مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی (DGIDS) برای مواد غذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستایی

محمد قربانی؛ کمیل مهجوری کارمزدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 141-154

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38654

چکیده
  تصمیم‌ گیری در مدیریت بازار آینده زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که روابط متقابل اقتصادی همانند روابط بیولوژیکی در نظر گرفته شود. این پژوهش با ارائه یک سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی، به بررسی بازار مواد غذایی حاوی پروتئین حیوانی در ایران پرداخته و جزئیات ارتباط بازار بین گونه‌های مختلف موادغذایی در این بازار را مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه‌‌های روستایی در شهرستان خرمدره

وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور؛ آذر نوری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 155-173

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38655

چکیده
    پایداری محیطی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نگرشی سیستمی، می‌تواند با تحقق بخشی به توسعه‌ای پایدار، در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در نواحی روستایی معنا شود. دستیابی به‌ چنین هدفی، نیازمند توجه به عناصر و عوامل اثرگذار در قالب مجموعه‌ی شاخص‌های پایداری است. پژوهش حاضر با هدف سنجش و تحلیل عوامل پایداری سکونتگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل پایداری مساکن نوساز روستایی در روستای پل‌بابا حسین

جیران چام چام؛ علی اصغر میرک زاده؛ عباس مهروان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 175-192

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38656

چکیده
  نوسازی مساکن روستایی بر‌مبنای اصول پایداری از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه‌ی پایدار روستایی است. دستیابی به این مهم جزء با شناخت دقیق جایگاه مساکن روستایی در طیف پایداری و برنامه‌ریزی طرح‌های روستایی بر‌مبنای آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. از طرفی بررسی میزان پایداری ابعاد مختلف مسکن روستایی نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد

حسن افراخته؛ سید امیر توفیقیان اصل

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 193-214

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38652

چکیده
  شناسایی ساختار سطوح توسعه‌یافتگی نواحی و توان‌های محیطی آن‌ها به منظور توزیع فضایی عادلانه منابع و خدمات در پهنه ملی و ناحیه‌ای در راستای توسعه یکپارچه از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش تعیین سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد می‌باشد. به این منظور، با استفاده از 55 متغیر در قالب هفت شاخص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد
بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368

محمد مولایی؛ زهره رحیمی راد

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 215-235

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38653

چکیده
  فقر به مثابه یک پدیده نامطلوب اقتصادی-اجتماعی محسوب می‌شود و مهم‌ترین علل آن توزیع ناعادلانه درآمد در بین افراد در جامعه است. یکی از وظایف دولت‌ها آن است که با سیاست‌های مناسب جهت رفع فقر و کاهش نابرابری اقدام نمایند. اولین گام در جهت فقر‌زدایی، سنجش میزان فقر در سطح کشور می‌باشد. در این راستا با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر

فاطمه رحیمی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ رابرت بورتن

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 237-253

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38659

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، بررسی نیت و رفتار حفاظت از آب توسط کشاورزان در شهرستان الشتر از طریق مبنا قرار دادن سرمایه اجتماعی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کشاورزان شهرستان الشتر به تعداد 6000 نفر بودند که بر اساس نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند و بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای 360 نفری از آنان برای تحقیق انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان

مریم تاجری مقدم؛ سودابه پورعلیمردان؛ حسین راحلی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 255-265

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38657

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در سال 1394 در شهرستان ارزوئیه انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کشاورزان بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه (1200=N) بودند که از این میان تعداد 105 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز

امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 267-285

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38658

چکیده
  بهبود نگرش گلخانه‌داران، به‌عنوان متولیان تولید، نسبت به کشاورزی پایدار می‌تواند زمینه‌ساز افزایش پایداری این نوع نظام کشت گردد؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران به کشاورزی پایدار در استان البرز بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 366 ...  بیشتر