نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی­های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان­شناختی کشاورزان عضو تعاونی تولید شهرستان اسلام آباد غرب انجام گردیده است که از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی می­باشد. جامعه آماری تحقیق 1137 گندمکار عضو تعاونی­های تولید روستایی در 11 روستای شهرستان اسلام آباد غرب است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 170 نفر برآورد شد که برای مقایسه نتایج 170 گندمکار غیرعضو نیز در همان روستاها انتخاب گردید. روش گردآوری داده‌ها، به صورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسش‌نامه بوده است. جهت تنظیم پرسشنامه از پنج شاخص توانمندسازی روان­شناختی(خودتعینی، شایستگی، ارزشمندی، تأثیرگذاری و اعتماد) در قالب 35 گویه استفاده گردید. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی کل پرسش‌نامه تحقیق 84/0بدست آمد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از پرسشنامه از بین شاخص­های پنج­گانه توانمندسازی روان­شناختی و با توجه به تفاوت میانگین بین دو گروه عضو و غیر عضو می­توان گفت بین عضویت در تعاونی تولید و توانمندسازی روان­شناختی گندمکاران رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد به گونه­ای که میانگین اعضا35/4 و میانگین گندمکاران غیر عضو 61/3 است. نتایج آزمون t مستقل نشان دهنده اختلاف معنی­دار بین دو گروه است و می­توان دریافت که تعاونی­های تولید روستایی ابزاری کارآمد در توانمندسازی روان­شناختی کشاورزان گندمکار و توسعه روستایی محسوب می­گردد و زمینه لازم را برای ابتکار و اختیار عمل، شایستگی و رشد فکری و شخصیتی اعضا فراهم می­نماید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of rural production cooperatives in promoting psychological empowerment of wheat farmers (Study case: west Islamabad)

نویسندگان [English]

