بررسی میزان توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی و خانوادگی زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

10.22048/rdsj.2020.169642.1777

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان توانمندهای اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی و خانوادگی زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد منطقه سیستان در سال 1396 انجام شد. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد بخش سیستان با تعداد 318 نفر بودند و بر اساس جدول مورگان،170 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی‌ طبقه‌ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد کمترین توانمندی افراد مورد مطالعه از بعد خانوادگی و بیشترین توانمندی ایشان از بعد روان شناختی می باشد. علاوه بر این، توانمندی اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، خانوادگی و توانمندی کل افراد مورد مطالعه که سرپرست خانوار بودند به صورت معنی داری بیشتر از همتایان غیر سرپرست خانوار خود بود. ضمن آن که بین توانمندی اقتصادی، روان شناختی و کل زنان مورد مطالعه و دفعات دریافت وام از صندوق همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین، متغیرهای تعداد دفعات دریافت وام و میزان درآمد 2/31 درصد از تغییرات توانمندی کل افراد مورد مطالعه را تبیین کردند. تشویق زنان به دریافت وام جهت رونق کسب و کار از پیشنهادهای این تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the amount of economic, social, psychological, and family Empowerment of Rural Women who Are Member of Microfinance Credits in Sistan Area

نویسندگان [English]

  • Homayon Farhadian 2
  • mina hoseinian 3
2 Tarbiat Modares University
3 M.Sc. degree of agricultural extension and education
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the amount of economic, social, psychological, and family empowerment of rural women who are member in the microfinance credits in Sistan area in 2017. The main research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was confirmed. The statistical population of the study included 318 rural women who were members of Sistan microfinance credits. According to Morgan table, 170 subjects were selected through random cluster sampling. The results of data analysis indicated that the lowest power of the subjects was in the family dimension and their maximum power was psychological. In addition to, the economic, social, psychological, family, and the general empowerment of subjects in the role of the head of household were significantly more than those who were not head of household. Besides, there were a positive and significant correlation between variables economic, psychological and total empowerment of subjects and numbers of loan received by them. Moreover, the variables of times of receiving loan and income rate explained 31.2% of the changes in the total empowerment of the subjects. Encouragment of rural women to gain loan in order to improvement of business is one of the suggestions of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women
  • microfinance Credit
  • Empowerment
  • Sistan