نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه‌ی روستایی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران

2 دانشیار ترویج و توسعه ی کشاورزی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی – اقتصادی کشت حنا در مناطق روستایی دهستان محمد آباد شهرستان قلعه گنج بود. بدین منظور از روش علی- مقایسه ای بهره گرفته شد. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، نخست 20 روستا به عنوان مهم‌ترین روستاهای منطقه از لحاظ کشت محصولات کشاورزی مشخص شدند. همچنین برای تشخیص همگنی روستاهای مورد مطالعه، روش تاکسونومی عددی راهگشا گردید. فزون بر آن، کشاورزان مورد مطالعه به سه گروه حناکاران،  غیرحناکاران در روستاهای دارای حناکاری و غیرحناکاران در روستاهای فاقد حناکاری تقسیم شدند. در مجموع با توجه جمعیت مورد مطالعه (1241 کشاورز) و جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان، 298 کشاورز به عنوان نمونه تعیین شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده نمونه‌ها انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته به کار رفت که روایی آن به روش روایی صوری و پایایی آن طی یک مطالعه مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (63/0- 93/0) به دست آمد. مقایسه وضعیت شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی و  اجتماعی- فرهنگی حال حاضر سه گروه مورد مطالعه نشان داد که در مجموع، حناکاران نسبت به دو گروه دیگر در وضعیت بهتری قرار دارند. به منظور اطمینان نسبی از این‌که تغییر در وضعیت شاخص‌های مورد مطالعه گروه حناکاران نسبت به گروه غیر حناکاران ناشی از کشت حنا بوده است، از تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. با توجه به نتایج می‌توان اذعان داشت که تغییر وضعیت شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی و اجتماعی – فرهنگی حناکاران نسبت به گروه غیرحناکاران در روستاهای دارای حناکاری و گروه غیر حناکاران در روستاهای فاقد حناکاری، ناشی از کشت حنا بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The assessment of socio- economic impacts of Henna culture: the case of Mohammad-Abad Township of Ghalehganj County

نویسندگان [English]

  • Shahab Mirzaie 1
  • Mehdi Nooripoor 2

1 M.Sc. Student, Dept. of Rural Development Management, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj

2 Ph.D., Dept. of Rural Development Management, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj

چکیده [English]

The aim of this research was to assess socio-economic impacts of Henna culture in rural regions of Mohammad-Abad Township of Ghalehganj County. Thus, a causal- comparative research method was used in this study. To select research sample, at first 20 villages were selected as the main Henna growing areas. Then, Numerical Taxonomy technique was used to select homogenous regions between them. In this study, farmers were divided into three groups i.e. Henna growers, non-Henna growers in villages with Henna growing and non-Henna growers in villages without Henna growing.  Research population included 1241 farmers that about 298 ones of them were selected as research sample using Kerjecie and Morgan random sampling table and stratified random sampling technique. Also, a researcher designed questionnaire was used to collect data which its validity was verified using face validity procedure and its reliability was either verified calculating Cronbach's Alpha reliability coefficient (from 0.63 to 0.93). The comparison of current situation of socio economic criteria between the supposed groups showed that Henna growers have a better socio- economic status. To ensure that if this difference is the result of Henna growing, Covariance analysis was used. Final results also verified that Henna growing have had statistically significant and positive effects on socio- economic status of the respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • socio- economic impacts
  • Henna
  • Mohammad-Abad