نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

2 کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه بیرجند

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و اولویت‌بندی مهمترین خدمات پروژه‌ی بین‌المللی ترسیب کربن بر توانمند‌سازی جوامع محلی محدوده انجام پروژه صورت گرفت که در این بین سه نوع خدمات یا کار‌کرد پروژه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. خدمات یا کارکرد واگذاری وام‌های تولیدی برای اشتغال و سایر موارد، کارکرد بیابان‌زدایی و احیای مراتع منطقه و در نهایت کارکرد تسهیلاتی که در اختیار مردم محلی از جمله حمام خورشیدی و آب شیرین‌کن قرارگرفته به عنوان گزینه های مورد بررسی انتخاب گردید. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین فاصله از حل ایده آل فازی مربوط به تسهیلات با مقدار 63/1 می‌باشد و گزینه یا کارکرد وام تولیدی با مقدار 18/1دارای کمترین حل ایده آل فازی می‌باشد. از طرفی نتایج نشان می‌دهد حل ضد ایده آل فازی برای وام تولیدی با مقدار 52/1 دارای بیشترین فاصله و معیار تسهیلات با 95/0 کمترین فاصله را دارا می‌باشد چراکه مقدار شاخص شباهت برای معیار وام تولیدی به یک نزدیکتر است، این معیار به عنوان مهمترین و اولین عملکرد پروژه‌ی بین‌المللی ترسیب کربن انتخاب می‌شود و بیابان‌زدایی و احیای مراتع بعنوان عملکرد دوم و تسهیلات بعنوان عملکرد سوم طرح انتخاب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect Three Functions of Carbon Sequestration International Project on Empowering Local Communities of South Khorasan

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeedreza Ahmadizadeh 1
  • javad Dawoudian 2

1 Associate Professor, Department of Environmental Science Faculty of Natural Resources and the Environment, Birjand University

2 M.Sc. of Assessment and land use planning, Birjand University

چکیده [English]

