نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

 
میزان کالری دریافتی خانوارها از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه‌ی اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت‌ها و سیاست‌گذاران در جوامع مختلف بوده است. در مطالعه حاضر، پیامدهای شوک درآمد خانوارها، قیمت و یارانه غذایی بر میزان کالری دریافتی خانوار‌ روستایی ایرانی بررسی شده است. به این منظور از داده‌های سری زمانی سال‌های 90- 1340 الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج نشان داد که دوره اثرگذاری شوک ایجاد شده بر میزان پرداخت یارانه غذایی نسبت به شوک قیمتی و درآمدی کوتاه‏تر بوده و شوک قیمتی و درآمدی به ترتیب در جایگاه بعدی قرار گرفت. همچنین بیش‏ترین حساسیت تقاضای کالری مربوط به شوک درآمد می‏باشد. بر اساس یافته‏های این تحقیق می‏توان نتیجه گرفت که برای ایجاد امنیت غذایی، باید ثبات را در بازار ایجاد نمود، همچنین اثرات نهایی تغییر در الگوی تغذیه به هنگام تعیین سیاست‌های مربوط به تنظیم بازار، سیاست‌های یارانه‌ای و مالیات‌بندی بدون توجه به رشد درآمد خانوار روستایی، آثار منفی شدیدی بر میزان کالری دریافتی خانوارها خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of economic factors on families calorie demand in rural

نویسندگان [English]

  • hossein ebadipour 1
  • mahmoud ahmadpour 2

1 M.Sc. Student Agricultural Economics, Zabol University

2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Zabol University

چکیده [English]

Abstract
The quantity of the received calories by families is one of the important debates in public and development economic context. This is an attractive subject for government officials and policy makers in different countries. In the current paper, the impacts of households' income shocks, price and food commodity subsidies on the quantity of the received amount of calories in the rural parts of Iran are studied. For this purpose, we used time series data of 1961-2011 in the vector auto-regressive (VAR) model. The results indicated that the impact period of the applied shock on the quantity of paid subsidies to agricultural sector is shorter than the period of price and income shocks. Besides, the most sensitivity of calorie demand is related to the income factor. According to the research findings, we can conclude that for creating food security, we should create economic stability in the market and consider the final effect of changes in nutrition pattern when determining the policies regarding market regulation, subsidies and taxation regardless of income growth that affect rural households and will have a serious negative impact on calories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Food subsidies
  • Vector Autoregressive (VAR) model
  • Used calorie
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 1394. استخراج داده­های تولید ناخالص ملی و شاخص قیمت غذا، تهران اداره حساب های ملی. قابل دستیابی در: www.cbi.ir، آخرین دسترسی: 9/11/1394.
دینی ترکمانی، ع .1383. برآورد امنیت غذایی در ایران و ارزیابی از نحوه‌ی مواجه‌ی رویکردهای نظری رقیب با ناامنی غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی، مقالات برگزیده نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی، 4: 982-953
شاهنوشی، ن.، بخشوده، م.، فیروز زارع، ع.، آذرین فر، ی. و نیکوکار، ا .1390. بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 74: 221-249
شکوری، ع. 1383. امنیت غذایی و دسترسی به آن در ایران. نامه علوم اجتماعی، 24: 133- 160   
قربانیان، ع. و بخشوده، م. 1395. بررسی اثر افزایش قیمت‌ها بر امنیت غذایی در جامعه روستایی ایران . فصلنامه اقتصاد و توسعه، 24: 165-189
کیمیاگر، م.، باژن، م. و صمیمی، و .1383. بررسی وضعیت محصولات کشاورزی و تاثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 48: 190-167.
مرکز آمار ایران .1390. برآورد داده‏های جمعیت، سایت درگاه ملی آمار ایران، قابل دستیابی در:http://www.amar.org.ir ، آخرین دسترسی: 9/2/1394.
محمدزاده، ی. و رسولی، ا. 1391.  اقتصادسنجی دکتری. مدرسان شریف، 355- 373.
وزارت بازرگانی. 1390. استخراج داده­های یارانه، سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان، قابل دستیابی در: http://www.mimt.gov.ir ، آخرین دسترسی: 9/3/1394.
یزدان پناه، م. و صادقی یارندی، س. 1379. مباحثی پیرامون اقتصاد سنجی نوین، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
هشترخانی، س .1390. عوامل مؤثر برتقاضای کالری در مناطق شهری ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، دانشکده اقتصاد.
Behrman, R., Foster, D. and Rosenzweig, R. 1997. The Dynamics of Agricultural Production and the Calorie-Income Relationship: Evidence from Pakistan, Journal ofEconometrics, 77 (1): 187-207.
Dicky, D. and Fuller, W. 1981. Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with Unit Root, Econometrica, 49(4): 1057-1072.
FAO. 2006. The state of food security in the world, Food and Agricultural Organization, Available at: http://apps.fao.org, Visited: 19 June 2015.
Gibson, J. 2003. How Elastic Is Calorie Demand? Parametric, Nonparametric, and emiparametric Results for Urban Papua New Guinea, Available at: http://ageconsearch.umn.edu, Visited: 19 June 2015.
Heidari, K. and Kavand, H. 2007. Evaluation the effect of food subsidy reduction on Iranian household calorie intake: VAR application. Available at: http://ageconsearch.umn.edu, Visited: 19 June 2015.
Lutkepol, H .1993. Introduction to Multiple Time Series Analysis, Berlin :Springer.
Macdonald, S., Pan, S., Hudson, D. and Tuan, F. 2014. Tiward a consumer economy in china: implications of changing wage policies for U.S. cotton exports. Agricultural Economic, 45(4): 513-524
Pesaran, M. and Shin, Y. 1998. Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Model. Economics Letters, 58(2): 322-334
Tiffin, R. and Dawson, P. 2002. The Demand for calories: Some Further Estimates from Zimbabwe, Journal of Agricultural Economics, 53 (2): 221-232.
Yeboah, O, Shaik, S. and Quaicoe, O .2012. Evaluating the causes of rising food prices in low and middle income countries. journal of Agricultural and applied Economics, 44(3): 411-422.