صاحب امتیاز: دانشگاه تربت حیدریه

مدیر مسئول: دکتر مسعود علی پناه

سردبیر: دکتر علیرضا کرباسی

دبیر تخصصی: دکتر فاطمه رستگاری پور

مدیر داخلی: مهندس فائزه قراری 

سایت اختصاصی: rdsj.torbath.ac.ir

نشانی الکترونیکی: torbath.journals@gmail.com 

تلفن: 05151240000 داخلی 131

نمابر: 05152299601

نشانی: خراسان رضوی- تربت حیدریه- کلیومتر 7 جاده مشهد_ تربت حیدریه- دانشگاه تربت حیدریه

 کد پستی: 9516168595


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image