مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیر بخش‌های کشاورزی

آسیه عزیزی؛ حسین مهرابی بشرآبادی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9614

چکیده
  امکانات قابل‌توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی بخش زیادی از جمعیت کشور در این بخش و سهم مهم آن در صادرات غیرنفتی، توجه خاص به تدوین سیاست‌های اقتصادی بخش کشاورزی را می‌طلبد. در مباحث توسعه کشاورزی یکی از راه‌حل‌های رفع مشکل مالی کشاورزان اعطای اعتبارات است. در این مطالعه، اثر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران

سید مجتبی مجاوریان؛ نوشین رئیسی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9666

چکیده
  فقر مانعی مهم در عدم توسعه اقتصادی جهان سوم  محسوب می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری فقر در روستاهای استان مازندران در شش مقطع زمانی است که یک مقطع آن پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها است. پس از محاسبه خط فقر در منطقه مورد مطالعه، برای اندازه‌گیری فقر، شاخص های درصد فقر، شدت فقر و شاخص سن محاسبه گردید. داده های تحقیق از اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی کشت ارگانیک (مطالعه موردی روستائیان استان گلستان)

شهریار نصابیان؛ ندا مؤذنی؛ هادی محمدی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 25-37

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9667

چکیده
  به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری محصولات ارگانیک بر درآمدزائی روستائیان استان گلستان، مقدار نهاده‌های مصرفی و تولیدی و هزینه‌های آنها، سود به دست آمده، سطح زیر کشت و مقدار انرژی به دست آمده در رابطه با 3 گیاه گندم، کلزا و گوجه‌فرنگی در کشور طی یک دوره 5 ساله 90-1385 برآورد شد. با استفاده از تابع هدف و محدودیت، سرانجام از روش تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مناطق روستایی؛مطالعه موردی دهستان دشت روم

سید علی اصغر داورپناه؛ مهدی نوری پور؛ زینب شریفی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 39-53

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9683

چکیده
  پژوهش حاضرباهدف بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی انجام‌شده است. روش به‌کاررفته در این پژوهش روش علی- مقایسه‌ای بوده و بر این اساس با استفاده ازنظر کارشناسان، دو روستای برخوردار و غیر برخوردار از صنایع تبدیلی انتخاب شده اند. حجم در این مطالعه با توجه به جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان 330 نفر تعیین شد.  نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان های کشور

مینا موسوی؛ حسن صدیقی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9684

چکیده
  توجه به توسعه کشاورزی به علت اهمیت این بخش در اقتصاد کشور ضروری است. در کشور ما، توسعه کشاورزی در استان های مختلف به صورت همگن انجام نشده است و نابرابریهای زیادی در میان استان های مختلف وجود دارد. این مقاله با هدف بررسی وضعیت توسعه کشاورزی استان های مختلف انجام شده است. برای سنجش سطح توسعه از 82 شاخص کشاورزی در زیر بخشهای زراعت، باغبانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کشت حنا: مورد دهستان محمدآباد شهرستان قلعه گنج

شهاب میرزایی؛ مهدی نوری پور

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 73-91

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9685

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی – اقتصادی کشت حنا در مناطق روستایی دهستان محمد آباد شهرستان قلعه گنج بود. بدین منظور از روش علی- مقایسه ای بهره گرفته شد. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، نخست 20 روستا به عنوان مهم‌ترین روستاهای منطقه از لحاظ کشت محصولات کشاورزی مشخص شدند. همچنین برای تشخیص همگنی روستاهای مورد مطالعه، روش تاکسونومی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الویت بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکز جهادکشاورزی استان گیلان

محمدکریم معتمد؛ محمدصادق اللهیاری؛ سید جابر علویون

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9686

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی انواع خدمات کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی گیلان و به روش توصیفی- همبستگی تلاش دارد تقاضای خدمات روستاییان را اولویت‌بندی، میزان نقش عوامل موثر در خدمت‌رسانی مراکز را با تحلیل تمایزی تعیین و همبستگی بین تقاضای خدمات کشاورزی با خدمات آموزشی مراکز را با ضریب اسپیرمن محاسبه نماید. نتایج نشان داد پنج تقاضای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک

مرضیه موسوی؛ بهمن خسروی پور؛ علی سرخی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 105-118

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9687

چکیده
  اهمیت کشاورزی ارگانیک و نقش حیاتی آن در توسعه پایدار انکارناپذیر است و تصمیم به پذیرش آن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین عوامل،نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک می‌باشد؛ زیرا فعالیت و تصمیم‌گیری افراد نسبت به هر پدیده‌ای تحت تأثیر نگرش آن‌هامی‌باشد. هدف از انجام پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزی‌کاراننسبت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه

روناک عربی؛ علی اصغر میرکزاده؛ کیومرث زرافشانی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 119-132

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9688

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف کلی تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام بهره‏برداران شبکه آبیاری ناحیه عمرانی D2 میان‏دربند شهرستان کرمانشاه بودند (N=417). با استفاده از فرمول کوکران تعداد 126 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر)

داود جمینی؛ احمد تقدیسی؛ علیرضا جمشیدی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 133-149

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9689

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، که به لحاظ ماهیت و روش به ترتیب از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی ـ تحلیلی بوده، ارائه راهکارهای توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر است. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بوده و جهت دستیابی به اهداف پژوهش، محققان از نظرات 23 کارشناس مرتبط با امور روستایی شهرستان روانسر بهره گرفته‌اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ...  بیشتر