مقاله پژوهشی
ارزش‌گذاری اقتصادی عرضة آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالیکاری استان گیلان

محمد کاوسی کلاشمی؛ غلامرضا پیکانی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6003

چکیده
  زراعت محصول راهبردی برنج وابستگی فراوانی به وجود آب آبیاری کافی و مطمئن داشته و فشار‌های کم‌آبی، تأثیرهای جبران‌ناپذیری بر عملکرد و کیفیت محصول تولیدی دارد. این در حالی است که کاهش رواناب ورودی رودخانة سفیدرود در استان گیلان که منبع اصلی تأمین آب آبیاری برای 171 هزار هکتار از زمین‌های شالیکاری این استان بوده، عرضة کافی و مطمئن آب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران)

مهدی حاتمی؛ علی ناظمی؛ اعظم دولت‌آبادی؛ مصطفی مصطفی پور

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6005

چکیده
    طبق آمار منتشره از سوی شرکت توانیر، علی‌رغم اتمام عملیات برق‌رسانی به روستاهای بیش از 20 خانوار ایران، هنوز بیش از 17000 خانوار روستایی که در روستاهایی با جمعیت کمتر از 20 خانوار ساکن‌اند، از نعمت دسترسی به برق محروم هستند. تلفات تولید، انتقال و توزیع برق و پراکندگی جمعیت کشور باعث شده که به استفاده از انرژی خورشید در مکان‌های دورافتاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال‌های 1390-1384

مصطفی عربی؛ مهدی خداپرست مشهدی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6006

چکیده
  در این مطالعه برخی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اجتماعی و اندازه‌گیری تغییرهای نابرابری درآمد ازجمله ضریب جینی، نسبت دهک‌ها، ضریب انگل، شاخص رفاه اجتماعی، هزینة سرانة واقعی خانوار، شکاف مصرف شهر و روستا و خط فقر در  روستاهای کشور با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها در طی سال‌های 1390-1384 محاسبه ‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر)

مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند؛ علی کرامت زاده

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6007

چکیده
  امروزه با توجه به جایگاه و نقش جامعة روستایی در توسعة متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجه است، اهتمام بر توسعة پایدار روستایی امری ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی توسعة پایدار نظام کشاورزی است که به‌صورت مطالعة موردی در روستاهای شهرستان کاشمر از استان خراسان رضوی صورت گرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز)

هدایت اله درویشی؛ مریم بیرانوندزاده؛ سید علی نادر دهقانی الوار؛ سجاد احمدی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6008

چکیده
   ارتقاء گردشگری روستایی برمبنای توسعة گردشگری پایدار و تبدیل توریسم به موتور محرکة اقتصادی منطقه برای بهبود کیفیت زندگی جامعه از مهم‌ترین مواردی است که نیازمند به اتخاذ راهبردهای مناسب و منطقی متناسب با قابلیت‌های منطقه‌ای و محلی و با جهت‌گیری‌هایی آمایش سرزمین است. این تحقیق با هدف تبیین و تحلیل راهبردهای توسعة گردشگری روستایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت

مینا صادق‌زاده؛ محمدصادق اللهیاری؛ محمدحسین انصاری

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 85-97

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6009

چکیده
  معیشت کشاورزان متأثر از ‌مقدار دارایی‌ها و تعادل بین این دارایی‌هاست. هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت  است. جامعة آماری تحقیق شامل  همة شالیکاران شهرستان رشت (84772N=) در سال 1392 بود که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونة کرجی- مورگان و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی؛ مطالعة موردی: کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام

علیرضا جمشیدی؛ سیدهدایت‌الله نوری؛ معصومه جمشیدی؛ داود جمینی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 99-117

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6010

چکیده
  تصمیم برای به‌کارگیری عملیات حفاظتی آب‌وخاک از سوی کشاورزان یک فرایند تصمیم‌گیری چندمرحله‌ای بوده که به عوامل و شرایط مختلفی مرتبط است. هدف از  مطالعة حاضر که از نوع توصیفی ـ تحلیلی است، بررسی و سنجش عوامل مؤثر رفتاری کشاورزان در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی در دهستان شباب است. جامعة آماری انتخابی این مطالعه شامل  همةکشاورزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان

مریم شریف‌زاده؛ محبوبه شهرکی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 119-135

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6011

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی انگاره‌های مصرف سوخت و عوامل مؤثر بر آن در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان بود.  جامعة آماری این پژوهش توصیفی خانوارهای روستاهای با جمعیت بیش از 25 خانوار و نمونة آماری آن شامل 250 خانوار بوده است. روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه که پرسش‌نامه‌ای ساختارند بود، به‌وسیلة پانل متخصصان و پایایی ...  بیشتر