بر اساس نویسندگان

آ

 • آقا عباسی، ناصر [1] کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • آگهی، حسین [1] دانشیار، گروه ترویج وآموزش کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.
 • آگهی، حسین [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

ا

ب

 • باباجانی، آرزو [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • باباذکری، فاطمه [1] دانشگاه یاسوج
 • باختر، سهیلا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • باختر، سهیلا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و عاوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • باختر، سهیلا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • بادسار، محمد [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • بارانی، حسین [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • باغبانی آرانی، ابوالفضل [1] استادیار و عضو هیات علمی بخش علمی کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • باقرعطاران، مرضیه [1] کارشناس, سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
 • باقری، اصغر [1] دانشیار و دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • بایزیدی، شادی [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • بخشی، محمدرضا [1] استادیار گروزه زراعت،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • بخشی، محمدرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • بذرافشان مقدم، بهادر [1] دانشگاه تربت حیدریه
 • برآبادی، سید ابوالقاسم [1] مربی مجتمع آموزش عالی سراوان
 • برادران، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی.
 • برادران، مسعود [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز
 • براهوئی اول، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،گروه جغرافیا،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان
 • بقائی، مسیب [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی
 • بنی اسدی، ندا [1] گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • بهبودی، داود [1] استاد گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز.
 • بهرامی، علی [1] استادیار عضو هیات علمی- سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی
 • بهروز، زهرا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
 • بورتن، رابرت [1] استادیار مرکز تحقیقات روستایی راکورا، هامیلتون، نیوزلند
 • بوزرجمهری، خدیجه [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • بوزرجمهری، خدیجه [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • بیات، مقصود [1] دانشجوی دکترا جغرافیا و ژومورفولوژی مدیریت محیطی دانشگاه زاهدان،کارشناس امورکشوری و مدنی استانداری فارس
 • بیرانوندزاده، مریم [1] دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
 • بینائیان، اکرم [1] دانشجوی دکتری توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

پ

 • پاپ‌زن، عبدالحمید [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • پاپ‌زن، عبدالحمید [1] عضو هیأت علمی و دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • پرهیزکاری، ابوذر [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران (پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و عضو بنیاد ملی نخبگان).
 • پرهیزکاری، ابوذر [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور ,محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و عضو بنیاد ملی نخبگان
 • پرهیزکاری، رویا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره) قزوین.
 • پژوهان، علی [2] کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
 • پورابراهیمی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل
 • پورجاوید، سهیلا [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • پورجعفرآبادی، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل
 • پورعلیمردان، سودابه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تبریز
 • پیروزیان، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ایران.
 • پیکانی، غلامرضا [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

ت

ث

 • ثمری، داوذ [1] گروه توسعه کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه ازاد اسلامی کرج، ایران

ج

 • جعفر زاده، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • جعفری، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • جلالیان، حمید [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
 • جلالیان، حمید [1] دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • جلالیان، حمید [1] دانشگاه خوارزمی
 • جماعتی، راضیه [1] مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکان
 • جمشیدی، امید [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه علمی کاربردی جهاد، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
 • جمشیدی، علیرضا [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمشیدی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمشیدی، معصومه [1] دانشجویان دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمینی، داود [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمینی، داود [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جهانتیغ، حسنعلی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی
 • جوانشیری، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
 • جولایی، رامتین [1] استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چ

 • چام چام، جیران [1] دانشجوی دکتری توسعه‌ی کشاورزی پردیش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • چراغی، مهدی [1] دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • چرخ تابیان، طاهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • چرمچیان لنگرودی، مهدی [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران
 • چرمچیان لنگرودی، مهدی [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
 • چرمچیان لنگرودی، مهدی [1] کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.
 • چگینی، سمیه [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی،‌ گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • چوبچیان، شهلا [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • چوبچیان، شهلا [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • چوبچیان، شهلا [1] استادیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • چیذری، محمد [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • چیذری، محمد [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

ح

خ

د

 • داودیان، جواد [1] کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه بیرجند
 • داورپناه، سید علی اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج.
 • درانی، منا [1] دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • درخشان، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گروه پژوهش‌های جغرافیایی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • درویشی، هدایت اله [1] کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • درویشی، یوسف [1] عضو هیات علمی
 • دهقانی، کیومرث [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • دهقانی الوار، سید علی نادر [1] دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
 • دهقانی بیدگلی، رضا [1] استادیار گروه مذتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبعی دانشگاه کاشان، کاشان ،ایران
 • دهیوری، سحر [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • دوستی مقدم، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری،گروه جغرافیا،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان
 • دولت‌آبادی، اعظم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران

