نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج.

2 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضرباهدف بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی انجام‌شده است. روش به‌کاررفته در این پژوهش روش علی- مقایسه‌ای بوده و بر این اساس با استفاده ازنظر کارشناسان، دو روستای برخوردار و غیر برخوردار از صنایع تبدیلی انتخاب شده اند. حجم در این مطالعه با توجه به جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان 330 نفر تعیین شد.  نمونه گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده با انتساب متناسب صورت گرفته است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده ازنظر کارشناس نو پایایی آن بامحاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌ می دهد ضایعات محصولات کشاورزان روستای دارای صنایع تبدیلی کشاورزی کمتر از روستای فاقد صنایع تبدیلی کشاورزی است. دیگر یافته‌های پژوهش نشان داد، وضعیت ضایعات مرحله پس از برداشت در اثر وجود صنایع به میزان دو درصد کاهش داشته است. افزون بر آن، وضعیت ضایعات مرحله نگهداری و ذخیره‌سازی نیز در اثر وجود صنایع تبدیلی به میزان 67/6 درصد ضایعات مرحله فرآوری محصولات کشاورزی کاهش داشته است به میزان 67/11 درصد و ضایعات مرحله حمل‌ونقل و توزیع نیز این صنایع 23 درصدی کاهش داشته است، بیشترین اثر صنایع بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مرحله‌ی حمل‌ونقل و توزیع محصولات بوده است و کمترین اثر را نیز بر کاهش ضایعات در مرحله پس از برداشت داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Processing Industries on Reducing Agricultural Products’ Wastes of Rural Areas: The Case of Dashteroom Township

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ali Asghar Davarpanah 1
  • Mehdi Nooripoor 2
  • Zeinab Sharifi 3

1 M.Sc. student of Rural Development Department, Yasouj University

2 Assistant Prof. of Rural Development Department, Yasouj University.

3 Ph.D. student of Agricultural Development Department, Yasouj University

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of processing industries on reducing agricultural products’ wastes.  A causal- comparative research method was used for this purpose.  According to experts’ opinions, two villages (with & without processing industries) were selected.  Sample size was determined as 330 ones using Krejcie and Morgan table and stratified sampling with proportional allocation.  A research-made questionnaire was used to collect datawhich itsvalidity was confirmed by experts’ view and its reliability measured by calculating Cronbach’s alpha coefficient. The result of the research showed that agricultural products’ wastes in village with processing industries are less than it in village without processing industries.  Other results showed that post-harvest wastes have reduced two percent because of processing industries.  Furthermore, storing and preserving wastes have reduced 6. 67 percent due to processing industries.  Moreover, agricultural food processing wastes have diminished 11. 67 percent.  Finally, these industries cut down 23 percent of transiting and distributing agricultural wastes.  According to the results of this study, the most effect of processing industries on reducing agricultural products’ wastes was in transiting and distributing stage and the least effect was in post-harvest stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural products
  • Dashteroom
  • Processing Industries
  • Wastes