نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی در کشاورزان استان یزد می­باشد که با استفاده از تحلیل همبستگی انجام گرفته است. نمونه­ای به حجم 390 نفر از کشاورزان روستایی استان یزد به روش نمونه­گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه­های کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی، رضایت شغلی و رضایت از زندگی مورد آزمون قرارگرفتند. داده­ها از طریق روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام­به­گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان­داد که کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی ارتباط مثبت معنی­داری با رضایت از زندگی داشتند (01/0>p). هم­چنین رضایت از زندگی توسط این متغیرها (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) پیش­بینی شد (001/0>p). در کل نتیجه گرفته­شد که هر سه متغیر کیفیت زندگی کاری، امنیت و رضایت شغلی نقش مهمی در ارتباط با رضایت از زندگی در کشاورزان روستایی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of job variables (work life quality, job security and job satisfaction) in life satisfaction of farmers in the Yazd province

نویسنده [English]

  • Razieh Jamaati Ardakani

Department of Psychology, Ardakan university, Ardakan, Yazd, Iran.

چکیده [English]

The present study aims to investigate the role of job variables (work life quality, job security and job satisfaction) in the life satisfaction of villagers in the Yazd province and it is done using correlation analysis. A sample of 390 rural farmers in the Yazd province was selected by the two-stage cluster sampling method and tested by questionnaires on the quality of work life, job security, job satisfaction and life satisfaction. The data was analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results showed that the quality of work life, job security and job satisfaction have a significant positive correlation with life satisfaction (p <.01). Life satisfaction is also predicted by these variables (quality of work life, job security and job satisfaction) (p <.001). Overall, it is concluded that all three variables of quality of work life, job security, and job satisfaction play important roles in terms of satisfaction with life for rural farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • job security
  • Job Satisfaction
  • satisfaction with life
پارسا، ش.، کسرائی، ش.، عبدی، ر.، رادمنش، م. و قاسم زاده، ا. 1393. رابطه کیفیت زندگی کاری، عملکرد، فشار روانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بیمارستان اشنویه .رفاه اجتماعی، ۱۴ (۵۴) :۶۱-۸۳.
جهانی، ز. ۱۳۸۳. بررسی رابطه رضایت شغلی معلمان با انگیزه پیشرفت و مهارت­های تدریس. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
حیدری، م. و محسنی­تبریزی، ع. 1391. بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر رضایت از زندگی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران شمال). فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10 (3): 136-103.
خالقی­سروش، ف. 1376. بررسی سیستماتیک نظام امنیت شغلی کارکنان وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
خدابخشی­کولایی، آ.، آزاد، م.، نویدیان، ع.، فلسفی­نژاد، م. و رحمتی­زاده، م. 1394. رابطه رضایت شغلی پزشکان مرد با رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی همسران آن­ها. پژوهش پرستاری، ۱۰ (۳) :۸۹-۹۹.
سقاییان، ر. 1390. رابطه امینت شغلی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در شهرستان اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
شفیع­آبادی، ع. 1387. نظریه­های راهنمایی و مشاوره شغلی، رشد، تهران، 340 ص.
شفیع­زاده، ح. و کامروا. ه. 1393. بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت از زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان. مجله مدیریت فرهنگی، 24 (8): 89-79.
صنوبر، ن. و رحیمی اقدم، ص. 1393. رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان و نقش تعدیل­گری رفتار شهروندی سازمانی. مجله راهبرد فرهنگ، 26: 207-179.
قاسمی، س. ر.، رجبی­گیلان، ن.، رشادت، س. و احمدیان، م. 1394. سنجش رابطه‌ رضایت شغلی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در معلمان شهر گیلان‌غرب در سال ۱۳۹۲. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۳ (۱) :۱۳-۲۶.
مامی­زاده. ج. 1379. غیبت کارکنان در سازمان. مرکز آمار ایران. نشریه داخلی. 158.
میرکمالی، س. م. 1383. رفتار و روابط در سازمان و مدیریت. چاپ سوم، انتشارات یسطرون، تهران، 472 ص.
میرکمالی، س. م. و نارنجی­ثانی، ف. 1387. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­های تهران و صنعتی شریف. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، ۱۴ (۲) :۷۱-۱۰۱.
Cimete, G., Gencalp, N. S., and Keskin, G. 2003. Quality of life and job satisfaction of nurses. Journal of Nursing Care Quality, 18(2): 151-158.
Dales, B. 1997. Personnel, the mamagement of people at work. Max Well Macmillian International Edition.
Diener, E. 2000. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55: 34-43.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., and Griffin, S. 1985. The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49: 71-75.
Hua, J. 2006. A study of relationship on bureau of investigation officials, quality of work life, work pressure and job satisfaction. Master thesis: Public Affairs Management.
Johnsrud, L. K. 2002. Measuring the quality of faculty and administrative worklife: Implications for college and university campuses. Research in Higher Education, 43(3): 379-395.
Krueger, P., Brazil, K., Lohfeld, L., Edward, H. G., Lewis, D. and Tjam, E. 2002. Organization specific predictors of job satisfaction: findings from a Canadian multi-site quality of work life cross-sectional survey. BMC Health Services Research, 2(1): 2- 6.
Linda, K. and John, S. 2002. Measuring the quality facility and administrative work life: implication for college and university campuses. Journal of Research S. H. Higher Education. 43 (3): 380-395.
Lu, H., While, A. and Barriball, l. 2008. Job satisfaction among rural peoples. A literature review. Jouranl of Agricultural Development. 3: 140-145.
Lyubomirsky, S. 2001. Why are some people happier than others? The role of cognitive and motivational processes in well-being. American Psychologist, 56(3): 239.
Mohr, A. T. and Puck, J. F. 2007. Role conflict, general manager job satisfaction and stress and the performance of IJVs. European Management Journal, 25 (1): 25-35.
Morrow, V. 2006. Conceptualising social capital in relation to children and young people: is it different for girls? pp. 127-150.
Saraji, G. N. and Dargahi, H. 2006. Study of quality of work life (QWL). Iranian Journal of Public Health, 35(4): 8-14.
Sirgy, M. J., Efraty, D., Siegel, P. and Lee, D. J. 2001. A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social IndicatorsResearch, 55(3): 241-302.
Sousa, L. and Lybomirsky, S. 2001. Life Satisfaction.Inj.Wovell, (Ed) Encyclopedia at Women And Gender. Sex Similaties And Differences.
Spector, P. E. 1997. Job satisfaction. London: Sage publications thousand Oaks.
Sy, T., Tram, S. and O’Hara, L. A. 2006. Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance. Journal of Vocational Behavior, 68(3): 461-473.
Tonts, M. 2005. Government policy and rural sustainability. In C. Cocklin. & J. Dibden, (Eds).
Tsai, P. C. F., Yen, Y. F., Huang, L. C. and Huang, C. 2007. A study on motivating employees’ learning commitment in the post-downsizing era: Job satisfaction perspective. Journal of World Business, 42(2): 157-169.
Walton, R. F. 1973. Quality of Work life: what is it? Sloan Management Review, fall.