نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها‌ بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوار در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر هستند که حدود 6133 نفر می باشد. از این تعداد 362 نفر از طریق فرمول کوکران به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند، روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بود. این تحقیق از نوع توصیفی‌ـ همبستگی می‌باشد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه‌ای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب‌نظران در حوزه توسعه روستایی به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون الفای کرونباخ برای هر بخش پرسشنامه انجام­گرفت و براساس نتایج، با مقدار 82/0مورد تأیید می‌باشد. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻣﺪل‌ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم‌اﻓﺰار Spss و Lisrel اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مؤید برازش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج­شده با سؤالات طراحی­شده در مدل تحقیق بودند. براساس نتایج، سازه‌های توسعه اجتماعی‌ـ فرهنگی، توسعه زیست‌محیطی، توسعه کالبدی و توسعه اقتصادی به­ترتیب با داشتن 71/0، 63/0، 61/0 و 35/0 بار عاملی به­ترتیب 71 درصد، 63 درصد، 61 درصد و 35 درصد از واریانسشان توسط شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها تبیین می‌شود.


کلمات کلیدی: شوراهای اسلامی، دهیاری‌ها، توسعه روستایی، شهرستان اسلامشهر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Islamic Councils and Dehyary on the Rural Development in the Central District of the Islamshar Township

نویسندگان [English]

  • kambiz fallah mohammad hoseini 1
  • mohammad mohammadi 2
  • Azita Zand 2

1 MSc Agriculture Management, Department of Agriculture, Technical and Engineering Faculty , Islamshahr Branch, Islamic Azad University

2 Assistant Professor of Agricultural Management Groupe, Technical and Engineering Faculty, Islamic Azad University Islamshahr

چکیده [English]

