نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

10.22048/rdsj.2019.185342.1796

چکیده

نقش ترویج کشاورزی و مروجان در بالا بردن قابلیت باغداران بویژه نحوه مدیریت آب و استفاده از روشهای نوین آبیاری، بیشتر از پیش احساس می شود. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهراستان مازندران انجام گرفته است. 20299 نفر از باغداران به عنوان جامعۀ آماری تحقیق بوده که 248 نفر از آن‌ها بر اساس فرمول کوکران و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جمعآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای بود که از دو بخش ترویج (نگرش باغداران نسبت به فعالیت‌های آموزشی ـ ترویجی، وضعیت ارایه آموزش، میزان ارایه نوآوری‌ها و فنا‌وری‌ها، میزان استفاده از کانال‌های ارتباطی) و میزان پذیرش آبیاری قطره‌ای تشکیل شده بود. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین بر پایه مقدار میانگین واریانس استخراج شده (718/0< AVE > 515/0) و پایایی ترکیبی (985/0< CR > 913/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS16 و Smart PLS2 بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که ترویج تاثیر معنی‌داری بر میزان پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران با ضریب مسیر 616/0 داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، توصیه می‌گردد با برنامه‌ریزی دقیق می توان از پتانسیل ترویج کشاورزی برای پذیرش آبیاری قطره‌ای و بهره‌گیری مؤثر از آب کشاورزی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of extension activities on drip irrigation acceptance by gardeners in Qaemshahr County

نویسندگان [English]

  • Rostam Rokni 1
  • Mehdi Charmchian Langerodi 2
1 Master of Science, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

The role of agricultural extension and extension agents in increasing the gardener's ability, especially the way water management and the use of new irrigation methods, are felt more than ever. In this regard, this study aimed at investigating the role of extension activities on drip irrigation acceptance by gardeners in Qaemshahr County, Mazandaran Province. 20299 members of gardeners were selected as the statistical population of the study, and 248 of whom were selected as the study sample based on Cochran's formula and with random sampling method. Data collection was done using a researcher-made questionnaire composed of two parts of extension (Gardener's attitudes towards extension training activities, the status of providing education, the amount of innovations and technologies, the amount of communication channels used) and rate of drip irrigation acceptance. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts' opinions. Also, based on the average variance extracted (0.515 >AVE< 0.718) and composite reliability (0.913 >CR < 0.985), the questionnaire had a convergent validity and appropriate reliability. SPSS16 and Smart PLS2 software were used to analyze the data. The achieved results of the research showed that extension had a significant impact on the rate of drip irrigation acceptance by gardeners (With path coefficient= 0.616). According to the achieved results of the research, It is recommended that by carefully planning, the potential of agricultural extension for accepting drip irrigation and the effective use of agricultural water be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Extension
  • Adoption
  • Drip Irrigation