نقش سیستم های خاکورزی حفاظتی در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار عضو هیات علمی- سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی

10.22048/rdsj.2020.187385.1799

چکیده

مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی بر روی محیط‌زیست و به‌و‌یژه سلامت انسان‌ها اثر گذاشته و آلودگی منابع آب، خاک و غذا را به دنبال دارد. این مسئله موجب شده است تا صاحب‌نظران توسعه پایدار، مصرف انرژی در کشاورزی را به‌عنوان یکی از
چالش‌های مهم تهدید کننده محیط‌زیست مورد توجه قرار دهند. مصرف انرژی در تولید محصولات زراعی و باغی رابطه مستقیمی با
سیستم‌های خاکورزی کشاورزی دارد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی نقش سیستم‌های کشاورزی حفاظتی در توسعه پایدار کشاورزی بود که؛ سیستم کشاورزی حفاظتی کم‌خاکورزی در خصوص تولید گندم آبی در استان همدان بررسی شد. 370 نفر از کشاورزان عضو تعاونی‌های تولید کشاورزی به طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و مشاهدات میدانی، طی یک سال زراعی جمع آوری و با استفاده از نرم افزارExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که مجموع انرژی‌های ورودی در فرایند تولید گندم در سیستم کم‌خاکورزی حفاظتی حدود(GJ/h32) و انرژی‌های خروجی(MJ/h114860) بود. انرژی سوخت با 45% عمدتا گازوئیل با 42% و بعد از آن انرژی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی با 33% عمدتا کود نیتروژن با30%، بیشترین سهم از انرژهای ورودی را به خود اختصاص دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم کشاورزی حفاظتی کم‌خاکورزی گام مهمی در جهت استفاده بهینه از مصرف انرژی در تولید محصولات کشاورزی است.
بر اساس نتایج، در صورت به کار‌گیری صحیح و دقیق سیستم کم‌خاکورزی حفاظتی، می توان گام مهمی در جهت دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی برداشت. بعلاوه، گسترش سیستم‌های کشاورزی حفاظتی در کنار بهره‌گیری از سناریوهایی همچون؛ اهرم‌های مالیاتی و نظارتی، می‌تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و کاهش اثرات زیست‌محیطی در کشاورزی شده و در نتیجه اهداف کشاورزی پایدار محقق شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Conservation Tillage Systems in Sustainable Agricultural and Rural Development

نویسنده [English]

  • Ali Bahrami
Asistant professor of Agricultural Research Education And Extension Organization
چکیده [English]

The excessive consumption of toxins, pesticides, and fertilizers in agriculture causes vital sources of water, soil, and food to be polluted. This problem has caused, experts to be considered energy consumption in agriculture, as one of the major environmental-threatening challenges. Energy consumption in crop and garden products are directly related to agricultural tillage systems. the purpose of this study was to evaluate the role of conservation agriculture systems on sustainable agriculture which, the irrigated wheat was surveyed in Hamadan province. 370 farmers were selected randomly from agricultural cooperatives. data were collected using a questionnaire and analyzed with Excel and Spss software.
The findings showed that; the total input energy in the wheat production process, in the conservation tillage system, was (32GJ/h) and the output energy was (11GJ/h). the energy generated by diesel consumption with more than %42 as the main fossil fuel in the first place and fertilizer with %32 was in the second place. The results showed that; the low-tillage farming system is an important step towards optimal use of energy in agricultural production and achieving the sustainable agriculture and rural development is possible if, the principles of low conservation tillage-system are done correctly. In addition, the expansion of conservation agriculture systems, as well as using scenarios such as tax increase and monitoring systems, can reduce environmental impact and fulfill the sustainable agriculture goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Conservation'
  • 'Tillage'
  • 'Agricultural'
  • 'Rural'
  • 'Development'