نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

پدیده نابرابری موجود بین خانوارهای شهری و روستایی و اساساً فقر روستایی یکی از مسائلی است که باعث توجه خاص به توسعه پایدار روستایی در سطح جهان شده است. هدف کلی این تحقیق رتبه‌بندی واحدهای اعتبار خرد روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی بود که بر اساس تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه واحدهای اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی استان اصفهان در یک دوره سه‌ساله منتهی به سال 1392 است. داده‌های مورد نیاز، از مسئولین واحدهای اعتباری و سپرده‌گذاران آن‌ها جمع‌آوری شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 195 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. یافته‌ها نشان داد واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی دهق، خضرا کشت سین و آزادی به ترتیب رتبه اول تا سوم، در دستیابی به توسعه پایدار به دست آورده‌اند. با توجه به نتایج بدست آمده بعد زیست محیطی توسعه پایدار نسبت به ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مسئولین واحدها می‌توانند نقش قابل‌توجهی در دستیابی به این موضوع و ایجاد انگیزه در سپرده‌گذاران واحدهای اعتباری ایفا نمایند، لذا پیشنهاد می‌شود انتخاب مسئولین واحدها بر اساس معیارهایی چون سطح تحصیلات، سابقه کار در مدیریت تعاونی باشد و پرداخت تسهیلات صرفا در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ranking of credit units in rural cooperative societies based on the achievement of rural sustainable development in the Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Ahmad Tagdisi 1
  • Sayed Ali Nekoei Naenii 2

1 Assistant Professor, Department of Geographical and planning, University of Esfahan

2 Ph.D student, Department of Geographical and planning and teacher of applied and scientific university of Esfahan

چکیده [English]

The phenomenon of inequality between urban and rural households, mainly rural poverty is one of the things that has attracted especial attention to rural development in the world. This study is descriptive- correlational with the overall objective of ranking rural micro-credit courses based on the achievement of sustainable development in rural areas. This this research study was conducted based on confirmatory factor analysis. The population of this study included all of the personnel of credit institutions and the micro-level depositors and the Morgan table and random sampling of depositors (195) were used.  Data analysis was performed using SPSS software package. The results show that Dehagh, Khezra Sin and Azadi credit institutions ranks in achieving sustainable development are the first, the second and the third, respectively. The results indicate that the environmental, economic and social dimensions of sustainable development have received very little attention. Moreover, the authorities of these units can play a significant role in directing attention to these issues. Thus, it is recommended that the authorities in charge of these units be selected based on criteria such as education level, age, and belief in cooperatives, and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • micro credit
  • Sustainable Rural Development –Rural Cooperative Society
 انصاری، ح. 1381. مطالعه موردی شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار. مؤسسه تحقیقات تعاونی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. انتشارات ام ابیها. چاپ اول، 12.
بختیاری، ص. 1390. مفاهیم، تعاریف و سابقه اعتبارات خرد با نگاهی به عملکرد بانک کشاورزی. مجموعه مقالات سمینار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی. مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی، 39-17.
حبیبیان نقیبی، م. 1392. قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی. تهران، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 36.
رکن­الدین افتخاری، ع. ر.، عینالی، ج. و سجاسی قیداری، ح. 1392. ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی، مطالعه موردی: تعاونی های خودجوش روستایی شهرستان خدابنده. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 56: 76-45.
زرافشانی، ک.، علی بیگی، ا. ح. و فقیری، م. 1391. رتبه‌بندی صندوق‌های اعتبارات خرد بر اساس توانمندی زنان روستایی استان کرمانشاه. زن در توسعه و سیاست، 10(1): 124-105.
طالب، م. 1393. نگاهی جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستایی در ایران. معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد کشاورزی، 44.
عمادی، م. ح. 1390. نقش اعتبارات خرد در تسریع فرایند توسعه روستایی، مقایسه دو دیدگاه. مجموعه مقالات سمینار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی. مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی، 292.
عینالی، ج. 1391. ارزیابی نقش مجتمع عای خدمات بهزیستی در توسعه و رفاه روستائیان: مطالعه موردی شهرستان خدابنده، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 30-29.
مافی، ف. 1391. اعتبارات خرد (ویژگی­ها، تجارب، ملاحظات، راهبردها). پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهش اقتصادی، گروه فرهنگی انتشارات شادان، 15.
مؤسسه توسعه روستایی ایران. 1392. منشور کنگره توسعه روستایی، همایش توسعه روستایی، چشم اندازها و چالش­­ها، 38.
مولایی، ح. 1392. اعتبارات خرد در چارچوب بانکداری اسلامی. مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد، توسعه روستایی و فقرزدایی، ناشر مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی، 97-79 .
نجفی، ب. 1382. تأمین مالی خرد، تجربیات جهانی و امکانات توسعه آن در ایران. مجموعه مقالات همایش تأمین مالی کشاورزی: تجربه­ها و درس­ها، بانک کشاورزی ایران، 22.
نجفی، ب. و یعقوبی، و. 1382.«تأمین مالی خرد» راهکارهای نوین برای کاهش فقر در جوامع روستایی، دانشگاه شیراز، 18.
Balazs, K. and podmaniczky, L. 2010. Rural Enterprise planning: An Applied Approach to Address New Challenges, szent Istvan university Hungary. 
Charles, D. 2005. Role of Microfinance in Rural and Agricultural Development, United Nations Development  programme. N.Y.U.S.A
Khander, S. R. 2010. Fighting poverty with microcredit: Experience in Bangladesh, New York: Oxford University Press.
Ledgrwood, J. 1999. Sustainable banking with the poor, Microfinance hand book,An institutional and financial perspective, World Bank, Washington D.C
Manmohan, M. and Mishra, P. K. 2013. Micro Credit for Sustainable Development: Role of NGOs. International Journal of management and Social Science, 2(4):70-73. 
Remenyi, J. and Benjameen Quinounes, J. R. 2000. Microfinance and Poverty Alleviation, case studies from Asia and Pacific, Pinter, London.
Sadigi, H. and Mohammadzadeh, G. 2013. Extension professional staffs attitude toward paeticipatory approach of extension activities and rural development . Journal of International Agriculture and Extension Education, 9(2): 7- 17
Sai, T., Zhengfei, G. and Songqing, J. 2010. Formal and Informal Credit Markets and Rural Credit Demand in China. Selected Paper Prepared for Presentation at the Agriculture and Applied Economics Association. July, 25-27:39.
Sathiabama, K .2010. Rural Women Empowerment and Entrepreneurship Development, eSS Student papers Sathiabama/ Women Empowerment.
Sharma, R. C. and Tewart, D. D. 2014. Sustainable Financial Services for a Developing Rural Economy: Establishing Needs and Prospects for Growth through Microfinance Institution (MFIs). Journal of Economics, 5(3) : 231-237.
Srinivasa, R. and Priyadarshini, Y. J. 2013. Microfinance and Rural Credit: Is it an Alternative Source of  Rural Credit. International Journal of Humanities an Social Science Invention, 2 (3):28-39.