نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، که به لحاظ ماهیت و روش به ترتیب از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی ـ تحلیلی بوده، ارائه راهکارهای توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر است. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بوده و جهت دستیابی به اهداف پژوهش، محققان از نظرات 23 کارشناس مرتبط با امور روستایی شهرستان روانسر بهره گرفته‌اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به ترتیب از نرم‌افزار Excel و مدل SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد منطقه مورد مطالعه دارای 23 نقطه قوت (با امتیاز نهایی 800/1) و 25 فرصت (با امتیاز نهایی 933/1) جهت توسعه اشتغال بوده است. در حالی‌که روستاهای دهستان بدر با 35 نقطه ضعف (با امتیاز نهایی 946/1) و 16 تهدید (با امتیاز نهایی 993/1) برای توسعه اشتغال مواجه می‌باشند. در مجموع نتایج، با توجه فزونی نقاط ضعف و تهدیدات بر نقاط قوت و فرصت‌ها در محدوده مورد مطالعه، نشان داد استراتژی تدافعی (WT)، در اولویت استراتژی‌های توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر می‌باشد. بنابراین در ارائه راهکارهای توسعه اشتغال در نواحی روستایی محدوده مورد مطالعه تضعیف نقاط ضعف درونی (مانند کمبود سرمایه اولیه در دسترس روستاییان با وزن نهایی 136/0، وجود دلالان و واسطه‌ها با وزن نهایی 105/0) و تهدیدهای بیرونی (مانند سرمایه محدود در دست روستاییان با وزن نهایی 272/0 و بالا رفتن هزینه‌های تولید با وزن نهایی 262/0) با وزن نهایی بیشتر، امری ضروری می‌باشد. در نهایت با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهای کاربردی و موثری، که در ارائه آن‌ها تکیه اصلی بر محدود کردن نقاط ضعف و تهدیدات شناسایی شده می‌باشند، در جهت توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify Strategies to Expand Employment in Rural Areas Using the SWOT Model (Case Study: Badr District, Ravansar Township)

نویسندگان [English]

  • Davood Jamini 1
  • Ahmad Taghdisi 2
  • Alireza Jamshidi 1

1 Ph.D. student Geography and Rural Planning, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study, Is the nature and procedure respectively of the applied research and descriptive, Provide solutions to expand employment in the village of Badr District. The main research instrument was researcher made questionnaire and to achieve this goal, researchers have used opinions 23 expert relating to rural affairs Ravansar Township. Is used to analyze the data from the Excel software and the SWOT Model. The results showed there are in the study area 23 strength of (with a final score of 1.800) and 25 opportunities (with a final score of 1.933) for employment development. While face village of Bedar District with 35 point of weakness (with a final score of 11.946) and 16 threat (with a final score of 1.993) to develop employment. In total the results showed, According to the Preponderance weaknesses and threats on the strengths and opportunities in the study area, there is Defensive strategy (WT), priority employment development strategies in village of Badr District. Therefore, is necessary for provide solutions development employment In rural areas in the study area, Weaken the Internal weaknesses (such as lack of initial capital available to villagers With The final weight 0.136, There Fixer and intermediaries With The final weight 0.105) and External threats (such as limited capital in the hands of villagers With final weight 0.272 and Rising production costs with the final weight 0.262), Which have the greatest weight. Finally, According to research findings, was developed to promote employment in the village of Badr district, Practical and effective solutions, which have been the main focus on the Limiting the identified weaknesses and threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • employment
  • employment development solutions
  • district of Badr