اهداف

اقتصاد تعاونی‌های تولید و مصرف کشاورزی

بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی در روستا

بیمه محصولات کشاورزی

ترویج کشاورزی و تولید مصرف

توسعه روستایی و سیاست کشاورزی

 توسعه و عمران روستایی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

کشاورزی و توسعه پایدار روستایی

سایر موضوعات مرتبط

چشم‌انداز

گشودن فضای جدید در عرصه فعالیت‌های علمی کشور در حوزه مسائل روستا و توسعه

ایجاد زمینه های اجرایی و عملی برنامه های توسعه روستایی

ترویج و اشاعه علم توسعه روستایی و تبیین جایگاه آن در توسعه کشاورزی وتوسعه ملی کشور

ارائه دیدگاه‌های آینده پژوهی و روش‌شناسی در حوزه‌های مربوط به تمرکز جمعیت روستایی

انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستا، تقویت کردن و تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا

کاهش مهاجرت‌های روستاییان، توسعه تعاونی‌های زراعی و دامداری

کمک به اصلاح رویکردها و راهبردهای گذشته و استفاده از راهبرد نوین در راستای توسعه‌ی همه‌جانبه و پایدار در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ی روستایی کشور