نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری محصولات ارگانیک بر درآمدزائی روستائیان استان گلستان، مقدار نهاده‌های مصرفی و تولیدی و هزینه‌های آنها، سود به دست آمده، سطح زیر کشت و مقدار انرژی به دست آمده در رابطه با 3 گیاه گندم، کلزا و گوجه‌فرنگی در کشور طی یک دوره 5 ساله 90-1385 برآورد شد. با استفاده از تابع هدف و محدودیت، سرانجام از روش تحلیل پوشش داده‌ها (DEA) برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. کلیه مراحل برآورد الگوها با استفاده از نرم‌افزار DEAP انجام شد. باتوجه به نتایج این مطالعه، مصرف کود آلی و مصرف نهاده‌های بیولوژیک (در نتیجه صرف انرژی بیشتر نهاده‌های خاص ارگانیک) منجر به کاهش رشد بهره‌وری محصولات ارگانیک شد. این نتایج به ترتیب در سطوح پنج و یک درصد معنی‌دار بودند. به دلیل نوع نهاده‌های مصرفی در محصولات غیرارگانیک، در نهاده‌های سوخت، کود نیتروژنه، فسفاته، سهم سموم حشره‌کش و قارچ‌کش، تولیدات غیرارگانیک مصرف بیشتری داشته و از این جهت میزان مصرف انرژی نهاده‌های مورد نظر بیش از تولیدات ارگانیک بود. در مورد نهاده‌های کود بیولوژیک و کنترل بیولوژیک نیز که تنها در تولیدات ارگانیک مورد مصرف قرار گرفتند، انرژی نهاده‌ای در این قسمت بیش از انرژی نهاده‌ای تولیدات غیرارگانیک بود. مزارع ارگانیک با میزان مصرف انرژی کمتر ورودی و نهاده‌ای، به تولید انرژی بیشتر خروجی یا ستانده منجر شد. به این ترتیب بهره‌وری در کنار صرفه‌جویی مصرف انرژی در مورد محصولات ارگانیک اتفاق افتاد که همین امر باعث می شود که میزان درآمد روستائیان افزایش یافته و بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Effect Factors on Organic Products Productivity on Farmer Income in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • shahram nessabian 1
  • neda moazeni 2
  • Hadi Mohamady 3

چکیده [English]

    In order to study the efficiency resulting from optimization of energy consumptionin organic farming, the amount of consumption and production inputs and their costs, obtained profit, cultivated area and … was estimated in conjuction with the three crop of wheat, canola and tomato in Iran over a five year period 2006-2011. Using the objective function and constraints, the DEA method was used to analyze the data. All the processes of models estimation was performed using DEAP software. To calculate the energy amount in external inputs consumption in conventional and organic farming were used coefficients to convert the amount of energy input consumption, too. Finally, the energy consumptions were compared in the two cultures. According to these results, the use of organic fertilizers and biological inputs (in consequence of more energy consumption in organic specific inputs) leads to lower productivity growth in organic products. These results were significant in the 5 and 1 percent levels, respectively. Due to the type of used inputs in the inorganic products, in fuel inputs, nitrogen fertilizer, phosphate fertilizer, insecticide and fungicide, inorganic products had more consumption and hence the amount of energy inputs for organic products was higher. In the case of biofertilizer and biocontrol were also used in organic production, input energy in this part was more than input energy of inorganic products. Organic farms with lower energy consumption of imports and inputs, led to production of more energy in output. Thus the efficiency besides saving of energy consumption occurred in organic products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Organic Products
  • DEA