مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‏های روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسنلو، آذربایجان غربی، ایران)

شمسی صالح پور؛ حمید جلالیان

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 427-452

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.67951.1609

چکیده
  ارتقاء کیفیت زندگی یکی از مفاهیم محوری توسعه پایدار است که در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، کالبدی و نهادی ظاهر می‌شود. هدف اصلی این مقاله سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی دهستان حسنلو از توابع شهرستان نقده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را دو گروه خانوارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر

کامبیز فلاح محمد حسینی؛ محمد محمدی؛ آزیتا زند

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 453-473

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.63182.1620

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها‌ بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوار در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر هستند که حدود 6133 نفر می باشد. از این تعداد 362 نفر از طریق فرمول کوکران به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند، روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار)

سعیده علوی؛ حسین نظمفر؛ علی عشقی چهاربرج

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 475-492

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.81868.1649

چکیده
  شناخت امکانات و در پی آن تعیین سطوح برخورداری جامعه روستایی، نخستین گام در فرآیند برنامه­ریزی و توسعه برای این جامعه به­شمار می­رود. از آن­جا که توسعه مفهومی چندبعدی است بررسی سطوح و ابعاد مختلف توسعه و آگاهی از میزان برخورداری نواحی مختلف می­تواند گامی مؤثر در برنامه­ریزی باشد. این امر نه­تنها از بعد روستایی ، بلکه از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایه‌گذاری کشاورزان در مدیریت پایدار زمین‌های کشاورزی (‌موردمطالعه: دهستان میانکوه‌شرقی در استان لرستان)

مهرشاد طولابی نژاد؛ سیروس قنبری؛ فاطمه دوستی مقدم؛ مهدی براهوئی اول

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 493-513

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.86923.1652

چکیده
  استفاده از شیوه­های مدیریت زمین می­تواند باعث کاهش فرسایش خاک، افزایش بهره­وری زمین­های کشاورزی و به­تبع آن افزایش تولیدات کشاورزی ­گردد. با این­حال عوامل مختلفی مانند فیزیکی، فنی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم کشاورزان برای استفاده از شیوه­های مدیریت پایدار زمین را تحت تأثیر قرار می­دهند. در تحقیق حاضر، با توجه به ظرفیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان

سمیه امیری کچمی؛ شهلا چوبچیان؛ حسن صدیقی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 515-534

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.63147.1587

چکیده
  ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ آسیب‌های ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑـﻲﺷـﻤﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ. مدیریت ریسک در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، یکی از ابزارهای مدیریت ریسک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آن ها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان)

زهرا همدانی؛ غلامرضا مجردی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 535-548

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.70334.1617

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ﺳﻨﺠﺶ دانش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت ﺑـﻪ تهیه و بسته­بندی کشمش، تحلیل آن و ارﺗﺒﺎط دانش آن­ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان استفاده از منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی است. جامعه آماری این تحقیق را 2462 نفر از انگورکاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان تشکیل دادند در بین 15 روستا، براساس فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی کشاورزان استان یزد

راضیه جماعتی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 549-561

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.84271.1650

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی در کشاورزان استان یزد می­باشد که با استفاده از تحلیل همبستگی انجام گرفته است. نمونه­ای به حجم 390 نفر از کشاورزان روستایی استان یزد به روش نمونه­گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه­های کیفیت زندگی کاری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی گندمکاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب)

وکیل حیدری ساربان؛ سهیلا باختر

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 563-577

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.74005.1630

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی­های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان­شناختی کشاورزان عضو تعاونی تولید شهرستان اسلام آباد غرب انجام گردیده است که از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی می­باشد. جامعه آماری تحقیق 1137 گندمکار عضو تعاونی­های تولید روستایی در 11 روستای شهرستان اسلام آباد غرب است. حجم نمونه ...  بیشتر