مقاله پژوهشی
ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای)

احمد فتاحی؛ نفیسه قزل سفلو؛ محمد رضوانی؛ کلسوم حسینی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.5995

چکیده
  مطالعۀ حاضر به بررسی و برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی تنگۀ چهل‌چای در استان گلستان از دیدگاه بازدیدکنندگان و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسش‌نامة انتخاب دوگانه می‌پردازد. برای این منظور، با استفاده از 183 پرسش‌نامه‌ای که بازدیدکنندگان تکمیل کرده‌اند، میزان تمایل به پرداخت افراد با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران

فرحناز شهریاران؛ صدیقه نبی‌ئیان؛ حسین مهرابی بشر آبادی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.5996

چکیده
  بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که به دلیل عوامل تولید بسیار، ازجمله نیروی کار همواره مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده است. ازاین‌رو توجه به توان اشتغال‌زایی این بخش در بین سیاست‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا در این مطالعه با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی، تأثیر متغیر صادرات بر تقاضای نیروی کار در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 29-39

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.5997

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی اقتصادی مناطق روستایی، تأثیر آن بر چگونگی توزیع درآمد جوامع روستایی و همچنین پاسخ‌گویی به این مسئله است که آیا توسعۀ فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی توانسته است بر روی چگونگی توزیع درآمد جوامع روستایی تأثیر داشته باشد یا خیر. برای این منظور از داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری

طاهره چرخ تابیان؛ موسی اعظمی؛ کریم نادری مهدیی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.5998

چکیده
  هدف این تحقیق، رتبه‌بندی دهستان‌های شهرستان همدان به لحاظ برخورداری از شاخص‌های توسعه و همچنین مکان‌یابی مراکز دهستان‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری است. در این راستا با استفاده از داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، تعداد 37 شاخص انتخاب شدند و دهستان‌های منطقه با روش تاکسونومی عددی رتبه‌بندی و درجۀ توسعه‌یافتگی آن‌ها تعیین و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف)

حمداله سجاسی قیداری؛ غلامرضا مهدوی فر؛ سمیه رجبی جنبه دراز

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 57-69

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.5999

چکیده
  خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، واقعیت گریزناپذیری است که تولید کشاورزی پایدار را منوط به استفادۀ صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور کرده است. یکی از راه‌های جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویۀ منابع آب، آگاهی بخشی کشاورزان و ذینفعان منطقه، کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مدیریت آب از طریق ایجاد تشکل‌های آب‌بران است. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل پیامدهای توسعة گردشگری برتوسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان کسلیان استان مازندران)

محمد صادق ابراهیمی کوهبنه؛ اسماعیل ایزد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 71-83

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6000

چکیده
  توسعةگردشگری در مناطق روستایی یکی از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به توسعة روستایی به شمار می‌رود. این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل آثار گردشگری روستایی در توسعة یکی از  گردشگاه‌های روستایی (دهستان کسلیان) استان مازندران و به روش پیمایشی انجام‌گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده که از طریق فرمول کوکران تعداد آن 190 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور)

فرحناز رستمی قبادی؛ وحید علی‌آبادی؛ عبدالحمید پاپ‌زن

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6001

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، بررسی اثرات خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (ICT) بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان  است. این تحقیق، توصیفیـ پیمایشی بوده و با استفاده از شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام‌شده است. جامعة آماری تحقیق روستائیان روستای گودین شهرستان کنگاور واقع در استان کرمانشاه است. حجم نمونه با استفاده از جدول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سازه‌های مؤثر بر تمایل به بیمة محصول انار: مطالعة موردی انارکاران شهرستان نطنز

داریوش حیاتی؛ فاطمه حفاری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 101-117

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6002

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی سازه‌های مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان نطنز به بیمة محصول انار است. مطالعه از طریق روش پیمایش و با استفاده از شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر برآورد شد که به کمک پرسش‌نامه، اطلاعات لازم جمع‌آوری شد. روایی ابزار سنجش از طریق آزمون آلفای کرونباخ، ارزیابی ...  بیشتر