نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، گروه ترویج، دانشگاه زنجان.

2 استادیار ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، گروه ترویج، دانشگاه زنجان.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ﺳﻨﺠﺶ دانش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت ﺑـﻪ تهیه و بسته­بندی کشمش، تحلیل آن و ارﺗﺒﺎط دانش آن­ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان استفاده از منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی است. جامعه آماری این تحقیق را 2462 نفر از انگورکاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان تشکیل دادند در بین 15 روستا، براساس فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده چند مرحله­ای 240 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که از لحاظ روایی و پایایی در سطح مطلوب بوده­است. نتایج تحقیق نشان داد که دانش 7/86 درصد انگورکاران در مورد تهیه و بسته­بندی کشمش در حد متوسط است. انگورکاران نسبت به فعالیت­های قبل از کاشت انگور دانش بیشتر و نسبت به فعالیت­های بسته­بندی و نگهداری کشمش دانش کمتری داشتند. پاسخگویان در بین 13 منبع اطلاعاتی بیشترین دسترسی را به انگورکاران خبره داشتند و بر تجربه شخصی، دانش نزدیکان و افراد خبره به­عنوان مهم­ترین منابع کسب دانش تأکید کردند. نتایج آزمون هم­بستگی نشان داد که دانش انگورکاران رابطه مثبت و معنی­داری با میزان استفاده از کانال­های ارتباطی دارد، لذا پیشنهاد گردید که از ابزارهای نوین اطلاع­رسانی در روزآمد کردن دانش انگورکاران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An investigation on grape growers’ knowledge of raisin processing and packaging and its’ correlation with use of information resources (The case of study: Takestan Township)

نویسندگان [English]

  • Zahra Hamedani 1
  • GHolamreza Mojaradi 2

1 Graduate student of Agricultural Promotion, Promotion Department, Zanjan University.

2 Assistant Professor of Promotion, Communication and Rural Development, Promotion Group, Zanjan University.

چکیده [English]

The main objective of this study is to measure grape growers’ knowledge of raisin processing and packaging in the Takestan Township and its’ correlation with use of information resources. The statistical population consists of 2462 grape growers in the central district of the Takestan Township 240 of whom in 15 villages were selected based on the Cochran sampling formula and applying the multi-stage randomized stratified sampling method. A questionnaire was used for data collection which was satisfactory in terms of reliability and validity. The findings revealed that 867 percent of grape growers have access to a moderate level of knowledge about raisin processing and packaging. They have a good knowledge of pre-planting grape and have very little knowledge about packaging and storage of raisin. The respondents have a high level of access to expert grape growers’ among 13 information resources and communication channels. They emphasized on their experience, their relatives’ knowledge and expert grape growers’ as the most important source of knowledge for them. The results of correlation analysis showed that there is a positive meaningful correlation between grape growers’ knowledge and the coverage of extension and education services and access to information resources and communication channels. Also, there was a meaningful difference between the various academic groups in terms of knowledge, so the usage of new information tools in updating grape growers' knowledge is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raisin processing and packaging
  • Grape growers’ knowledge
  • Information resources
  • Takestan township