Promoting the quality of life is one of the key concepts of sustainable development that appears in all economic, social, cultural, environmental, physical and institutional fields. The main purpose of this article is measuring the sustainability of quality of life in rural settlements of the Hassanlou County that is from the Naghadeh County. The present study was conducted using descriptive-analytic method. The statistical population of the study consisted of two groups of rural households and local authorities.  To determine the sample size, the Cochran model was used and available samples were used for sampling. Field information was gathered using a questionnaire. The collected data was analyzed using the SPSS software package and Pearson correlation coefficient, single sample T, one way analysis of variance, Tukey test and the multi-criteria decision making model WASPAS. The overall results from comparing the views of people and authorities showed that improving all of the indicators examined to sustain the quality of life in rural settlements is necessary. Therefore, there is a convergence between the views of both the people and the authorities. Overall, the research results showed that the level of quality of life in the studied range is lower than the average (with a score of 2.91). [1]Also, the results of the WASPAS analysis showed that the villages of Hasanlou, Baranye Kord and Sheikh Ahmad, ranked one, two and three, in terms of quality of life, and in comparison with other settlements, they are in a medium level of sustainability.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Sustainability
  • rural settlements
  • Hassanloo
  • Nagadeh
آﺳﺎﯾﺶ، ح. و ﻗﻨﺒﺮی، ن. 1387. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان (اﺻﻮل، ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی). اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، کرمانشاه.
احمدوند، ف. و کرمی، ا. 1391. ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در راستای توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان بویراحمد. اولین همایش ملی توسعه روستایی، دانشگاه گیلان.
احمدی‌پور، ز. الله‌وردی‌زاده، ر. و نائیجی، م. 1388. ارزیابی نقش شورای اسلامی در توسعه روستایی. فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 14 (3): 20ـ1.
اﺷﺮف‌زاده، ح. 1388. ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: دﻫﯿﺎری‌ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف). ﭘﺎﯾﺎن­ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.
افراخته، ح. 1388. مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های روستایی، انتشارات گنج هنر، تهران.
الله‌پناه، م.، بدری، ع. و دربان­آستانه، ع. 1394. ارزیابی رضایت‌مندی روستاییان از خدمات تعاونی دهیاری‌ها(موردمطالعه: تعاونی دهیاری‌های دهستان دشت سر). اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 4 (1): 35ـ15.
بدری، ع.، اکبریان­رونیزی، س. و قصابی، م. 1392. نقش مدیریت محلی در توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان آران و بیدگل). پژوهش‌های روستایی، 4 (2): 276ـ249.
تودارو، م. 1391. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، نشر کوهسار، تهران، 558 ص.
حسینی­ابری، ح. 1380. مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران. انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، 430 ص.
رستمی، ش.، مظفری، ف.، رحیمی­مقدم، ج. و ذوالفقاری، ا. 1394. ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهیاری‌های شهرستان ایوان، استان ایلام). مسکن و محیط روستا،  34 (149): 119ـ103.
رضوانی، م. 1383. مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی ایران، انتشارات قومس، تهران، 306 ص.
رضوانی، م.، محمدی، س. و پیری، ص. 1392. ارزیابی عملکرد دهیاری‎ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (مطالعه‎ موردی: شهرستان دهلران). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 45 (1): 216ـ199.
رکن‌الدین افتخاری، ع.، سجاسی، ع. و عینالی، ج. 1386. نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار. فصلنامه علمی  پژوهشی روستا و توسعه، 13 (2): 30-1.
سپه‌پناه، م.، میرک‌زاده، ع. و پورقاسم، ف. 1391. آموزش مدیریت روستایی: رویکردی جدید در جهت توسعه پایدار در روستا. مجموعه مقالات همایش توسعه روستایی، 10 شهریور، گیلان.
شرفی، ل.، آگهی، ح. و  مرادی، خ. 1393. عملکرد دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه از دیدگاه دهیاران. پژوهش‌های روستایی، 5 (3): 516ـ489.  
شکوری، ع. 1388. سیاست‌های توسعه کشاورزی در ایران. نشر سمت، تهران، 306 ص.
عنابستانی، ع. و حاتمی‌نژاد، ح. 1391. مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحول مساکن با توجه به عملکرد دهیاران(مطالعه موردی: دهستان میش خاص، شهرستان ایلام). فصلنامة علمی-پژوهشی جغرافیا، برنامه‌ریزی منطقه‌‌ای، 2 (2): 140-121.
فراهانی، ح.، رومیانی، ا. و طولابی­نژاد، ف. 1391. نقش مدیریت در توسعه پایدار روستایی. پنجمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان اسلام،18 و 19 اسفند، دانشگاه تبریز .
کلانتری، خ.، اسدی، ع. و چوبچیان، ش. 1388. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های توسعة پایدار مناطق روستایی. فصلنامة مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 1 (2): 86ـ69.
گشانی، ش. 1392. نقش مدیریت محلی (شوراها، دهیاری‌ها) در توسعه اقتصادی روستا‌ها (مطالعه موردی: استان گیلان، شهرستان فومن، دهستان سردار جنگل). پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
لطیفه، ن. و آرمون، ر. 1391. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی، روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﯾﺎر). همایش ملی توسعه روستایی، 10 شهریور، گیلان.
ماقبل، ر. و نادر­ی­مهدیی، ک. 1391. چالش‌های مدیریت نوین توسعه پایدار روستایی. مجموعه مقالات همایش توسعه روستایی، 10 شهریور، گیلان.
مولائی­هشجین، ن. 1391. مدل و الگوی پیشنهادی مدیریت روستایی در استان گیلان. اولین همایش ملی توسعه روستایی، 10 شهریور، گیلان.
مهدوی، م. و نجفی­کانی، ع. 1384. تجربه‌ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران، نمونه موردی دهیاری‌های استان آذربایجان­غربی، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، 53(37): 39ـ21.
ﻧﻌﻤﺘﯽ، م. و ﺑﺪری، ع. 1386. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دﻫﯿﺎری‌ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن). ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، 59(33): 176ـ161.
هاشمی، س.، مطیعی­لنگرودی، ح.، قدیری­معصوم، م.، رضوانی، م. و مقیمی، م. 1390. تبیین نقش دهیاری­ها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: بهاباد استان یزد). پژوهش‌های روستایی، 2 (1): 114ـ93.
Ahmed, Z. 2010. Role of local government in indigenous market management in the rural areas of Bangladesh: Do these markets play development roles?, Journal of Sustainable Development, 3(1): 56-62.
Blair, H. W. 2010. Local government and rural development in the bengal Sundarbans: An inquiry in managing common property resources, Agriculture and Human Values, 7(2):40-51.
Hooda, S. K. 2016. Effectiveness of Local Government and Community Participation in Health Service Delivery in Rural Haryana, International Journal of Rural Management, 12: 27-50.
Ibietan, J. 2010. The Role of Local Government in Rural Development Issues, Knowledge Review, 20(2): 30 – 36.
Ighodalo, A. Jacob, F. O.  Igbokwe, I. Justine, C. 2012.   Local Government and the Challenges Of Community and Rural Development in Nigeria: the Way Forward?, International Journal of Asian Social Science, 2(5): 648-665.
Khongsatjaviwat, D. And Routray, J. K. 2015. Local Government for Rural Development in Thailand, International Journal of Rural Management, 11: 13-24.
Ocheni, S., Atakpa, M. and Nwankwo 2012. Local Government and Appropriate Capacity Building for Accelerated and Sustainable Rural Development, European Journal of Business and Social Sciences, 1(3): 131-135.