید تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-100]
 • علی بیگی، امیرحسین بررسی سلامت اجتماعی و چالش‌های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه‌شاهین در استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 349-370]
 • علیخانی دادو کلایی، مهدی واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • علیلو، جمیله بررسی سازه ‏های مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 289-309]
 • علوی، سعیده تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 475-492]
 • علوی، مریم کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت‌ حیدریه [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 259-270]
 • علویون، سید جابر الویت بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکز جهادکشاورزی استان گیلان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 93-104]
 • عمانی، احمدرضا بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 525-533]
 • عمانی، احمد رضا تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 365-378]
 • عینالی، جمشید شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری در راستای توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 195-212]
 • عوض زاده، سید علی تبیین پایداری نظام‌های بهره‌برداری خرد دهقانی: مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]

غ

 • غلامی، حسام الدین بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده‌ کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 76-90]
 • غلامرضایی، سعید واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]
 • غلامرضایی، سعید سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران‏شهر در استان لرستان) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 333-347]
 • غلام ولوجردی، علی امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 223-265]
 • غنیان، منصور تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 109-126]
 • غنیان، منصور شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 4-4]

ف

 • فال سلیمان، محمود بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-8]
 • فتاحی، احمد ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • فتاحی، صابر بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا (مورد مطالعه: شهرستان هرسین- دهستان شیرز) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • فتحی، بهروز ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاری ها با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 51-62]
 • فتحی زاده، فرح تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلانشهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 37-49]
 • فراهانی، حسین تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 329-346]
 • فرهادی، فریبا بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 337-350]
 • فرهادیان، همایون بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 141-163]
 • فرهادیان، همایون خوشه‌بندی انگور‌کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع‌یابی آنان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • فروزانی، معصومه بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 237-253]
 • فروزانی، معصومه بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب‌شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 317-334]
 • فلاح محمد حسینی، کامبیز بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 453-473]

ق

 • قاسمی اردهایی، علی ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 265-279]
 • قانع مقدم، رضا بررسی اثرات طرح‌های‌منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره‌برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 347-362]
 • قیدی، احمد عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 271-286]
 • قربانی، جمشید مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 497-508]
 • قربانی، محمد برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی (DGIDS) برای مواد غذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستایی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 141-154]
 • قزل سفلو، نفیسه ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • قنبری، سیروس بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایه‌گذاری کشاورزان در مدیریت پایدار زمین‌های کشاورزی (‌موردمطالعه: دهستان میانکوه‌شرقی در استان لرستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 493-513]

ک

 • کاظمیه، فاطمه اولویت‌بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 3-3]
 • کیانی سلمی، صدیقه تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 60-75]
 • کاوسی کلاشمی، محمد ارزش‌گذاری اقتصادی عرضة آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالیکاری استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • کیخا، احمد علی برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • کرامت زاده، علی بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 51-68]
 • کرباسی، علیرضا کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت‌ حیدریه [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 259-270]
 • کرمی، آیت اله تبیین پایداری نظام‌های بهره‌برداری خرد دهقانی: مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]
 • کرمی، آیت اله تحلیل سازه‌های مؤثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • کریمی، کبری نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • کرمی دهکردی، اسماعیل منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • کرمی دهکردی، اسماعیل عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 271-286]
 • کرمی دهکردی، اسماعیل نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • کرمی نسب، صدیقه بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 173-196]
 • کلاتی مقدم، فرزانه الگوی بهینه حمل و نقل صیفی‌جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • کلانتری، خلیل تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • کیومرثی، علی کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 391-403]
 • کوهستانی، حسین شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 455-467]

گ

 • گراوندی، شهپر تحلیلی بر آسیب‌پذیری نظام‌ بهره‌برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • گلباز، سیده شیرین منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • گلپرور، پرویز عوامل بازدارنده توسعه کسب‌وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه‌بئل بخش مرکزی شهرستان اهر) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 317-333]
 • گنجی پور، محمود تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 60-75]

ل

 • لطیفی، سمیه سنجش و تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 281-298]
 • لنگرودی، حسن تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-19]
 • لوایی، رسول بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 251-265]
 • لوایی آدریانی، رسول بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده‌ کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 76-90]

