شناسنامه علمی شماره
تعیین عامل‌های مؤثر بر تقاضای بیمۀ دام روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مرند)

محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ فرامرز معصوم زاده

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8583

چکیده
  بیمۀ کشاورزی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به امنیت درآمدی و پایداری تولید است. در این تحقیق، عامل‌های مؤثر بر پذیرش بیمۀ دام‌ روستایی در شهرستان مرند با استفاده از الگوی لاجیت بررسی می‌شود. داده‌ها و اطلاعات لازم برای این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌وسیلۀ تکمیل پرسش‌نامه از 150 دامدار این شهرستان در سال 1392به‌دست‌آمده ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان

نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مهدی خسروی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8584

چکیده
  این مطالعه به برآورد ارزش اقتصادی آب در سال‌های زراعی 91-1390 با استفاده از روش پارامتری برآورد تابع تولید می‌پردازد. اطلاعات لازم به کمک تکمیل پرسش‌نامه از 208 نفر از کشاورزان و صاحبان مزرعه در استان‌های کردستان و همدان که بر اساس روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای خوشه‌ای و تعیین حجم نمونه کوکران مشخص‌شده بود، جمع‌آوری شده است. برای انتخاب ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
بررسی روند فقر و علت‌های آن در خانوارهای روستایی طی سال‌های 91-1362

محمد مولایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8585

چکیده
  یکی از شاخص‌های رفاه اقتصادی خانوارها، چگونگی ترکیب کالاهای مصرفی آن‌هاست. هدف از این مقاله، پاسخ به این سؤال است که آیا ترکیب کالاهای مصرفی خانوارها‌ی روستایی ایران طی سال‌های 91-1374 نسبت به دورة زمانی 73-1362 بهبودیافته یا بدتر شده است؟ به این منظور، با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران در خصوص سهم هزینة شش گروه از کالاهای خوراکی ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP

مصطفی تیموری؛ حسن ریحانی همدانی؛ محمد هادی حاجیان؛ محمود تیموری

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 47-61

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8586

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون است. اطلاعات لازم برای تحقیق در دو مرحله از طریق مطالعه‌های کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی از طریق پرسش‌نامه‌ گردآوری شده  است، جامعة آماری تحقیق، کارشناسان شاغل در حوزه‌های مختلف تعاون در استان همدان است که از بین آن‌ها ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
مکان‌یابی بهینة روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم‌‌گیری TOPSIS (مطالعة موردی: بخش دشمن‌زیاری- شهرستان ممسنی)

علی شمس‌الدینی؛ کیومرث دهقانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 63-79

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8587

چکیده
  انسان‌ها از دیرباز سعی کرده‌اند تا در پهنة محیط به‌گونه‌ای استقرار یابند که حداکثر استفاده از توانمندی‌های طبیعی را داشته باشند. استقرار سکونتگاه‌های انسانی، به‌ویژه روستاها در کنار رودخانه‌ها، راه‌های ارتباطی و در بستر دلتاها در طول تاریخ بیانگر این مدعاست. بدین‌ترتیب اندیشة انسان در جهت ساماندهی محیط زیست و استفادة بهینه ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
تحلیلی بر آسیب‌پذیری نظام‌ بهره‌برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران

عبدالحمید پاپ‌زن؛ شهپر گراوندی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8588

چکیده
  نظام‌های بهره‌برداری خانوادگی، یکی از رایج‌ترین نظام‌های بهره‌برداری از زمین در استان کرمانشاه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پژوهش‌های اندکی در رابطه با سنجش آسیب‌پذیری این نظام در استان کرمانشاه صورت گرفته است، درحالی‌که  سنجش آسیب‌پذیری می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ر‌یزان و سیاستمدارن در تدوین برنامه‌ها، تخصیص ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
کارکردهای اجتماعی مزرعه‌های خانوادگی در فرآیند توسعة پایدار روستایی: سنجش گرایش کارشناسان کشاورزی استان گلستان

احمد عابدی سروستانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 97-111

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8589

چکیده
  امروزه فشارهای اقتصادی موجب شده است که افزایش تولید به‌عنوان مهم‌ترین هدف کشاورزی تلقی شود، اما کشاورزی فقط یک شغل برای کسب درآمد نیست، بلکه یک روش زندگی است که از  نظر اجتماعی، فرهنگی و ‌محیط زیستی‌ اهمیت دارد. با این وجود و با ایجاد تغییرهای ساختاری و کاهش تعداد مزرعه‌های خانوادگی، پرسش‌هایی دربارة تأثیرهای اجتماعی این پدیده ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی

حمید نصرآبادی؛ داریوش حیاتی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 113-124

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8590

چکیده
  با وجود توجه و صرف هزینة دولت‌ها برای توسعة روستاهای هدف گردشگری، کمتر به اهمیت نگرش جامعة میزبان نسبت به تأثیرهای گردشگری و حمایت آن‌ها از توسعة گردشگری توجه می‌شود. بر این اساس، تحقیق حاضر به تحلیل نگرش روستائیان نسبت‌به تأثیرهای گردشگری می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی بوده و از تکنیک پیمایش، به‌منظور گردآوری ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد

فاطمه سورانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ فرحناز رستمی؛ آرزو باباجانی؛ محمدصادق ابراهیمی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 125-140

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8591

چکیده
  علی‏رغم ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به بسیاری از روستاهای ایران، هنوز خیلی از قابلیت‏های این فناوری در  بخش روستایی به دلیل نبود شناخت کافی دربارة عامل‌های پیش‏برنده و بازدارنده، توجه چندانی به آن نشده و همچنین از آن  به‌صورت شایسته بهره‏برداری نشده است. در واقع، بدون شناخت عامل‌های مزبور، هرگونه اقدامی منجر ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک

سید حمزه میرسلیمی؛ همایون فرهادیان؛ شقایق خیری؛ فرهاد خسروانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 141-163

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8593

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عامل‌های مؤثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی– همبستگی است. جامعة آماری مدنظر را تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی استان البرز تشکیل می‌دهند که حجم نمونه‌ با استفاده فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شد و  200 تولیدکننده انتخاب شد. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، ...  بیشتر