مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تأثیر روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه

صالح حقی؛ سیداحمد خاتون‌آبادی؛ محمدصادق ابراهیمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 287-302

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.21138.1255

چکیده
  مخاطرات زیست‌محیطی از جمله عواملی هستند که می‌توانند ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نگرش روستائیان پیرامون اثرات روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی دهستان بکشلوچایِ شهرستان ارومیه بود. این مطالعه از نوع کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در بخش درودزن شهرستان مرودشت

مدینه خسروجردی؛ مهدی نوری پور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 303-316

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.49281.1520

چکیده
  با وجود توجه و صرف هزینه از طرف دولت‌ها برای توسعه روستاهای هدف گردشگری، کمتر به اهمیت نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری روستایی و حمایت آن‌ها از توسعه گردشگری توجه می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در منطقه درودزن شهرستان مرودشت پرداخته که در سال 1394 صورت گرفته است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب‌شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدار

معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه؛ فاطمه طاهری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 317-334

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.36638.1455

چکیده
  در سال‌های اخیر به سبب محدودیت روزافزون منابع آب شیرین، امکان کاربرد منابع جایگزین به ویژه آب‌های شور به طور جدی مطرح شده و یکی از گزینه‌های پیش رو برای تدوام و ثبات فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد. این در حالی است که پایداری بلندمدت آبیاری با آب‌شور به مدیریت آن بستگی دارد و مدیریت بهینه نیز منوط به شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی

اعظم نجاتیان پور؛ عبدالکریم اسماعیلی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 335-353

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.32294.1432

چکیده
  با توجه به نیاز به توسعه روستاها و نیاز روز افزون جامعه به غذا و رشد جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین مسائلی که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است، لزوم گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی است. صنایع تبدیلی با به کارگیری محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه می‌تواند عاملی برای توسعه روستاها و استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای کالری خانوار روستایی

حسین عبادی پور؛ محمود احمدپوربرازجانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 355-364

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.31960.1407

چکیده
    میزان کالری دریافتی خانوارها از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه‌ی اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت‌ها و سیاست‌گذاران در جوامع مختلف بوده است. در مطالعه حاضر، پیامدهای شوک درآمد خانوارها، قیمت و یارانه غذایی بر میزان کالری دریافتی خانوار‌ روستایی ایرانی بررسی شده است. به این منظور از داده‌های سری زمانی سال‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز

علی پژوهان؛ احمد رضا عمانی؛ سیروس سلمانزاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 365-378

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.22401.1289

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینۀ تشکیل تشکل آب‌بران در چارچوب پژوهش‌های توصیفی‌ـ‌پیمایشی در سال زراعی 92 ـ 93 انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 375 گندم‌کار محدوده شبکه آبیاری دز هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و با ابزار پرسش‌نامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ضریب آلفای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبی

سید سعید رضا احمدی زاده؛ جواد داودیان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 379-395

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.36490.1461

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی و اولویت‌بندی مهمترین خدمات پروژه‌ی بین‌المللی ترسیب کربن بر توانمند‌سازی جوامع محلی محدوده انجام پروژه صورت گرفت که در این بین سه نوع خدمات یا کار‌کرد پروژه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. خدمات یا کارکرد واگذاری وام‌های تولیدی برای اشتغال و سایر موارد، کارکرد بیابان‌زدایی و احیای مراتع منطقه و در نهایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل و اولویت‌بندی واحدهای اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان اصفهان

احمد تقدیسی؛ سید علی نکویی نائینی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 397-414

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.16014.1115

چکیده
  پدیده نابرابری موجود بین خانوارهای شهری و روستایی و اساساً فقر روستایی یکی از مسائلی است که باعث توجه خاص به توسعه پایدار روستایی در سطح جهان شده است. هدف کلی این تحقیق رتبه‌بندی واحدهای اعتبار خرد روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی بود که بر اساس تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه واحدهای ...  بیشتر