م

 • ماروسی، علی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت‌حیدریه) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 531-546]
 • مجاوریان، سید مجتبی آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 13-24]
 • مجردی، غلامرضا منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • مجردی، غلامرضا سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آن ها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 535-548]
 • مجنونی، علی مدل‌سازی ارتقای دانش زیست‌محیطی جوامع محلی در روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی: محور توریستی قلعه چایی شهرستان عجب‌شیر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 21-36]
 • مجنونی توتاخانه، علی تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 137-156]
 • محبوبی، محمد رضا ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • محتشمی، تکتم الگوی بهینه حمل و نقل صیفی‌جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • محتشم زاده، لاله عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • محمدی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه‌ای در دشت ورامین [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 537-554]
 • محمدی، محمد بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 453-473]
 • محمدی، هادی بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی کشت ارگانیک (مطالعه موردی روستائیان استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 25-37]
 • محمدی پابندی، مریم شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-40]
 • محمدی تمری، ذکریا واکاوی راهبردی جنگلداری اجتماعی با استفاده از روش‌شناسی تحلیلی سوات – آنتروپی: مطالعه موردی روستاهای مارگون در شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 299-318]
 • محمدی تمری، ذکریا شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی: کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 547-565]
 • محمدی خیاره، محسن تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 441-453]
 • محمدزاده، مهناز شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-107]
 • محمدزاده، مهناز بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 371-389]
 • محمد زاده، سعید بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 237-253]
 • محمدی یگانه، بهروز بررسی نقش فعالیت‌های غیر زراعی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه: دهستان فضل، شهرستان نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 51-66]
 • محمودی، ابوالفضل تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 477-496]
 • محمودی، بیت الله ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 217-232]
 • محمودی، حمیده بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 157-180]
 • محمودیان، حمید تأثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهار) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 43-59]
 • محموذی برام، موسی ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 400-383]
 • مرادی، پریوش تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 197-215]
 • مرادی، ژیلا شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 311-327]
 • میرزایی، شهاب ارزیابی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کشت حنا: مورد دهستان محمدآباد شهرستان قلعه گنج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 73-91]
 • میرزائی خلیل آبادی، حمیدرضا بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 401-414]
 • میرسلیمی، سید حمزه بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 141-163]
 • میرکزاده، علی اصغر تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-132]
 • میرک زاده، علی اصغر تحلیل پایداری مساکن نوساز روستایی در روستای پل‌بابا حسین [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • میرک زاده، علی اصغر بررسی سلامت اجتماعی و چالش‌های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه‌شاهین در استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 349-370]
 • میرک زاده، علی اصغر شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 311-327]
 • میرلطفی، محمودرضا آینده‌پژوهی توانمندسازی روان‌شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت (مطالعه موردی: منطقه سیستان) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 513-530]
 • مسنن مظفری، مهدیه برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-25]
 • مصطفی پور، مصطفی ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • مطیعی، ناصر شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-107]
 • مظفری، محمدمهدی بررسی وضعیت توزیع درآمد و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی منطقه الموت) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 91-108]
 • معتمد، محمدکریم الویت بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکز جهادکشاورزی استان گیلان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 93-104]
 • معصومی، احسان سازه‌های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی بین خانوارهای روستایی شهرستان کوار در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 3-14]
 • معصوم زاده، فرامرز تعیین عامل‌های مؤثر بر تقاضای بیمۀ دام روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مرند) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • مقدسی، رضا بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 407-424]
 • ملاشاهی، محمد آینده‌پژوهی توانمندسازی روان‌شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت (مطالعه موردی: منطقه سیستان) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 513-530]
 • ملکی، سعید کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 391-403]
 • ملکی، طاهره عوامل بازدارنده توسعه کسب‌وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه‌بئل بخش مرکزی شهرستان اهر) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 317-333]
 • ملکی، محسن بررسی اثرات طرح‌های‌منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره‌برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 347-362]
 • منوچهری، ایوب تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 415-441]
 • مهاجرانی، علی اصغر بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 461-479]
 • مهجوری کارمزدی، کمیل برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی (DGIDS) برای مواد غذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستایی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 141-154]
 • مهدوی فر، غلامرضا اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-69]
 • مهرابی، حسین بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 401-414]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-32]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیر بخش‌های کشاورزی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-11]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • مهرابی بشر آبادی، حسین بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-28]
 • مهراب قوچانی، امید بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 231-246]
 • مهروان، عباس تحلیل پایداری مساکن نوساز روستایی در روستای پل‌بابا حسین [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • مهمدی کربلایی، زینب شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 4-4]
 • مؤذنی، ندا بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی کشت ارگانیک (مطالعه موردی روستائیان استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 25-37]
 • موسی پور، شجاع برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • موسوی، مرضیه شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 105-118]
 • موسوی، مینا تعیین سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان های کشور [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-71]
 • موسوی زارع، سمانه سادات بررسی نقش فعالیت‌های غیر زراعی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه: دهستان فضل، شهرستان نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 51-66]
 • مولایی، علی سینا ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 400-383]
 • مولایی، محمد بررسی روند فقر و علت‌های آن در خانوارهای روستایی طی سال‌های 91-1362 [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-46]
 • مولایی، محمد بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 215-235]
 • مؤمن پور، یادگار بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 15-32]

