نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی روستای، گروه جغرافیا،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،گروه جغرافیا،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری،گروه جغرافیا،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،گروه جغرافیا،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

استفاده از شیوه­های مدیریت زمین می­تواند باعث کاهش فرسایش خاک، افزایش بهره­وری زمین­های کشاورزی و به­تبع آن افزایش تولیدات کشاورزی ­گردد. با این­حال عوامل مختلفی مانند فیزیکی، فنی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم کشاورزان برای استفاده از شیوه­های مدیریت پایدار زمین را تحت تأثیر قرار می­دهند. در تحقیق حاضر، با توجه به ظرفیت مالی و منابع انسانی به بررسی عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر استفاده از شیوه­های مدیریت زمین­های کشاورزی توسط کشاورزان در مناطق کوهستانی پرداخته شد. جامعه آماری شامل خانوارهای کشاورز است (514N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی ساده 200 خانوار به­عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بود. برای تحلیل داده­ها و به­منظور استخراج عوامل ناشی از دوران ماتریس، از تحلیل عاملی اکتشافی(EFA) استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که از میان هشت عامل مشخص­شده به­وسیله تحلیل عاملی، چهار عامل به­طور قابل توجهی انجام شیوه­های مدیریت­ پایدار زمین را تحت تأثیر قرار داده­است: 1) دسترسی بهره­برداران به خدمات پشتیبانی؛ 2) جایگاه و موقعیت خانوادگی؛ 3) تجربه و مدیریت مشارکتی؛ و 4) درآمد خانوار از فروش محصولات. لذا به­منظور افزایش سرمایه­گذاری باید خدمات حمایتی بیشتری در اختیار کشاورزان (به­خصوص اعتبارات خرد) قرارگیرد، هم­چنین اقدامات لازم جهت مشارکت بیشتر در زمینه مدیریت پایدار زمین (به­عنوان مثال، آموزش کشاورزان) انجام­گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying key effective economic and social factors for agricultural investment in sustainable management in agricultural areas (Case of the Study: the East Miankoh district)

نویسندگان [English]

  • Mehrshad Toulabi Nejad 1
  • Sirus GHanbari 2
  • Fatemeh Dosti Moghadam 3
  • Mehdi Barawoi 4

1 PhD student in Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan.

3 Tourist land planning graduate student, University of Sistan and Baluchestan.

4 Graduate student of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan.

چکیده [English]

The use of land management practices can reduce soil erosion, increase the productivity of agricultural land and can consequently increase agricultural production. However, various factors such as physical, technical, economic, and social can affect the decision of farmers to use sustainable land management practices. In this study, we study the important economic and social factors affecting the use of agricultural land management techniques by farmers in mountainous areas considering the financial and human resources capacity. The statistical population includes farmers' households (N= 514). Using Cochran formula, 200 households were selected by the random sampling method. The data gathering tool used is a questionnaire. To analyze the data from among 30 variables, the exploratory factor analysis (FA) was used in the first stage, in order to extract the factors arising from the matrix period. In the next step, the methods Land Management and Spearman correlations methods were used in order to identify the key economic and social factors that are most effective. The findings of the research show that among the eight factors identified by factor analysis, the four factors that significantly affect investment in sustainable land management are: 1) Access to support services; 2) Participatory management; 3) Income from sales of products; 4) Personal factors. Therefore, to enhance the investment there should be more support services to farmers (especially microcredit),   as well as measures to further the cooperation in the field of sustainable land management (e.g., training of farmers).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable land management
  • Sustainable agriculture
  • Social and economic factors
  • Factor analysis
  • Eastern Miankuh district
اداره هواشناسی استان لرستان. 1395. اداره آمار، شناسنامه اقلیمی ایستگاه سینوپتیک شهرستان پلدختر.
مرکز آمار ایران. 1390. سرشماری نفوس و مسکن، قابل دستیابی در: www.amar.org.ir، آخرین دسترسی: 2 بهمن 1390.
Nkonya, E., Von Braun, J., Alisher, M., Bao Le, Q., Ho Young, K., Kirui, O. and  Edward, K. 2013. Economics of Land Degradation Initiative: Methods and Approach for Global and National Assessments, ZEF- Discussion Papers on Development policy, 183: 1- 48.
Teshome, A., Graaff, J. D. Ritsema, C. and Menale, Kassie. 2016. Farmers' Perceptions about the Influence of Land Quality, Land Fragmentation and Tenure Systems on Sustainable Land Management in the North Western Ethiopian Highlands, Land degradation and development, 27 (4): 884- 898.