نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توجه به توسعه کشاورزی به علت اهمیت این بخش در اقتصاد کشور ضروری است. در کشور ما، توسعه کشاورزی در استان های مختلف به صورت همگن انجام نشده است و نابرابریهای زیادی در میان استان های مختلف وجود دارد. این مقاله با هدف بررسی وضعیت توسعه کشاورزی استان های مختلف انجام شده است. برای سنجش سطح توسعه از 82 شاخص کشاورزی در زیر بخشهای زراعت، باغبانی، دامپروری، مکانیزاسیون و خدمات زیربنایی در سال زراعی 91-1390 بر اساس اطلاعات و آمار حاصل از وزارت جهاد کشاورزی، استفاده شد. برای محاسبه سطح توسعه استان ها ازشاخص ترکیبی و تکنیک تحلیل مولفه های اصلی بهره گرفته شد. یافته های این مطالعه نشان داد که شکاف قابل ملاحظه ای بین استان های کشور از نظر سطح توسعه کشاورزی وجود دارد و استان های فارس، مازندران و آذربایجان غربی بهترین رتبه و استان های قم، هرمزگان و بوشهر کمترین رتبه را در توسعه کشاورزی دارند. در نهایت، با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) سطح بندی استان ها برای تحلیل فضایی وضعیت توسعه کشاورزی انجام شد و  جایگاه هریک از استان ها در توسعه کشاورزی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the level of agricultural development in Iran

نویسندگان [English]

  • mina mousavi 1
  • Hasan Sadigh 2

1

2

چکیده [English]

Given the importance of agriculture sector in the economy, attention to agricultural development is essential. In Iran, agricultural developments in the provinces have not been conducted homogeneous and large disparities exist among different provinces. This study was conducted to assess agricultural development in different provinces. 82 indicators were used to measure agricultural development level in the areas of agronomy, horticulture, animal husbandry, mechanization and infrastructure services. Required data was gained from Information and Communication Technology Center, Ministry of Agriculture (Jahad-e- keshavarzi) in 2011-12. Composite index and analysis technique of main components was used for obtaining the results. The results show that considerable gap between provinces in terms of agricultural development. Fars, Mazandaran and West Azerbaijan provinces have the best rank and Qom, Bushehr, Hormozgan provinces have the lowest rating in agricultural development. Geographical Information System software (GIS) was used for spatial analysis of the state of the provinces’ agricultural development and the position of each province in agricultural development is determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Development
  • Analysis technique of main components
  • Composite index
  • Provinces of Iran