بررسی تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم‌جوار روستای روئین اسفراین)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی روستایی ،جغرافیا،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 استادیار برنامه ریزی روستایی دانشگاه حکیم سبزواری

4 آب و هوا شناسی کاربردی -جغرافیا -حکیم سبزواری -سبزوار ایران

10.22048/rdsj.2020.189669.1806

چکیده

طرح روستاهای هدف گردشگری علاوه بر تأثیراتی که بر اقتصاد و اجتماع و فرهنگ روستای محل اجرا می‌گذارد تأثیرات قابل ارزیابی بر محیط اطراف، روستاهای هم‌جوار و حتی منطقه جغرافیایی خود دارد. بررسی در این اثرات می‌تواند در حل مشکلات نهادینه‌سازی گردشگری در روستاهای هدف کمک شایانی کند و همچنین در مدیریت اثرات چالش‌ها و فرصت‌های این هم‌جواری نیز مؤثر خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی –فرهنگی هم‌جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای هدف گردشگری روئین است. جامعه آماری شامل دو روستای هم‌جوار روئین است که تعداد 300 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان حجم نمونه تصادفی انتخاب شدند. در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به‌کارگیری پرسشنامه استفاده‌شده است. روایی پرسشنامه‌ها ازنظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ برای ابعاد مختلف تأمین شد. توصیف آماره‌ها و میانگین‌ها، داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای در محیط نرم‌افزار SPSS تحلیل‌شده است. مطابق نتایج حاصل از پژوهش هم‌جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای روئین تأثیرات اقتصادی با میانگین 418/3 را مثبت ارزیابی می‌شود. درزمینه اجتماعی و فرهنگی با میانگین 9321/2 به‌طورکلی روندی نسبی و میانه‌ی رو به نزول نسبت به میانه نظری در نظر گرفته‌شده دارد؛ گردشگری روستایی در روستای هدف گردشگری روئین توانسته بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ روستاهای مجاور محمودی و عراقی تأثیرات قابل ارزیابی داشته باشد. درنهایت پیشنهاد می‌شودکه بستر سازی برای تشکیل و تقویت منطقه گردشگری جایگزین توجه به یک روستای خاص در جهت گردشگری باشد تا اولا میزان مشارکت افزایش یابد و در نهایت انتفاع در زمینه درآمد های گردشگری بین اهالی روستاهای درگیر در مساله گردشگری با توجه به میزان کارایی و تاثیر آنها تقسیم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Economic, Social, and Cultural efficacy of Villages of the destination of Tourism on Adjacent Villages (Case Study: Adjacent Village of Roein Esfarayne rural)

نویسندگان [English]

  • hadi niazi 1
  • mohammad javad safaee 2
  • reza khosrobeigi bozchloye 3
  • jalal tahere ghasem abadi 4
1 Rural Planning, Geography, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 phd.hsu
3 phd .hsu
4 Applied Climate - Geography - Hakim Sabzevari - Iran
چکیده [English]

The plan Villages of the destination of Tourism, in addition to its impact on the local community's economy and culture, has a measurable impact on the environment, adjacents, and even its geographical area. Examining and exploring these effects can help to solve the problems of tourism institutionalization in target villages, as well as managing the impacts of the challenges and opportunities of this adjacent. The purpose of this study was to investigate the economic, socio-cultural effects of adjacents of Mahmudi and Iraqi villages on Roein Tourism Village. The statistical population consists of two neighboring villages of Rouen, 300 of them were selected using Cochran formula as random sample. In this regard, The survey method was used by using a questionnaire. The questionnaires were provided by specialists and its reliability was obtained using Cronbach's alphabet for various dimensions. Descriptive statistics and averages. Data were analyzed using one-sample t-test in SPSS software. According to the results of the adjacent study of Mahmoudi and Iraqi villages with the village of Rouen, the economic impacts with the average (3.418) are positively evaluated. In the social and cultural context with the mean (2.9321), the overall and relative moderate trend towards the median theoretical It has been considered that rural tourism in the village of Roein Tourism has been able to influence the economy, community and culture of adjacenting Mahmoudi and Iraqi villages. Finally, it is suggested that in such areas, which are susceptible and widespread in terms of tourist attractions, Tourism is aimed at the participation of all villages in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighboring villages
  • Rural tourism
  • Tourism goal villages
  • Economic effects
  • Social and cultural effects