راهنمای نگارش

از اساتید و پژوهشگران‌ گرامی‌ که‌ برای‌ نشریه علمی راهبردهای توسعه روستایی مقاله‌ ارسال می‌نمایند، درخواست‌ می‌شود، قبل از بارگذاری مقاله در سایت نشریه (http://rdsj.torbath.ac.ir)، دستورالعمل نشریه را مطالعه کرده و مقاله را طبق دستورالعمل تهیه و تنظیم نمایند.

لازم به ذکر است فایل نهایی مقاله بدون نام نویسندگان ارسال گردد.

نحوه نگارش مقالات

 فرم تعهدنامه 

 فرم تعارض منافع 

 فرم مشخصات نویسندگان