نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان

2 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

امکانات قابل‌توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی بخش زیادی از جمعیت کشور در این بخش و سهم مهم آن در صادرات غیرنفتی، توجه خاص به تدوین سیاست‌های اقتصادی بخش کشاورزی را می‌طلبد. در مباحث توسعه کشاورزی یکی از راه‌حل‌های رفع مشکل مالی کشاورزان اعطای اعتبارات است. در این مطالعه، اثر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده زیر بخش‌های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیلات بررسی‌شده است. در این راستا تابع کاب داگلاس (به‌عنوان بهترین نوع تابع انتخابی) با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره‌ی 1388-1370 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی بر ارزش‌افزوده زیر بخش‌های مختلف کشاورزی دارای تأثیر مثبت و کاملاً معنی‌دار می‌باشد. براساس نتایج، تسهیلات پرداختی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر زیربخش‌های شیلات به میزان 12/0 درصد، زراعت و باغبانی 06/0 درصد و نهایتاً بر دامپروری 005/0 درصد داشته است. با توجه به اثرگذاری متفاوت تسهیلات پرداختی بانک بر رشد زیربخش‌ها، بازنگری مجدد در درصد تسهیلات اعطایی و نحوه‌ی پرداخت پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the Effect of Agricultural Bank Payment Facilities on the Growth of Agricultural Sub-Sectors

نویسندگان [English]

  • asiyeh Azizi 1
  • Hussein Mehrabi Boshrabadi 2

1 MSc of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman

2 Professor of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

Agriculture sector needs to particular attention for the formulation of economic policy due to noteworthy facilities of the country in its sector, economic activity of many populations in it and important contribution of this sector in non-oil export. In the issues agricultural development, credit is one of the solutions to fix financial problems of farmers. In this study, the effect of agricultural bank payment facility is investigated on the value added agricultural sub- sectors of agronomy and horticulture, animal husbandry and fisheries. The Cobb - Douglas function as the best choice is estimated by using panel data model and fixed effect method over the period 1991-2009, that labor force, capital stock and payment facilities variables are entered as independent variables in model. The results show that payment facilities have an impact of positive completely significant on the value added agricultural sub sectors. Based on the results, payment facilities respectively have had an impact on sub-sectors of the fisheries, agronomy and horticulture and animal husbandry to the amount of % 0.12, %0.06 and % 0.005. According to the different influence of payment facilities on the sub-sectors growth, it suggests that will be reviewed in its percentage and how to payment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Bank
  • Agricultural subsectors
  • panel data
  • Payment facilities