فرایند داوری و چاپ در این نشریه بصورت رایگان صورت می گیرید.

فرآیند پذیرش مقالات:

1. نویسندگان ضروری است جهت ارسال مقاله به سامانه rdsj.Torbath.ac.ir مراجعه و ثبت‌نام نمایند و پس از آن جهت پی‌گیری وضعیت مقاله نیز به این سامانه مراجعه نمایند.

2. مقاله‌های دریافتی نخست از سوی هیأت تحریریه بررسی و در صورت برخورداری از شایستگی­های اولیه، برای ارزیابی به سه نفر از داوران صاحب‌نظر سپرده خواهد شد. برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسنده/ نویسندگان از مقاله حذف می‌شود.

3. هیأت تحریریه ­ی مجله در رد یا پذیرش و نیز ویرایش و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

4. مسؤولیت مطالب هر مقاله از هر نظر بر عهده­ ی نویسنده­/نویسندگان مقاله است.

5. مقاله‌های ارسال شده نباید در مجله­ ی دیگر یا مجموعه مقاله‌های سمینارها و مجامع علمی به چاپ رسیده یا هم­زمان برای چاپ به جای دیگری سپرده شده باشد.

6.ضروری است نویسندگان محترم هنگام فرستادن مقاله، فایل تعهدنامه تهیه شده، مبنی بر این‌که مقاله­ ی خود را برای چاپ به مجله ­ای دیگر نسپرده ­اند، پیوست کنند.

7. لازم به ذکر است مجله راهبردهای توسعه روستایی در داوری مقالات خود سیاست دوسوناشناس (Double-Blind) را اتخاذ نموده است.

8. برای جلوگیری از سرقت علمی، از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب استفاده می شود.

فرایند داوری مقالات راهبردهای توسعه روستایی