  • Vakil Heidari Sarban 1
  • Sohila Bakhtar 2

1 Associate Professor in Department of Geography,Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 MSc Student of Geography and Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Abstract: The present study is aimed to investigate the role of rural production cooperatives in promoting psychological empowerment of wheat farmers who are members in the production cooperatives in the city of west Islamabad. This study is practical in terms of purpose, and its entity is descriptive- analytical. The study population consisted of 1137 farmers which are member of the rural cooperatives in 11 villages of west Islamabad. The sample size is estimated to be 170 on the basis of Cochran formula. In order to compare the results, 170 wheat farmers who were not member in rural cooperatives were selected from the same villages. The method of data gathering is survey and the tool used in the study is a questionnaire. To determine the questions for the questionnaire, five indicators of psychological empowerment were used in the form of 35 items (i.e. self-determination, competence, worth, effectiveness and trust). The formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The study was conducted in the same area with the population of 30 and the questionnaire and the data were analyzed using the special formula of Cronbach’s alpha in the SPSS software. The reliability of the questionnaire was 0.84. According to the results of data analysis, it was shown that, among the five indicators of psychological empowerment in this study and considering the average differences between the two groups of members and non-members, it was said that there is a positive and significant relationship between membership in the production cooperatives and psychological empowerment of wheat farmers. Thus, the average of the members is 4.35 and the average of non-member wheat farmers is 3.61. The results of independent t test indicate a significant difference between the two groups. It was found that rural production cooperatives are effective tools for psychological empowerment of wheat farmers and rural development. Membership in this cooperatives provides the necessary context for the initiative, competence and intellectual personality of the members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Production Cooperative
  • Psychological empowerment
  • Rural Development
  • Islam Abad Gharb County
آبتین، ع.ا.، یاراحمدی زهی، م.ح. و توماج، ی. 1390. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی منابع انسانی کسب‌ وکارهای کوچک و متوسط، ماهنامه کار و جامعه، 140: 58-44.
آقاوردی، ب. 1392. نقش توانمندسازی روان­شناختی کارکنان در تعالی سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1: 187-106.
بیات، ا . 1388. تعاونی­ها و اقتصاد اجتماعی، فصلنامه تعاون، 20(206 و 207):  134- 167.
پاریاب، ج.، زمانی میاندشتی، ن.، پزشکی­راد، غ. ر. و جمالی. 1393. نقش تعاونی­های تولیدی در توانمندسازی زنان روستایی استان فارس، مطالعه موردی: تعاونی روستایی زنان همایجان سپیدان، فصلنامه پژوهش­های روستایی، 5(1): 45-70.
جهانیان، ر. 1387. رویکردها، ابعاد و چارچوب توانمندسازی مدیران آموزشی، ماهنامه پیام مدیریت، 27 154-131.
حیدری ساربان، و. 1382. نقش تعاونی­های تولیدی در توسعه مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین­شهر، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
حیدری ساربان، و. 1388. نقش دانش توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان در توسعه روستایی، مطالعه موردی: استان اردبیل، رساله دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
حیدری ساربان، و.، و باختر، س. 1395. بررسی نقش تعاونی­های تولید روستایی در توانمندسازی اجتماعی کشاورزان گندمکار شهرستان اسلام آباد غرب،  پژوهش­های جامعه­شناختی، 10(2): 97-113.
رضوی، م. ک. 1384. کاربرد روش­ها و فنون رهیافت مشارکت گامی در جهت ظرفیت‌سازی سازمانی و توانمندسازی جوامع محلی، چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 2 (4): 38- 25.
زمانی، غ. ح. و ابدی، ب. 1388. عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت کشاورزان در تأسیس تعاونی­های آبخیزداری در استان فارس، فصلنامه تعاون، 20(210 و 211): 117-134.
شاه­ولی، م.، و قیصاری، ح. 1390. تعیین توانمندی زیست محیطی کشاورزان عضو تعاونی­های تولید روستایی وعوامل  مؤثر بر آن در استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه، 14(2): 51-31.
قیصری، ح.، شاه­ولی، م.، و رضایی مقدم، ک. 1391. بررسی توانمندی روان­شناختی اعضای تعاونی­های تولید روستایی استان فارس، پژوهش­های روستایی، 3(2): 1-20.
کرمی، ع. ا. و رضایی مقدم، ک. 1384.  آثار تعاونی‌های تولید کشاورزی در فرآیند تولید، ویژه­نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 31: 45-1.
Akmaliah, L., bagheri, A. and Abdullah sani, H. 2013. Knowledge of cognition and entrepreneurial intentions: implications for learningentrepreneurship in public and private universities. Social and Behavioral Sciences, 97: 174- 181.
Alsop, R. and heinsohn, N. 2005. Measuring empowerment in practice: structuring analysis and framing indicators. word bank policy research woking. Cooeperative Journal, 2 (8): 124-150.
Antonio, T., lanawati, S., Wiriana, T.A. and Christina, L. 2014. Correlations creativity, intelligence, personality, and entrepreneurship achievement, The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business, 1 (15): 251- 257.
Avolio, B.J., Koh, W. and Bhatia, P. 2005. Transformational leadership and organizational commitment: mediating role if psychological empowerment and moderating role of structural distance. Journal of Organizational Behaviour, 2(5): 951-962.
Bijman, J. 2005. Cooperatives and heterogeneous membership: eight propositions for improving organizational efficiency. Paper presented at the emnet conference Budapest, Hungary, Wageningen University, September 15-17.
Cowie, H. 2000. Cooperatives group work: A perspective from the Uk. Department of psychology and counseling,  Roe Hampton Institute London, West Hill, 123(3): 227- 280.
Dania, G., Borghei, R. and Matin, H. 2011. Famer empowerment: experience, lessons learned and ways forward. Danish Institute of International studies. [On line] Available on:http://www.neuchatelinitiative.net/English/farmer Empowerment-experience lessons learned ways ofs. Doc.
Davies, K. and Burt, S. 2007. Consumer cooperative and retail internationalization: problems and prospects, International of Journal of Retail & Distribution Management, 35(2): 22-45.
Dorenbosch, L., van Engen, M. L. and Verhagen, M. 2005. On-the-Job Innovation: The Impact of Job Design and Human Resource Management through Production Ownership, Creativity and Innovation Management, 14: 129–141.
Espallardo, M., Lario, N. and Tantius, P. 2009. Farmers satisfaction and intention to continue as members of agricultural marketing cooperatives: a test of the neoclassical and transaction costs theories. Paper prepared for presentation at the 113th EAAE seminar a resilient European food industry and food chain in a challenging world, chaina, creece, date as in: September 3(6):1-11.
Eylon, D. and Bamberger, P. 2000. Empowerment cognitions and empowerment acts, Recognizing the Importance of Gender. Group and Organization Management, 125(4): 354-372.
Fairbairn, B. 2001. Social movements and cooperatives: implications for history and development. Review of International Co-operation, 24(35): 227-238.
Harper, D. 2010. The Critical factors for the success of cooperatives and other groups. Washington DC, 5(2): 223-240.
Hasegawa, S. 2001. Development cooperation. UNU GLOBAL Seminar kanazawa.
ILO (International Labor Office). 2007. Cooperative branch issues fact sheets on how cooperative contribute to addressing ILO priority issues of work. Coop fact sheet, 1: 1-2.
Klandermans, B., manuel sabucedo, J. Maura, R. and weerd, M. 2002. Identity processes in collective action participation: farmers identity farmers protedt in the Netherlands and Spain. Political Psychology, 2(3): 223-246.
Mishra, A. and spreitzer, G. M. 1997. Survivor Responses To Downsizing: The  Mitigating Effects Of Trust And Empowerment. southern California studies center.
Phillips, D. R. and Rope, K. O. 2009. A Framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate, 1 (11): 7-16.
Richardson, D. 2006. The internal and rural and agricultural development, FAo: Rome, Communication for Development,  2(5): 123-142.
Rifking, S. 2003. A Framework linking community empowerment and health equity: It is matter of CHOICE. Journal of Health Population Nutrition, 5(6): 168-180.
Solving, N. 2007. Tolls For Empowerment In Local Risk Management, Department of Meida, University of Savenger.
Spritzer, M. 1995. Psychological empowerment in work place, dimensions, measurement and validation, The Academy Management Journal, 5(38): 1442-1465.
United Nations. 2007. Developing women's entrepreneurship and e-business in green cooperatives in the Asian and Pacific region. New York.
Wang, G. and Lee, P. 2009. Psychological empowerment and job satisfaction an analysis of interactive effects. Group and organization management,  3(6): 271- 296.
Whetten, D. A. and Cameron, S. C. 1998. Developing management skills; New York: Addison – Wesley, Wheelan.
xiangyuGuo, M .2010. Study on functions of the agriculture cooperative in food safety, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1(5): 477–482.