نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ آسیب‌های ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑـﻲﺷـﻤﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ. مدیریت ریسک در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی است. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ بی‌ﺷﻤﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ، ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ. هدف از پژوهش حاضر"واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی(خرما و پرتقال) جنوب استان کرمان" می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه و جامعه آماری نیز شامل باغدارن (نخل و پرتقال) جنوب استان کرمان (شهرستان جیرفت و کهنوج) به تعداد 2022 نفر بود، حجم نمونه 324 نفر محاسبه شد و برای انتخاب نمونه‌های تحقیق از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه چهار متغیر عوامل اقتصادی، دانش کشاورز در رابطه با بیمه محصولات باغی ، نگرش کشاورز نسبت به بیمه محصولات باغی و میزان خطرپذیری کشاورز به ترتیب بیشترین تاثیر را در توسعه بیمه محصولات باغی داشته‌اند، که در مجموع 54 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق تبیین شد. با توجه به اینکه عامل اقتصادی مهمترین عامل در توسعه بیمه محصولات باغی شناخته شد، پیشنهاد می‌شود که در مقدار غرامت پرداختی جهت محصولات باغی تجدید نظر گردد و غرامت مشخص شده در قرارداد را به موقع به کشاورزان پرداخت نمایند، همچنین با توجه به مشاهدات میدانی شایان ذکر است که اکثر کشاورزان از وام‌های کشاورزی اطلاع نداشتند، لذا در جهت آگاهی هرچه بیشتر کشاورزان در این زمینه باید اقدام عاجل صورت گیرد و دولت نیز در این زمینه میتواند نقش پر رنگی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the development of horticulture products insurance in the south Kerman province

نویسندگان [English]

  • Somayeh Amrikochomi 1
  • SHahla CHoobchian 2
  • Hasan Sadighi 3

1 MSc student Agricultural Development Department of Agricultural Extension and Education College of Agriculture Tarbiat Modares University Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Agricultural Development Department of Agricultural Extension and Education College of Agriculture Tarbiat Modares University Tehran, Iran.

3 Assosiat Professor of Agricultural Development Department of Agricultural Extension and Education College of Agriculture Tarbiat Modares University Tehran, Iran.

چکیده [English]

Agriculture and its related activities have characteristics that make them vulnerable to multiple and unpredictable risks and damages that could cause extensive problems. Risk management is of great importance and a risk management tool in agriculture is agricultural product insurance. , Insurance is the best mechanism to solve the many problems of farmers.  The aim of this study is "Analysis of factors affecting the development of horticulture products insurance (palm and orange) in the south Kerman province". Data were collected by questionnaire and the statistical population included 2022 of gardeners of south Kerman (Jiroft city and Kahnooj). The sample size was 324 people and the convenience sampling technique was used to select samples for the research. The questionnaire’s reliability through Cronbach's alpha was obtained. Linear regression analysis showed that  among the  studied variables, four factors including economic factor, knowledge, attitude towards horticulture products insurance and the risk taking of the farmers, had the greatest impact on the horticulture products insurance, totally 54 percent of the dependent variable was explained.  Given that, economic factor is known as the most important factor in the development of horticultural crops insurance. It is suggested that the amount of compensation to horticultural products be revised and specified compensation in the contract be paid on time to the farmers. Also, according to field observations, it should be mentioned that most of the farmers were unaware of agricultural loans. Therefore, in order to further increase the awareness of farmers in this area, immediate actions should be taken and governments can play a significant role in this respect.

collectively 54 percent of the dependent variable was explained. Given that, economic factor known as the most important factor in the development of horticultural crops insurance, it is suggested that the amount of compensation to horticultural products be revised and specified compensation in the contract be payed on time to the farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Horticultural Crops
  • farmers
  • Damage
  • natural disasters
صندوق بیمه محصولات کشاورزی 1395. قابل دستیابی در : http://www.sbkiran.ir، آخرین دسترسی: 5 بهمن 1395.