This study aims to study and prioritize the most important services of carbon Sequestration International Project on Empowering Local Communities in the scope of study. Three functions or services of project were studied and evaluated. Services or functions of granting the productions loans for employment and etc., the functions of Desertification and restoring the rangelands, and finally the function of facilities available to local people including solar and desalination bathroom were chosen as the studied options. The results showed that the most distance from solving Fuzzy Topsis is related to facilities with 1.63 and the option or function of Livestock production with 1.18 has the minimum solution of Fuzzy Topsis. On the other hand, the results showed that the solution of anti-Fuzzy Topsis for Livestock production with 1.52 has the most distance and criteria of facilities has the least distance with 0.95. Since the amount of Similarity index is closer to 1 for the criteria of Livestock Production. This criteria is selected as the most important and the first function of Carbon Sequestration International Project and desertification and restoring grasslands is selected as the second function and facilities is selected as the third function of project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowering
  • local communities
  • Similarity to Fuzzy Topsis option
  • similarity index
  • Functions of Carbon
حسینی، م. (ترجمه) 1381. منطق فازی و کاربردهای آن در مدیریت. جرج بوجادزیف و ماریا بوجادزیف، تهران: انتشارات ایشیق.
داودیان، ج.، کیوانلو شهرستانکی، ع.، پهلوانی، ع.، یاقوتی، س. ف. و مطلبی، م. 1392، نگرشی مبتنی بر توسعه­ی­ پایداربر اساس اصول زیست­محیطی برای برنامه­ریزی شهری (مطالعه موردی: الویت­بندی فضای­سبز برای سه منطقه شهر مشهد با روش شباهت گزینه ایده آل فازی). اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، 17-18 مهر. مشهد.
زنگی­آبادی، ع. و علی­آبادی، ج. 1392. تحلیل شاخص­های سکونتی در شهرستان­های استان اردبیل را با استفاده از روش شباهت به گزینه­ی ایده آل فازی (نمونه موردی: نقاط شهری)، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، 50(2): 110-89.
شکورشهابی، ر.، کاکایی، ر. و بصیری، م. ح. 1387. رتبه­بندی موادمعدنی کشور با روش شباهت به گزینه ایده­آل، نشریه علمی- پزوهشی معدن، 2 (4): 1-10.
عطایی، م. 1384. انتخاب محل مناسب برای احداث کارخانه آلومینا سیمان با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده­آل، فصلنامه امیرکبیر، 16(62): 84-77.
عطایی، م. 1389. تصمیم­گیری چند معیاره فازی، چاپ اول انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود.
قیومی، ص. 1381. منطق فازی و مبانی فلسفی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس.
هادربادی، غ. ر. و پویافر، ا. م. 1385. بسیج جوامع محلی و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی در مناطق خشک و بیابانی (تجربه موفق پروژه بین المللی ترسیب کربن). فصلنامه جنگل و مرتع،70 (1): 74-76.
ویسی، ه.، کرمی، م.، بادسار، م. و رشیدپور، ل. 1382. ارزیابی مشارکتی گروه­های سازندگی حوزه آبخیز کرخه تهران، وزارت جهاد کشاورزی، دفتر ترویج و مشارکت­های مردمی.
Boran, F. E., Genç, S., Kurt, M. and Akay, D. 2009. A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision makinfor supplier selection with TOPSIS method. Expert Systems with Applications. 36:11363-11368.
Borrini, G. 1999. Collaborative management of protected areas. Journal of Environmental Planning and Management, 47: 224-234.
Chacho, S. 2008. Carbon markets, Transaction costs and bioenergy. Australian Agricultural and Resource Economics Society. 52nd Annual Coference, Canberra.April2-4
Chen, T. Y. and Tsao, C. Y. 2008. The interval-valued fuzzy TOPSIS method and experimental analysis.Fuzzy Sets and Systems, 11: 1410-1428.
Cheng, C. T., Zhao, M. Y., Chau, K. W. and Wu, X. Y. 2006. Using genetic algorithm and TOPSIS for Xinanjiang model calibration with a single procedure. Journal of Hydrology, 316: 129-140.
Dawoudian, j., Rezaei, M., Khanmohammadi, M. and Keyvanloo Shahrestanaki, A. 2014 “Assessmentandevaluationofpublictransportationsystemusingsimilarmetho. Journal of Civil Engineering and Urbanism (JCEU), 5:170-175.
Hwang, C. L. and Yoon, K. 1981. Multiple AttributeDecision Making: Methods and Applications; A State-of-the-Art Survey (Lecture Notes in Economics andMathematical Systems).1nd ed Springer, New York.
Jahanshahloo, G. R., Hosseinzadeh Lotfi, F. and Izadikhah, M. 2006. Extension of the TOPSIS method for decision-making problems with fuzzy data.  Applied Mathematics and Computation, 181:1544-1551.
Kelemenis, A. and Askounis, D. 2010. A newTOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection. Journal of Expert Systems with Applications, 37: 4999-5008.
Lootsma, F.A. 1997. Fuzzy logic for planning and decision making. 1nd ed. Kluwer Academic Publisher. Dordrecht.
Mikaeil, R., Zare Naghadehi, M, Ataei, M. and KhaloKakaie, R. 2009. A Decision Support System UsingFuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) and TOPSISApproaches for Selection of the Optimum UndergroundMining Method. Archives of Mining Sciences,  54:341–368.
Shanian, A. and Savadogo, O. 2006. TOPSIS multiple-criteria decision support analysis for material selection ofmetallic bipolar plates for polymer electrolyte fuel cell, Journal of Power Sources, 2: 1095-1104.
Wang, Y. J. and Lee, H. S. 2007. Generalizing TOPSIS for fuzzy multiple-criteria group decision-making. Computers & Mathematics with Applications, 11: 1762–1772
Wang, Y. M. and Elhag, T. M. S. 2006. Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment.Expert Systems with Applications, 31: 309-319.
Ye, F. 2010. An extended TOPSIS method withinterval-valued intuitionistic fuzzy numbers for virtualenterprise partner selection. Expert Systems withApplications, 37: 7050-7055.
Yoon, K. 1980. Systems selection by multiple attributedecision making,  Ph.D. Dissertation, Kansas StateUniversity.
Yue, Z. 2010. An extended TOPSIS for determining weights of decision makers with interval numbers. Knowledge-Based Systems, Article in Press, 24:146-153
Yurdakul, M. and İç, T. Y. 2009. Analysis of the benefit generated by using fuzzy numbers in a TOPSIS model developed for machine tool selection problems. Journal of Materials Processing Technology, 209 : 310-317.
Zare Naghadehi, M., Mikaeil, R. and Ataei, M. 2009. The Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) Approach to Selection of Optimum Underground Mining Method for Jajarm Bauxite Mine, Iran, Expert Systems with Applications, 36: 8218–8226.
Zadeh, L. A. 1965. Fuzzy sets. Infor and Control, 8: 338-353 .
Warnner, N. 2001. Public participation in forestry. Available on: www.unece.org, Visited: 2010.06.15.