ر

 • رئیسی، نوشین [1] گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
 • راحلی، حسین [1] دانشیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز
 • راحلی، حسین [1] دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز
 • راستی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • راشدنسب، خداعفو [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • رجایی، عباس [1] استادیار دانشکده جغرافیا ـ دانشگاه تهران
 • رجبی تهرانی، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • رجبی جنبه دراز، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحمانی، فرشاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آمایش سرزمین، دانشگاه ارومیه، ایران
 • رحیم زاده، حسین [1] دانش آموخته ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
 • رحیمی، فاطمه [1] دانشجو دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • رحیمیان، مهدی [1] استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • رحیمیان، مهدی [1] استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • رحیمی راد، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه اقتصاد
 • رستگاری، حمید [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • رستگاری پور، فاطمه [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
 • رستگاری پور، فاطمه [1] استادیار اقتصادکشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
 • رستمی، فرحناز [1] استادیار گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • رستمی، فرحناز [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاهاستادیاران دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • رستمی، نیره [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور
 • رستمی قبادی، فرحناز [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • رسولی آذر، سلیمان [1] استادیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • رشیدپور، لقمان [1] استادیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • رضائی، روح اله [1] دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • رضوانی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان
 • رعنایی، مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بیرجند
 • رفیعی، حامد [1] استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
 • رکنی، رستم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران
 • رمضان زاده لسبویی، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت جهانگردی ـ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ـ دانشگاه مازندران
 • رمضانی، لیلا [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی.
 • رهبری، مهناز [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • رومیانی، احمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
 • ریاحی، وحید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
 • ریاحی، وحید [1] دانشیار، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ریاحی، وحید [2] دانشیار دانشگاه خوارزمی
 • ریاحی، وحید [1] دانشگاه خوارزمی
 • ریحانی همدانی، حسن [1] کارشناس ارشد مدیریت پروژه، دانشگاه پیام نور مرکز همدان.

ز

س

ش

 • شاطری، مفید [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند
 • شاطریان، محسن [1] دانشیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • شامانیان، مریم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شاهرخی ساردو، صالح [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • شجاعی مزدی، حبیب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
 • شرفی، لیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • شرقی، طاهره [1] هیات علمی دانشگاه
 • شریف‌زاده، مریم [1] استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
 • شریف زاده، مریم [1] دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج
 • شریفی، حمید [1] دانشیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران​
 • شریفی، زینب [1] دانش آموخته دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • شریفی، زینب [1] دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • شریفی، زینب [1] دانشگاه یاسوج
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] استادیار دانشگاه پیام نور
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • شمس، علی [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • شمس، علی [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 • شمس، علی [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • شمس‌الدینی، علی [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
 • شهبازی، آذر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • شهبازی، سمیه [1] کارشناسی ارشد رشته‌ی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی
 • شهرکی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • شهریاران، فرحناز [1] کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شیبانی، ملیحه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
 • شیخ بیگلو، رعنا [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
 • شیری، نعمت اله [1] دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

ص

 • صائب، شراره [1] گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده ادبیات و علو م انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • صادق‌زاده، مینا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • صارمی، مریم [1] دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز.
 • صالح پور، شمسی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • صالحی، صادق [1] دانشیار جامعه شناسی محیط زیست، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر
 • صحرایی، ماریه [1] کارشناس ارشد ترویج و اموزش کشاورزی -گروه ترویج و توسعه روستایی پردیس و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • صدیقی، حسن [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • صدیقی، حسن [2] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صدیقی، حسن [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • صفایی، محمدجواد [1] دانشگاه حکیم سبزواری
 • صفرپور، نیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل
 • صفری الموتی، پروانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
 • صیدائی، سید اسکندر [1] جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و علوم برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

ط

ظ

 • ظریفیان، شاپور [1] دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز
 • ظریفیان، شاپور [1] دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی

ع

غ

 • غلامرضایی، سعید [1] استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • غلامرضایی، سعید [1] استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • غلام ولوجردی، علی [1] دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • غلامی، حسام الدین [1] استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • غنیان، منصور [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز
 • غنیان، منصور [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی.

ف

ق

 • قاسمی اردهایی، علی [1] استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه پیام نور .
 • قانع مقدم، رضا [1] فارغ االتحصیل گروه منابع طبیعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، اردبیل ،ایران
 • قربانی، جمشید [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قربانی، محمد [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • قزل سفلو، نفیسه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه اردکان
 • قلی زاده، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • قنبری، سیروس [1] استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،گروه جغرافیا،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان
 • قیدی، احمد [1] استادیار گروه ترویج و اقتصاد کشاورزی، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

ک

گ

 • گراوندی، شهپر [1] دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • گلباز، سیده شیرین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • گلباز، سیده شیرین [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • گلپرور، پرویز [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز
 • گلزاری، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • گنجی پور، محمود [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور تهران

ل

 • لطیفی، سمیه [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی
 • لنگرودی، حسن [1] دانشگاه تهران
 • لوایی، رسول [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • لوایی آدریانی، رسول [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

م

ن

ه

ی

 • یزدان پناه، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • یزدان پناه، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی.
 • یزدان پناه، مسعود [1] عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • یزدانی، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس
 • یعقوبی فرانی، احمد [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 • یعقوبی فرانی، احمد [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • یوسف نیا، مهدی [1] دانش آموخته دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان
 • یوسفی حاجیوند، رقیه [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی.