نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

اهمیت کشاورزی ارگانیک و نقش حیاتی آن در توسعه پایدار انکارناپذیر است و تصمیم به پذیرش آن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین عوامل،نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک می‌باشد؛ زیرا فعالیت و تصمیم‌گیری افراد نسبت به هر پدیده‌ای تحت تأثیر نگرش آن‌هامی‌باشد. هدف از انجام پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزی‌کاراننسبت به کشاورزی ارگانیک در شهرستان باوی بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش سبزی‌کارانشهرستان باوی به تعداد 140 نفر بود که از طریقجدول مورگان تعداد 103 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان‌داد، اکثر پاسخگویان (4/40 درصد) دارای نگرشی نسبتاً منفی نسبت به کشاورزی ارگانیک بودند. بین سابقه فعالیت کشاورزی، میزان تحصیلات پاسخگویانو نگرش آن‌ها نسبت به کشاورزی ارگانیک رابطه معنی‌داری در سطح 5 درصد وجود دارد.نتایج تحلیل عاملی نشان‌دادعوامل حمایتی- آموزشی، مدیریتی، فرهنگیو ویژگی‌های محصول درمجموع27/54 درصد واریانس عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به کشاورزی ارگانیک را تبیین می‌کنند.44/50 درصد واریانس عوامل مؤثر بر نگرش منفی نسبت به کشاورزی ارگانیکتوسط پنج عامل عدم وجود تسهیلات حمایتی، اقتصادی، نهاده‌ای، ضعف دانش و آگاهی و زراعیتبیین شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify Factors Affecting on Attitude of Vegetable Growers at Bavi city in Khuzestan province Towards Organic Farming

نویسندگان [English]

  • Marzieh mousavi 1
  • Bahman khosravipour 2
  • Ali sorkhi 3

1 MSc of Agricultural Extension and Education, Ramin University of Agriculture and Natural Resources

2 Associate Professor Ramin University of Agriculture and Natural Resources

3 Graduate student of Agricultural Extension and Education, Ramin University of Agriculture and Natural Resources

چکیده [English]

The importance of organic agriculture and its vital role in sustainable development is irrefutable, Different factors affect on the decision to accept it. Farmers' Attitudes towards organic farming is One of the most important factors. Because, Activity and decisions of individuals About any phenomenon Is effective on their Attitude. This study aimed to identify factors Affecting on Attitude of vegetable growers towards Organic Farming in Bavi city in Khuzestan province. The research method was Descriptive - correlation. The statistical population of the study were vegetable growers in Bavi city(N=140). By using Morgan’s table the sample size was determined (n=103). The findings showed that, most respondents have a relatively negative attitude towards organic farming(40/4 percent). Between Farming experience and Literacy levels and attitude towards organic farming were positive and significant correlation (p=0/05). The results of the factor analysis indicate that four factor: Supportive- education,managerial, cultural and product features in total explained 54.27 percent variance factors affecting on positive attitude of Vegetable Growers towards organic farming. 50.44 percent variance factors affecting on negative attitude towards organic farming Were explained By the five factor: Lack of support facilities, economic, Inputs, Weakness of knowledgeand awareness and farming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitudes
  • City Bavi
  • Food Security
  • Organic Farming