ن

 • نادری مهدیی، کریم تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 41-56]
 • نادری مهدیی، کریم تأثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهار) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 43-59]
 • ناظمی، علی ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • نبی زاده، سیامک ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • نبی‌ئیان، صدیقه بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-28]
 • نجاتی، بهناز مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 155-172]
 • نجاتیان پور، اعظم تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 335-353]
 • نجفلو، پریسا خوشه‌بندی انگور‌کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع‌یابی آنان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • نصابیان، شهریار بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی کشت ارگانیک (مطالعه موردی روستائیان استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 25-37]
 • نصرآبادی، حمید تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-124]
 • نظمفر، حسین تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 475-492]
 • نیکویی دستجردی، هادی تعیین برنامه زراعی به منظور تولید محصولات ارگانیک در مناطق منتخب استان کرمان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 455-476]
 • نکویی نائینی، سید علی تحلیل و اولویت‌بندی واحدهای اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 397-414]
 • نوبخت، رضا ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 265-279]
 • نوری، آذر تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه‌‌های روستایی در شهرستان خرمدره [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 155-173]
 • نوری، سیدهدایت‌الله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی؛ مطالعة موردی: کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-117]
 • نوری، میثم واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • نوری، مرتضی تحلیل سازه‌های مؤثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • نوری پور، مهدی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مناطق روستایی؛مطالعه موردی دهستان دشت روم [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 39-53]
 • نوری پور، مهدی ارزیابی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کشت حنا: مورد دهستان محمدآباد شهرستان قلعه گنج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 73-91]
 • نوری پور، مهدی تحلیل سازه‌های مؤثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • نوری پور، مهدی تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در بخش درودزن شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 303-316]
 • نوری پور، مهدی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 427-440]
 • نوری پور، مهدی تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل سوات (SWOT) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 63-73]
 • نوروزی، حسین امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 287-298]
 • نوروزی، حسین بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 251-265]

ه

 • هادیزاده بزاز، مریم بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 443-459]
 • هدایتی نیا، سعید تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی مناطق روستایی: مورد مطالعه دهستان بالادربند کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 469-489]
 • هراتی، ام البنین بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 157-180]
 • همدانی، زهرا سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آن ها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 535-548]
 • هوشمند، محمود بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 51-68]
 • هوشمندان مقدم فرد، زهرا نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]

ی

 • یزدانی، رقیه تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 441-453]
 • یزدان پناه، مسعود بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 237-253]
 • یزدان پناه، مسعود بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب‌شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 317-334]
 • یزدان پناه، مسعود بررسی عوامل مؤثر بر نیت پسته‌کاران در مناطق روستایی سیرجان نسبت به مقابله با آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقادات سلامت [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 509-524]
 • یعقوبی فرانی، احمد سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 2-2]
 • یعقوبی فرانی، احمد تعیین کارکرد سازمان‌ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • یوسفی حاجیوند، رقیه تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 109-126]
 • یوسف نیا، مهدی بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 461-479]